Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

2003. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih dejavnosti v Občini Kobarid, stran 4982.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid je Občinski svet Občine Kobarid na 33. seji dne 23. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih dejavnosti v Občini Kobarid
1. člen
S tem pravilnikom se določijo merila in kriteriji ter postopek za sofinanciranje izvajanja letnih programov in projektov socialnih, zdravstvenih, humanitarnih in invalidskih dejavnosti, ki jih izvajajo nevladne, neprofitne organizacije, društva in njihova združenja na območju Občine Kobarid.
2. člen
Upravičenci do finančnih sredstev so izvajalci navedeni v 1. členu tega pravilnika, ki:
– so registrirani in delujejo najmanj eno leto na področju socialnih, zdravstvenih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane Občine Kobarid in izvajajo program na območju Občine Kobarid;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov.
3. člen
Sredstva za investicije v prostore in opremo niso predmet tega pravilnika.
4. člen
Višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov po tem pravilniku se določi v proračunu Občine Kobarid.
Vse postopke se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna.
5. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Za organizacijo in izvedbo javnega razpisa je na osnovi sklepa, ki ga izda župan zadolžen predsednik 3-članske komisije.
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– programe in projekte, ki so predmet sofinanciranja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci;
– višino finančnih sredstev;
– zahtevano dokumentacijo;
– rok za prijavo;
– kontaktno osebo naročnika;
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu razpisa.
Razpisni rok traja največ 30 dni od dneva objave.
7. člen
Za razdelitev proračunskih sredstev med prijavljene izvajalce imenuje župan 3-člansko komisijo, ki skladno s pogoji in merili iz tega pravilnika pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev.
Nepopolnih in prepozno vloženih prijav komisija ne bo obravnavala.
8. člen
Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk in
– višino razpoložljivih sredstev.
9. člen
Merila in kriteriji za vrednotenje programov in projektov:
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|1.  |Redno in kvalitetno delovanje skozi daljše časovno |     10 točk|
|   |obdobje (več kot 3 leta)              |         |
|   |                          |         |
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|2.  |Uveljavljen status javnega interesa na področju  |     15 točk|
|   |zdravstvenega ali socialnega varstva ali invalidske|         |
|   |organizacije                    |         |
|   |                          |         |
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|3.  |Organizacija predavanj, delavnic in drugo     |         |
|   |izobraževanje                   |         |
|   |– samo za člane                  |     10 točk|
|   |– za člane in širšo okolico            |     20 točk|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|4.  |Izdajanje lastnega glasila ali biltena       |     10 točk|
|   |                          |         |
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|5.  |Struktura članov:                 |         |
|   |– več kot polovica članov je invalidov       |     30 točk|
|   |– več kot polovica članov je z diagnozo posamezne |         |
|   |bolezni                      |     15 točk|
|   |– več kot polovica članov je z zmerno, težjo ali  |         |
|   |težko motnjo v telesnem ali duševnem razvoju    |     20 točk|
|   |– več kot polovica članov je prostovoljcev     |     25 točk|
|   |                          |         |
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|6.  |Sedež izvajalca:                  |         |
|   |– v Občini Kobarid                 |     20 točk|
|   |– izven Občine Kobarid               |     10 točk|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|7.  |Poročilo o dejavnosti preteklega leta       |      5 točk|
|   |                          |         |
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
10. člen
Posamezni program, katerega izvedba ima poseben pomen za občino, se lahko dodatno točkuje v višini 20 točk, če je tak program opredeljen v razvojnih aktih občine.
11. člen
Župan na osnovi predloga komisije s sklepom odloči o sofinanciranju prijavljenih programov in projektov. S sklepom zavrže tudi nepopolne in prepozno vložene prijave ter zavrne prijave, ki se po vsebini ne nanašajo na razpis. Zoper ta sklep je možen ugovor županu v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
12. člen
Na podlagi dokončnega sklepa se z izbranimi izvajalci sklene pogodba o sofinanciranju. Pogodba vsebuje poleg določil o višini sredstev tudi način nadzora. Kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi od dneva zahtevka za vračilo.
13. člen
V primeru, da izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v roku 8 dni od prejema zahtevka za podpis, se šteje, da odstopa od ponudbe za sklenitev pogodbe, kar ima za posledico, da se ne sofinancira odobrenih programov oziroma projektov.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 007-0004/2006
Kobarid, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti