Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

1985. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2006, stran 4968.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 IN 110/02) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet Občine Beltinci na 27. redni seji dne 20. 4. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2006
1. člen
V 4. členu Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2006 (Uradni list RS, št. 16/05) se splošni del proračuna spremeni v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             v tisoč tolarjih
7  PRIHODKI                           1.150.083
70 DAVČNI PRIHODKI                        516.297
  700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK                374.772
  703 DAVKI NA PREMOŽENJE                     89.532
  704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE              51.993
71 NEDAVČNI PRIHODKI                        22.128
  710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI IZ PREMOŽENJA         7.811
  711 TAKSE IN PRISTOJBINE                     1.649
  712 DENARNE KAZNI                         483
  713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV            9.215
  714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                   2.970
72 KAPITALSKI PRIHODKI                       71.555
  720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV                  1.555
  722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA        70.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI                      540.103
  740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INŠT.     540.103
4  ODHODKI                           1.561.183
40 TEKOČI ODHODKI                         296.742
  400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM              48.205
  401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST          8.055
  402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                229.891
  4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE         16.672
  4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE                14.752
  4022 ENERGIJA VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE     42.566
  4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE                2.260
  4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA                 380
  4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE                     99.427
  4028 DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE                  2.230
  4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI                  51.604
  409 REZERVE                           10.591
41 TEKOČI TRANSFERI                        435.400
  410 SUBVENCIJE                         22.000
  411 TRANSERI POSAMEZNIKOMIN GOSPODINJSTVOM           247.390
  412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.IN USTANOVAM (DRUŠTVA)      34.510
  413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI               131.500
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                     255.650
  420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV             250.650
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                    573.391
  430 INVESTICIJSKI TRANSFERI                  578.391
  RAZLIKA – PRIHODKI – ODHODKI PO
  BILANCI A                           –411.100
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB               –3.500
  KREDITI FIZIČNIM OSEBAM IN POSAMEZNIKOM (DEPOZITI)        6.000
  VRAČ. KREDITOV/DEPOZITOV                     2.500
 
C. RAČUN FINANCIRANJA                       228.000
  NAJEM KREDITA                         240.000
  ODPLAČILA KREDITA                        12.000
  STANJE NA RAČUNIH 1/1                     186.600
  PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ              –186.600
  SKUPAJ PRESEŽKI/PRIMANJKLJAJI IN STANJE 31/12            0
2. člen
Tabela v 8. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:
NAMEN  NAZIV
451   VZDRŽEVANJE VAŠKIH CEST IN POLJSKIH POTI
490   DRUGA KOMUNALA
510   ODVOZ ODPADKOV
630   OSKRBA Z VODO
640   CESTNA RAZSVETLJAVA
V predzadnjem odstavku se zadnja beseda »postavkami« nadomesti z besedo »nameni«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2006-27-426/III
Beltinci, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti