Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Ob-12699/06 , Stran 3462
Namen razpisa je povečanje števila zaposlenih delovnih in drugih invalidov in s tem znižanje stopnje njihove brezposelnosti. I. Predmet razpisa: predmet razpisa so finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev brezposelnih invalidov, ki jih v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2006 na novo zaposlijo za nedoločen čas oziroma najmanj za 24 mesecev. II. Pogoji za prijavo: na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe s statusom invalidskega podjetja in drugi delodajalci (pravne in fizične osebe ali samozaposleni invalidi), ki so registrirani v Republiki Sloveniji in ki niso v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije in ki so v navedenem obdobju zaposlili vsaj enega brezposelnega invalida za nedoločen čas oziroma za najmanj 24 mesecev, za zaposlitev katerega pa niso prejeli finančnih sredstev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. III. Višina sredstev: v letu 2006 je za finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev brezposelnih invalidov v invalidskih podjetjih zagotovljenih 156,036.000 SIT, za finančne vzpodbude pri drugih delodajalcih pa 243,800.000 SIT. Višina finančne vzpodbude za zaposlitev enega brezposelnega invalida znaša 2,500.000 SIT. Sredstva so zagotovljena na transakcijskem računu Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov kot namenska sredstva za izvajanje Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Razpisana sredstva bodo dodeljena po pravilu »de minimis«, do katerih niso upravičene gospodarske družbe iz dejavnosti transporta in dejavnosti, ki so povezane s proizvodnjo, predelavo ali trženjem proizvodov naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter pomoči ne bodo neposredno povezane z izvoznimi dejavnostmi prejemnikov. IV. Obvezna oblika in vsebina vloge: vloga je popolna, če prijavitelj predloži pravilno izpolnjene dokumente po naslednjem vrstnem redu: a) Prijavni obrazec (obrazec 1), b) Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o sprejemanju razpisnih pogojev (obrazec 2), c) Izpolnjen obrazec s podatki o prijavitelju (obrazci 3A ali 3B), d) predložena dokazila z obrazca 4, e) Izpolnjen in parafiran obrazec pogodbe (obrazec 5), f) Izpolnjen obrazec abecedni seznam novo zaposlenih invalidov (obrazec 6), g) Izpolnjen obrazec – Dokazilo o prijavi na ZRSZ (obrazec 7). Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dobijo na spletni strani Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov www.svzi.gov.si pod rubriko Razpisi ali jo dvignejo osebno na sedežu Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, 6. nadstropje. V. Način in rok prijave: vloge se oddajo osebno na sedežu Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ali pošljejo priporočeno po pošti od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do 14. julija 2006. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – javni razpis za finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev brezposelnih invalidov za leto 2006« in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo oddane priporočeno na pošti najkasneje 14. 7. 2006 do 24. ure ali v času uradnih ur na ta dan osebno oddane na sedežu Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Nepravočasne ali nepravilno označene vloge bodo vrnjene prijaviteljem neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka obravnave bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu. VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje prijaviteljev: prispele vloge bo odpirala, pregledala in ugotavljala njihovo popolnost komisija, imenovana s strani direktorice. Odpiranje prispelih vlog bo 5. 6. in 17. 7. 2006 na sedežu Sklada in ne bo javno. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prispetja do porabe predvidenih sredstev. Če zagotovljena sredstva v višini 156,036.000 SIT za invalidska podjetja ne bodo porabljena, bodo razdeljena drugim delodajalcem in obratno, če sredstva v višini 243.800 SIT za druge delodajalce ne bodo porabljena, bodo razdeljena invalidskim podjetjem. V primeru zadostne višine sredstev bo zadnje odpiranje najkasneje 24. 7. 2006. Prijavitelji bodo pisno obveščeni o rešitvi njihove vloge najpozneje v roku trideset dni po vsakokratnem odpiranju vlog. Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po podpisu pogodbe. VII. Informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure vsak delovni dan, ob sredah tudi od 14. do 16. pri Barbari Mate, tel.: 01/23-02-736.

AAA Zlata odličnost