Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

1873. Program priprave za občinski lokacijski načrt za trgovino Lidl v Sinji Gorici, stran 4698.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 85/03 – ZZK-1) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) sprejme župan Občine Vrhnika
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt za trgovino Lidl
v Sinji Gorici
I. UVOD
Ta program priprave se nanaša na pripravo in sprejem OLN za trgovino Lidl v Sinji Gorici (v nadaljnjem besedilu: OLN).
II. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO OLN
Obravnavana površina leži na območju industrijske cone Sinja Gorica. Predlagana ureditev zajema del površin obstoječega industrijskega kompleksa Kovinarska Vrhnika d.o.o., Sinja Gorica 106, Vrhnika. Na območju se nahajata tudi podjetji Kovinski izdelki, Mladen Sumina s.p. in LMK, prodaja in servis tovornih vozil, d.o.o.
Zemljišče je v naravi del obstoječih objektov, del pripadajočih prometnih površin, asfaltnega in makadamskega parkirišča ter del zelenih površin.
Območje omejujejo:
– na JV strani regionalna cesta RII-409,
– na JZ strani dovozna cesta,
– na SZ strani opuščena trasa železniške proge,
– na SV strani potok Perilo oziroma napajalna cesta za industrijsko cono.
Območje se trenutno prometno napaja iz regionalne ceste RII-409 preko dovozne ceste, ki omejuje območje na JZ strani. V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za javno prometno, energetsko, vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v industrijski coni Sinja Gorica na Vrhniki (Uradni list RS, št. 75/05) je predviden dovoz iz ceste na SV robu območja ter krožno križišče v južnem kotu območja.
Območje je kanalizacijsko opremljeno, ob JZ robu poteka energetsko omrežje.
Del območja sodi v območje kulturne dediščine: tretji varstveni režim arheološkega najdišča Trško jedro (oznaka A 844(3)).
Po SZ in SV robu območja teče potok Perilo (oznaka 84), za katerega velja hidrološka, zoološka in botanična naravna dediščina. Na območju urejanja ni območij Nature 2000.
V Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Naš časopis, št. 272/01, 277/01, 304/04) je območje, na katerem se načrtuje gradnja trgovine Lidl, opredeljeno kot območje P, namenjeno proizvodni, obrtni in servisni dejavnosti. Ureja se z izvedbenim prostorskim aktom – OLN.
Po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3: Vrhnika-Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95) sodi to območje v območje urejanja V3P/3 in morfološko enoto 6E/5, ki sta namenjena:
– P: površine za proizvodnjo, skladišča,
– 6: območja za proizvodno dejavnost,
– E: proizvodni objekti, drugi objekti (skladišča, nadstrešnice).
Za morfološko enoto 6E/5 sta že bila sprejeta Odlok o sprejemu zazidalnega načrta Avtomontaže v Sinji Gorici (Uradni list SRS, št. 40/85) ter Odlok o spremembi zazidalnega načrta Avtomontaže v Sinji Gorici (Uradni list RS, št. 28/99).
OLN se pripravlja na pobudo Primis Vrhnika d.d., Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika, v imenu investitorja Lidl d.o.o.k.d., Pot k sejmišču 26a, 1000 Ljubljana. Pobudo je sprejel Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine Občinskega sveta Občine Vrhnika, na 24. seji, dne 31. 1. 2006.
Pravna podlaga za pripravo OLN so:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Naš časopis, št. 272/01, 277/01, 304/04),
– Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99, Naš Časopis, št. 292/03),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3: Vrhnika-Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95),
– Strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika (LRZVNKD, marec 2000),
– Strokovne podlage s področja varstva naravne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika (LRZVNKD, marec 2000, dopolnitev 2001).
III. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA OLN
Predmet OLN je gradnja oziroma ureditev:
– objekta za trgovino živilske stroke za samopostrežni način prodaje prehrambenih in drugih izdelkov,
– parkirnih površin za kupce in zaposlene,
– zelenih površin,
– prometnih, energetskih in komunalnih infrastrukturnih vodov in naprav.
Programska izhodišča, ki se upoštevajo pri pripravi OLN, so oblikovana na podlagi:
– usmeritev veljavnih planskih aktov in strokovnih podlag za širše območje, v katerem se nahaja okvirno ureditveno območje,
– Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za javno prometno, energetsko, vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v industrijski coni Sinja Gorica na Vrhniki (Uradni list RS, št. 75/05),
– mnenja Direkcije RS za ceste na dopolnilni predlog sprememb in dopolnitev za PUP – V3 Sinja Gorica, št. 347-09-4058/2002/28, z dne 21. 9. 2005,
– zahteve za ureditev pločnika skozi Sinjo Gorico ter ureditev priključevanja IC Sinja Gorica na R2-409/300 (zapisnik št. 347-09-1790/2004/4 in 347-09-4058/02/15, z dne 15. 4. 2004),
– idejne zasnove ureditvenega območja.
Pri pripravi OLN se upoštevajo sledeča programska izhodišča:
– zgradi se pritličen trgovski objekt z nadstreškom nad vhodom; prostor v njem bo namenjen prodaji, skladiščenju, dnevni oziroma nočni dostavi, arhivu, čajni kuhinji, garderobam in sanitarnim prostorom,
– tlorisna velikost objekta je cca 1.800 m2,
– okvirne dimenzije objekta bodo 65,00 m – 73,00 m × 27,00 m,
– zgradi se dostavno rampo s poglobitvijo,
– vzdolž rampe se predvidi z nadstreškom pokrit prostor za zbiranje odpadkov v ločenih kontejnerjih in stiskalni polž ter poseben kontejner za kartonasto embalažo,
– predvidi se cca 130 parkirnih mest,
– predvidi se ureditev vseh potrebnih infrastrukturnih vodov in naprav,
– uredi se uvoz iz napajalne ceste za industrijsko cono Sinja Gorica, ki poteka po SV robu območja,
– predvidi se zunanja ureditev prometnih, parkirnih in zelenih površin,
– priključevanje in zunanjo ureditev je potrebno uskladiti z dokumentacijo za ureditev cestne infrastrukture na obravnavanem območju R2-409/300, ki mora biti predhodno potrjena s strani Direkcije RS za ceste ter ustrezno upoštevati Interna navodila DRSC (oktober 2001).
Ministrstvo za okolje in prostor je dne 10. 3. 2006 izdalo odločbo, ki določa, da v postopku priprave OLN za trgovino Lidl v Sinji Gorici ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
IV. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE OLN
Ožje okvirno ureditveno območje zajema zemljišča s parcelnimi številkami 3075/1, 3075/2, 3075/3 in 3075/5 k.o. Blatna Brezovica, s skupno površino 7.600 m2.
Širše okvirno ureditveno območje zajema območje med:
– regionalno cesto RII-409,
– dovozno cesto za obstoječe objekte,
– opuščeno traso železniške proge,
– napajalno cesto za industrijsko cono Sinja Gorica.
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI
Nosilci urejanja prostora, ki so po Zakonu o urejanju prostora pristojni dajati smernice za načrtovanje in mnenja, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Ljubljana, Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspilerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana,
6. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
7. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, 1001 Ljubljana,
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana,
9. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana,
10. ELES – Elektro Slovenije d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
11. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežje Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
12. Geoplin-plinovodi d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1117 Ljubljana,
13. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika,
14. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
15. drugi nosilci urejanja prostora in gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave OLN izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
Postopek priprave in sprejema OLN vodi Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec).
Investitor OLN in vseh strokovnih podlag je Lidl d.o.o.k.d., Pot k sejmišču 26a, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik).
Izdelovalec OLN, ki izpolnjuje pogoje, določene v Zakonu o urejanju prostora je Primis Vrhnika d.d., Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec).
VI. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG
V postopku izdelave OLN se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analiza stanja glede fizičnih lastnosti prostora,
– analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora oziroma prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanjih objektov na okolico,
– strokovna rešitev novih objektov,
– strokovne rešitve priključkov oziroma novih ali prenovljenih omrežij prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture,
– strokovne rešitve objektov, ki se načrtujejo kot ukrep ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine,
– strokovne rešitve objektov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– strokovna rešitev zunanje ureditve in prometnih površin.
Pripravljavec lahko med postopkom priprave OLN določi izdelavo dodatnih strokovnih podlag, če to izhaja iz smernic, ki so jih podali nosilci urejanja prostora, po potrebi tudi strokovnih podlag v zvezi z ukrepi v času gradnje.
Pri izdelavi OLN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta se uporabijo:
– strokovne podlage nosilcev urejanja prostora,
– podatki o gospodarski javni infrastrukturi iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
– podatki o pravnih režimih iz zbirke pravnih režimov in drugih uradnih evidenc,
– topografski in katastrski ter drugi geodetski podatki iz uradnih evidenc,
– drugi podatki nosilcev urejanja prostora.
VII. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovna rešitev, ki je podlaga za izdelavo predloga OLN, se pridobi z izborom ene od najmanj dveh variantnih rešitev prostorske ureditve. Lahko jih izdela eden ali več različnih načrtovalcev in sicer v primerni natančnosti kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna oziroma gradbeno tehnična strokovna rešitev.
Variantne rešitve morajo biti izdelane tako, da je možna njihova presoja in medsebojna primerjava s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju.
O izboru variantne rešitve odloči pripravljavec. Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora ter izdelanih strokovnih podlag se predlagana načrtovana ureditev optimizira. Pri pripravi predloga OLN je treba v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe javnosti, dana na predlagano načrtovano prostorsko ureditev.
VIII. NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH PODLAG
Podlaga za izdelavo predloga OLN je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Geodetski načrt pridobi naročnik.
Predlog OLN mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih in nepremičninah.
IX. ROKI ZA PRIPRAVO OLN OZIROMA NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ
Prva prostorska konferenca in program priprave
– Prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave OLN, je pripravljavec organiziral dne 9. 3. 2006.
– Vabilo na 1. prostorsko konferenco je bilo objavljeno v dveh sredstvih javnega obveščanja.
– Program priprave je lahko sprejet najmanj 8 dni po prvi prostorski konferenci in objavljen v Uradnem listu RS oziroma občinskem uradnem glasilu Naš časopis.
Pridobitev smernic za načrtovanje in strokovnih podlag
– Načrtovalec pripravi gradivo za pridobitev smernic za načrtovanje (situacijski prikaz prostorske ureditve).
– Pripravljavec po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, navedene v točki V. tega programa priprave. Pozivu se priloži program priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu poziva. V skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave, se v primeru, da priprava naravovarstvenih smernic ni možna, rok lahko podaljša, vendar največ do 60 dni, o čemer pristojni zavod obvesti pripravljavca.
– Nosilci urejanja prostora v tem roku posredujejo tudi strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje urejanja.
– Načrtovalec pregleda smernice in jih analizira.
– Naročnik zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz VI. točke tega programa priprave.
Priprava predloga OLN in druga prostorska konferenca
– Naročnik pridobi najmanj dve variantni rešitvi.
– Pripravljavec skupaj z naročnikom izbere variantno rešitev, ki je podlaga za strokovno rešitev.
– Načrtovalec na podlagi smernic, strokovnih podlag in izbora variantne rešitve pripravi predlog OLN.
– Pripravljavec organizira drugo prostorsko konferenco najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo, z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave OLN.
– Vabilo na 2. prostorsko konferenco mora biti objavljeno v dveh sredstvih javnega obveščanja.
– Načrtovalec v skladu s priporočili 2. prostorske konference dopolni predlog OLN.
Javna razgrnitev in javna obravnava
– Župan s sklepom odredi javno razgrnitev in javno obravnavo predloga OLN.
– Pripravljavec objavi sklep v uradnem glasilu in na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
– Pripravljavec pisno obvesti lastnike nepremičnin na območju OLN o javni razgrnitvi.
– Javna razgrnitev traja 30 dni na Občini Vrhnika in Krajevni skupnosti Sinja Gorica.
– V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava predloga OLN.
– Na javni razgrnitvi se razgrnejo vse variantne rešitve.
– Pripravljavec v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge ter do njih zavzame stališča glede njihovega upoštevanja.
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju OLN o stališčih na njihove pripombe in predloge.
– V primeru, da se zaradi upoštevanja pripomb in predlogov javnosti podanih na javni razgrnitvi in javni obravnavi predlog OLN bistveno spremeni, se spremenjen ponovno razgrne.
Dopolnitev predloga OLN in pridobitev mnenj
– Na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov načrtovalec dopolni predlog OLN.
– Načrtovalec pripravi gradivo za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora.
– Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, določene v točki V. tega programa priprave, da podajo mnenje k predlogu OLN.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenja v 30 dneh po prejemu poziva.
– Načrtovalec izdela dopolnjen predlog OLN glede na mnenja nosilcev urejanja prostora.
Sprejem OLN
– Pripravljavec pripravi gradivo za sprejem odloka o OLN, katerega sestavni del so tudi priporočila obeh prostorskih konferenc in obrazložena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
– Župan Občine Vrhnika predlaga odlok o OLN v sprejem najprej Odboru za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine ter nato še Občinskemu svetu Občine Vrhnika.
– Občinski svet Občine Vrhnika sprejme OLN z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu RS in občinskem uradnem glasilu Naš časopis.
X. PROGRAM OPREMLJANJA
Naročnik pridobi program opremljanja, ki se pripravi na podlagi predloga OLN in sprejme kot priloga k OLN. Postopek priprave programa opremljanja vodi Režijski obrat Občine Vrhnika.
XI. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM OLN
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta, pripravo OLN ter za stroške smernic, mnenj in objav zagotavlja naročnik.
Pripravljavec zagotovi sredstva za morebitno revizijo OLN.
XII. OBJAVA IN ZAČETEK VELJAVNOSTI PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati dan po objavi. Objavi se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 5/08-350-05-18/2005
Vrhnika, dne 5. aprila 2006
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost