Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

Št. 1101-32/2006/1 Ob-12698/06 , Stran 3474
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto višji svetovalec v Sektorju za računovodstvo proračunskih uporabnikov. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno oziroma 3 leta in 4 mesece za univerzitetno izobrazbo. Drugi posebni pogoji: – državni izpit iz javne uprave oziroma ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja). Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – da je državljan Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti: – fotokopija diplome, – fotokopijo delovne knjižice ali drugo ustrezno pisno dokumentacijo (na primer: pogodba o zaposlitvi),iz katere so razvidne delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti, – fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima), – pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so: – odgovornost za enotno in pravilno vodenje poslovnih knjig proračunskih uporabnikov (vodenje glavne knjige), – računovodska kontrola pravilnosti knjigovodske dokumentacije ter knjiženje v poslovne knjige, – priprava računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za proračunske uporabnike, odgovornost za pravilnost in resničnost računovodskih izkazov in pojasnil ter odgovornost za sestavo letnega poročila, – odgovornost za sprotno informiranje proračunskih uporabnikov o porabi proračunskih sredstev glede na posamezno predpisano vrsto stroška in glede na preobremenitve, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za računovodstvo proračunskih uporabnikov v Oddelku za računovodstvo proračunskih uporabnikov, Jesenkova 3, Ljubljana, v nazivu višji svetovalec III. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj številka 1101-32/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite na tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa na številko 01/369-60-10 (Marija Janc). V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti