Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

2015. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj, stran 5013.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03), Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00, 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 34. seji dne 5. 4. 2006 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje Osnovna šola Helene Puhar Kranj (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Helene Puhar Kranj
Sedež zavoda: Kidričeva 51, 4000 Kranj.
3. člen
Zavodu se za opravljanje dejavnosti osnovnošolske vzgoje v upravljanje prenese nepremičnino na naslovu Kidričeva 51 v Kranju. Zemljiškoknjižni podatki o nepremičninah, ki jih ustanovitelj prenese v upravljanje zavodu, so opredeljeni v posebnem sklepu sveta Mestne občine Kranj.
4. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj zavoda s sklepom določi število, uporabo, način varovanja in uničenje pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
5. člen
Zavod opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za območje Mestne občine Kranj. Ustanovitelj s pogodbo ureja pogoje sodelovanja z drugimi občinami.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– M/80.103 – dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju
– G/52.47 – trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
– G/52.630 – trgovina na drobno zunaj prodajaln
– G/52.74 – druga popravila izdelkov široke porabe
– H/55.520 – priprava in dostava hrane (catering)
– I/60.230 – drug kopenski in potniški promet
– K/70.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/74.400 – oglaševanje
– K/74.8 – raznovrstne poslovne dejavnosti
– M/80.422 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– O/92.130 – kinematografska dejavnost
– O/92.320 – obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92. 330 – dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
– O/92.511 – dejavnost knjižnic
– O/92. 610 – obratovanje športnih objektov
– O/92.623 – druge športne dejavnosti
7. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.
8. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je usklajen z zmogljivostjo šole. Zmogljivost šole za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni zmeni je 15 oddelkov.
IV. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– pomočnik ravnatelja zavoda
– strokovni organi
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
10. člen
Svet zavoda šteje 11 članov:
– 3 predstavniki ustanovitelja
– 5 predstavnikov delavcev zavoda
– 3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov otrok vključen v zavod.
Svet odloča z večino vseh glasov.
11. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj.
Predstavnike delavcev imenujejo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon.
Predstavnika staršev izvolijo starši na svetu staršev s tajnim ali javnim glasovanjem.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom mandata.
12. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom in drugimi akti, še naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda
– sprejema program razvoja zavoda
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi
– določa finančni načrt in sprejema zaključni in periodični račun
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti
– daje ustanovitelju mnenja in predloge o posameznih vprašanjih
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet zavoda
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
– sprejema pravila in druge akte zavoda
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev
– sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem aktom.
13. člen
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši član sveta zavoda.
14. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred pretekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen če:
– sam zahteva razrešitev
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta
– je razrešen.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlogov prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
15. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev
– vodi delo učiteljskega zbora
– oblikuje predlog nadstandardnih programov
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev
– organizira mentorstvo za pripravnike
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo, jim svetuje
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja)
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev
– odloča o vzgojnih ukrepih
– določa sistemizacijo delovnih mest
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Za ravnatelja je imenovan, kdor izpolnjuje pogoje po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in pravili zavoda, v soglasju z ministrstvom za šolstvo in šport. Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in ustanovitelja. Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.
16. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče od prijavljenih ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja, izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar za največ eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelja, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v osmih dneh minister.
17. člen
V zavodu se v skladu z normativi sistemizira mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju pedagoških in poslovodnih nalog, za katere ga pooblasti.
Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja v času njegove odsotnosti in opravlja vse njegove naloge.
Ravnatelj imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja v skladu z zakonom.
18. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in pravila zavoda.
19. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v matičnem zavodu in v enoti oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, katerega izvolijo starši na roditeljskem sestanku.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika.
Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev določajo zakon in pravila zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO
20. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih ne potrebuje, odda v najem. Če gre za dalj časa trajajoče najemno razmerje (več kot eno šolsko leto), se sklene tripartitna pogodba med ustanoviteljem, zavodom in najemnikom.
Zavod odgovarja ustanovitelju za upravljanje s premoženjem.
21. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, lahko pa tudi iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z zakonom. Delitev presežkov prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programa prioritet za delitev teh sredstev, ki jih sprejme svet.
Zavod mora sredstva, pridobljena z oddajanjem prostorov v najem, porabiti namensko za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta(ov), s katerimi upravlja, ter ustanovitelju vsako leto do 30. 11. predložiti poročilo o višini pridobljenih sredstev in namenu porabe le-teh v skladu z navodili ustanovitelja.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi s pridobitvijo in odtujitvijo nepremičnega premoženja.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
23. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi Mestne občine Kranj
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev
– odloča o statusnih spremembah zavoda
– daje soglasje k spremembam dejavnosti
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest, ki so sofinancirana iz proračuna ustanovitelja
– daje soglasje k povezovanju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog, za organizacijo šolske prehrane in za opravljanje drugih skupnih nalog
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda. Zavod je dolžan posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične namene.
VIII. NADZOR
24. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje, izobraževanja in varstva otrok v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom in statutom občine.
25. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
IX. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
26. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to prepoveduje oziroma ko svet zavoda z večino glasov izloči javnost.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki jih ravnatelj pooblasti.
27. člen
Ravnatelj in drugi delavci morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri opravljanju vzgojnoizobraževalne in vzgojnovarstvene dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovne tajnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovne tajnosti se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovne tajnosti
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovne tajnosti
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporočijo pristojni organi in druge organizacije.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
28. člen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi s pravili. S pravili uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo.
Za urejanje posameznih zadev ima zavod tudi druge splošne akte, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo in oblikovati organe zavoda v roku treh mesecev, od uveljavitve tega odloka.
Dosedanji organi nadaljujejo s svojim delom do izteka mandata.
30. člen
Zavod, ustanovljen s tem odlokom, je pravni naslednik Osnovne šole Helena Puhar, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju na registrskem vložku številka 1-80-00 Kranj. Zavod prevzame vse pravice in obveznosti prejšnjega zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za osnovno izobraževanje.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– vsi dosedanji akti o ustanovitvi zavoda
– določbe splošnih aktov, ki so v nasprotju s tem odlokom.
32. člen
Ta odlok začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-0042/2006-47/11
Kranj, dne 5. aprila 2006
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti