Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 110-34/2006 Ob-11203/06 , Stran 3163
Republika Slovenija – Repubblica di Slovenia, Upravna enota Piran – Unita` amministrativa Pirano na podlagi 56. člena in v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: višjega svetovalca/-ke za vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov v Oddelku za okolje in prostor. Uradnik/ca bo naloge opravljal/-a v nazivu višji svetovalec/-ka III. Prednost pri izbiri bodo imeli univerzitetni diplomirani pravniki z delovnimi izkušnjami v državni upravi ter znanjem s področja vodenja upravnih postopkov. Zahtevani pogoji: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne ali upravne smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma najmanj 3 leta in 4 mesece za kandidate z univerzitetno izobrazbo, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje uradnega jezika, – višja raven znanja jezika narodne skupnosti. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, in druge pogoje za imenovanje v naziv: – da je državljan Republike Slovenije, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo Ministrstva za pravosodje), – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdilo izda krajevno pristojno sodišče). Zaželeno je poznavanje dela z računalnikom. K prijavi z življenjepisom mora kandidat priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka, – dokazilo o znanju jezika narodne skupnosti na višji ravni, oziroma spričevalo o zaključenem najmanj srednješolskem izobraževanju, opravljenem na območju, kjer živi narodna skupnost, – potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, – potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku. Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno mesto navedeni izpit opravili v enem letu od imenovanja v naziv. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Strokovna usposobljenost kandidatov bo presojana na podlagi dokazil priloženih k prijavi in na podlagi razgovora s kandidati. Če kandidat ne bo vlogi predložil vseh zahtevanih dokazil, ga v skladu z veljavni predpisi ne bomo uvrstili v izbirni postopek. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šest mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v Luciji, Obala 114a. Pisne prijave z zgoraj naštetimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo najkasneje v 15 dneh od dneva objave javnega natečaja, po pošti na naslov Republika Slovenija, Upravna enota Piran, Lucija, Obala 114a, 6320 Portorož, ali po elektronski pošti na ue.piran@gov.si. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite po tel. 05/67-10-404 (Martina Jurcan). Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po opravljenem postopku.

AAA Zlata odličnost