Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

2007. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj, stran 4987.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03), Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00, 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 34. seji dne 5. 4. 2006 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Kranj, s sedežem Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj.
Sedež zavoda: Kidričeva 49, 4000 Kranj.
V sestavo zavoda sodi tudi:
– podružnična šola Kokrica
– oddelki vrtca za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti in predšolske vzgoje v podružnični šoli Kokrica.
3. člen
Zavodu se za opravljanje dejavnosti osnovnošolske vzgoje v upravljanje prenese nepremičnino na naslovu Kidričeva 49 v Kranju ter za opravljanje osnovnošolske vzgoje in predšolske vzgoje nepremičnino na naslovu Cesta na Brdo 45a v Kranju (podružnična šola Kokrica). Zemljiškoknjižni podatki o nepremičninah, ki jih ustanovitelj prenese v upravljanje zavodu, so opredeljeni v posebnem sklepu sveta Mestne občine Kranj.
4. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj zavoda s sklepom določi število, uporabo, način varovanja in uničenje pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
III. DEJAVNOST ZAVODA IN ŠOLSKI OKOLIŠ
5. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– G/52.47 – trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
– G/52.630 – trgovina na drobno zunaj prodajaln
– G/52.74 – druga popravila izdelkov široke porabe
– G/52.620 – trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
– DE/22.120 – izdajanje časopisov
– DE/22.220 – drugo tiskarstvo
– H/55.520 – priprava in dostava hrane (catering)
– I/60.230 – drug kopenski in potniški promet
– I/63.210 – druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
– K/70.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/71.40 – izposojanje izdelkov široke porabe
– K/72.600 – druge računalniške dejavnosti
– K/74.400 – oglaševanje
– K/74.8 – raznovrstne poslovne dejavnosti
– K/74.810 – fotografska dejavnost
– M/80.422 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– M/80.101 – dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje
– O/92.130 – kinematografska dejavnost
– O/92.320 – obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92. 330 – dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
– O/92.511 – dejavnost knjižnic
– O/92. 610 – obratovanje športnih objektov
– O/92.623 – druge športne dejavnosti.
6. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki sta sprejeta na način in po postopku določenem z zakonom.
7. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.
8. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je usklajen z zmogljivostjo šole. Zmogljivost šole za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni je skupaj 34 oddelkov, za matično šolo 24 oddelkov in za podružnično šolo Kokrica 10 oddelkov.
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega splošnega izobraževanja za potrebe šolskega okoliša, ki je skupen za Osnovno šolo Franceta Prešerna in Osnovno šolo Simona Jenka.
Šolski okoliš je opredeljen s prostorskimi okoliši Registra prostorskih enot (RPE), ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Kranj, kjer je mogoče dobiti izsek ustreznega kartografskega prikaza z opisom vsebine prostorskih okolišev.
9. člen
Gravitacijsko območje Osnovne šole Franceta Prešerna, to je območje, s katerega imajo starši pravico, da je njihov otrok razporejen v to šolo, obsega naslednje prostorske okoliše:
Šolski okoliš matične šole obsega naslednje prostorske okoliše:
Del naselja (014) Kranj: 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0120, 0121, 0122, 0123, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0157, 0158, 0159, 0160.
Cela naselja: (002) Bobovek: 0209; (013) Kokrica: 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0303; (019) Mlaka pri Kranju: 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0308, 0295; (040) Tatinec: 0246; (034) Srakovlje: 0247.
Od tega matična šola obsega del naselja (041) Kranj:
Del naselja (014) Kranj: 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0120, 0121, 0122, 0123, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0157, 0158, 0159, 0160.
Od tega podružnična šola Kokrica obsega naslednja cela naselja oziroma prostorske okoliše – razredno stopnjo:
(002) Bobovek: 0209; (013) Kokrica: 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0303; (019) Mlaka pri Kranju: 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0308, 0295; (040) Tatinec: 0246; (034) Srakovlje: 0247.
10. člen
Skupni šolski okoliš Osnovne šole Franceta Prešerna in Simona Jenka obsega naslednje prostorske okoliše v okviru matične šole Simona Jenka:
Del naselja (014) Kranj: 0095, 0096 (Valjavčeva ulica 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14).
11. člen
Otroka s stalnim prebivališčem v skupnem šolskem okolišu obeh šol iz prejšnjega člena imajo starši pravico vpisati v katerokoli šolo v skupnem šolskem okolišu po stopnjah, opredeljenih v 10. členu. Pri razporeditvi vpisanih otrok posamezna šola upošteva kriterij prostih kapacitet po vpisu učencev iz gravitacijskega območja šole ter željo staršev in morebitne specifične potrebe otroka.
12. člen
Šoli iz 10. člena tega odloka lahko vpišeta v matično šolo dva oddelka prvega razreda. Če bi vpis zahteval oblikovanje tretjega oddelka, se le-ta s soglasjem ustanovitelja vpiše izmenično med matičnima šolama v skupnem šolskem okolišu, tako da je obremenjenost šol enakomerna.
13. člen
Do šolskega leta 2008/2009 velja na matičnih šolah omejitev vpisa štirih oddelkov 5. razreda osemletnega programa. Pouk od 1. do 4. razreda osemletnega programa se izvaja na podružničnih šolah.
S šolskim letom 2008/2009 velja na matičnih šolah omejitev vpisa štirih oddelkov 6. razreda devetletnega programa. Pouk od 1. do 5. razreda devetletnega programa se izvaja na podružničnih šolah.
Če bi vpis zahteval oblikovanje petega oddelka na predmetni stopnji na kateri od šol, se le-ta s soglasjem ustanovitelja vpiše izmenično med šolama v skupnem šolskem okolišu, tako da je obremenjenost šol enakomerna.
IV. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovni organi
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
Organi podružnične šole:
– oddelčni učiteljski zbor
– strokovni aktivi
– svet staršev.
15. člen
Svet zavoda šteje 11 članov:
– 3 predstavniki ustanovitelja
– 5 predstavnikov delavcev zavoda
– 3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov otrok vključen v zavod.
Svet odloča z večino vseh glasov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj.
Predstavnike delavcev imenujejo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev s tajnim ali javnim glasovanjem.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom mandata.
16. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom in drugimi akti, še naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda
– sprejema program razvoja zavoda
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi
– določa finančni načrt in sprejema zaključni in periodični račun
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti
– daje ustanovitelju mnenja in predloge o posameznih vprašanjih
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet zavoda
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
– sprejema pravila in druge akte zavoda
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev
– sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem aktom.
17. člen
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši član sveta zavoda.
18. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred pretekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen če:
– sam zahteva razrešitev
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta
– je razrešen.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlogov prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
19. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev
– vodi delo učiteljskega zbora
– oblikuje predlog nadstandardnih programov
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev
– organizira mentorstvo za pripravnike
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo, jim svetuje
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja)
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev
– odloča o vzgojnih ukrepih
– imenuje pomočnika za pedagoško in organizacijsko vodenje enot(e) vrtca pri šoli oziroma zavodu
– določa sistemizacijo delovnih mest
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in pravili zavoda, v soglasju z ministrstvom za šolstvo in šport. Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in ustanovitelja. Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.
20. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče od prijavljenih ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja, izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar za največ eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelja svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v osmih dneh minister.
21. člen
Ravnatelj v skladu z normativi za pedagoško in organizacijsko vodenje enote vrtca pri šoli oziroma zavodu imenuje pomočnika ravnatelja. Delež sistemiziranega delovnega mesta za pomočnika ravnatelja se določi glede na število oddelkov enote vrtca, ustanovitelj pa soglasje k deležu poda s potrditvijo sistemizacije delovnih mest za vrtec.
Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja in opravlja vse njegove naloge v času njegove odsotnosti.
Podružnično šolo vodi vodja, ki ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnične šole
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnične šole
– predlaga nadstandardne programe
– skrbi za sodelovanje podružnične šole z učenci in njihovimi starši
– obvešča starše o delu podružnične šole
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Ravnatelj imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja in vodjo podružnične šole v skladu z zakonom.
22. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in pravila zavoda.
23. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, katerega izvolijo starši na roditeljskem sestanku.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika.
Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev določajo zakon in pravila zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO
24. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih ne potrebuje, odda v najem. Če gre za dalj časa trajajoče najemno razmerje (več kot eno šolsko leto), se sklene tripartitna pogodba med ustanoviteljem, zavodom in najemnikom.
Zavod odgovarja ustanovitelju za upravljanje s premoženjem.
25. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, lahko pa tudi iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z zakonom. Delitev presežkov prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programa prioritet za delitev teh sredstev, ki jih sprejme svet.
Zavod mora sredstva, pridobljena z oddajanjem prostorov v najem, porabiti namensko za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta(ov), s katerimi upravlja, ter ustanovitelju vsako leto do 30. 11. predložiti poročilo o višini pridobljenih sredstev in namenu porabe le-teh v skladu z navodili ustanovitelja.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
26. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi s pridobitvijo in odtujitvijo nepremičnega premoženja.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
27. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi Mestne občine Kranj
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev
– odloča o statusnih spremembah zavoda
– daje soglasje k spremembam dejavnosti
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v enotah vrtcev pri šoli in delovnih mest, ki so sofinancirana iz proračuna ustanovitelja
– daje soglasje k povezovanju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog, za organizacijo šolske prehrane in za opravljanje drugih skupnih nalog
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda. Zavod je dolžan posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične namene.
VIII. NADZOR
28. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom in statutom občine.
29. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
IX. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
30. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to prepoveduje oziroma ko svet zavoda z večino glasov izloči javnost.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki jih ravnatelj pooblasti.
31. člen
Ravnatelj in drugi delavci morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri opravljanju vzgojno-izobraževalne in vzgojno-varstvene dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovne tajnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovne tajnosti se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovne tajnosti
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovne tajnosti
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporočijo pristojni organi in druge organizacije.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
32. člen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi s pravili. S pravili uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo.
Za urejanje posameznih zadev ima zavod tudi druge splošne akte, če tako določa zakon.
Pravila sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem, druge pa pristojni organ zavoda samostojno.
Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo in oblikovati organe zavoda v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka. Ravnatelj zavoda opravlja funkcijo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
34. člen
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za osnovno izobraževanje.
35. člen
Ta odlok začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-0032/2006-47/11
Kranj, dne 5. aprila 2006
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti