Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

1864. Program priprave sprememb in dopolnitev »Ureditvenega načrta za mestno središče v Radečah« (skrajšani postopek), stran 4691.

Na podlagi 27. člena, v povezavi s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. 58/03 – ZZK-1) in 49. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 48/02 in 52/02 in 108/05) je župan Občine Radeče dne 14. 4. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev »Ureditvenega načrta za mestno središče v Radečah«
(skrajšani postopek)
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev »Ureditvenega načrta za mestno središče v Radečah«
Ureditveni načrt za mestno središče v Radečah (v nadaljnjem besedilu: UN) je bil sprejet z odlokom leta 1993 (Uradni list RS, št. 66/93). UN obravnava osrednje območje mesta Radeče ob reki Sopoti, do izliva v reko Savo. V območju UN je predvidena naslednja izgradnja poslovnih, stanovanjskih in družbenih objektov, visoke gradnje in večje gostote.
Občina ugotavlja, da je v UN predvidena gradnja slabo realizirana, ne odraža potreb mesta in občine, kot tudi spremenjenih razmer na trgu, in omejuje gradnjo potencialnim investitorjem predvsem z oblikovanjem, ki želijo v prostoru izvajati določene aktivnosti. Zaradi možnosti izvedbe enakega programa, kot je predviden je potrebno prilagoditi urbanistične, oblikovalske, gradbeno tehnične in po potrebi druge pogoje, glede na znanega investitorja oziroma program. S predvidenimi spremembami bo pridobljena možnost realizirati gradnjo občinskega oskrbnega centra na lokaciji SC 2 in P (v delu za gradnjo trgovine s spremljajočimi dejavnostmi). Z ozirom da se na zemljišču izvajajo določene aktivnosti, je potrebno izvesti spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za mestno središče v Radečah (v nadaljnjem besedilu SDUN), ki bodo usklajene s preostalim ne/izvedenim delom UN.
Ker se predlagane spremembe in dopolnitve UN nanašajo na prostorsko načrtovanje posamičnih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in ker predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, se predlagane spremembe in dopolnitve UN skladno s 34. členom Zakona o urejanju prostora pripravlja in sprejema po skrajšanem postopku.
Pravna podlaga za pripravo SDUN je opredeljena v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03).
II. Predmet in programska izhodišča za pripravo SDUN
Predmet obravnave SDUN je določitev urbanistično arhitekturnih, oblikovalskih, gradbeno tehničnih in drugih pogojev za gradnjo večnamenskega objekta (v katerem bodo večinoma trgovine in oskrbni lokali…) in pripadajočih zunanjih ureditev (zelenih površin s pripadajočimi križišči, dovozi in parkirišči), za območje, kjer so izdelane Idejne zasnove za objekt TC Spar (izdelal Arhe d.o.o. Krško, december 2005).
III. Okvirno ureditveno območje
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se nanašajo na osrednje območje v središču mesta Radeče, južno od reke Sopote do izliva v reko Savo, na desnem bregu zahodno od državne ceste do obstoječe mestne pozidave (stanovanjski bloki)
Zemljišče obsega parc. št. 173/14, 174/26, 174/46, 174/4, 174/28, 174/3,174/27, 174/2, 173/16, 174,24, 174/22, 173/17, vse k.o. Radeče in parc. št. 555/6, 174/101, 174/102, 174/99, 555/23, k.o. Radeče. Skupna velikost zemljišča je 16.480,00 m2.
IV. Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi SDUN s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu SDUN sodelujejo nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, 3000 Celje,
2. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, Območna enota Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje,
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Celje, Lava 42, 3000 Celje,
4. ARSO Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (za vode),
5. JP Komunala Radeče, Titova 107, 1433 Radeče (za vodovod, kanalizacijo, komunalne odpadke, javno razsvetljavo),
6. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Trbovlje, Gimnazijska cesta 25, 1420 Trbovlje (za električno omrežje),
7. Telekom Slovenije, Center skrbništva TK kabelskega omrežja VZHOD, Titova cesta 38, 2000 Maribor (za telefonsko omrežje),
8. Geoplin Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana (za magistralni plinovod),
9. IBJ d.o.o. (Adriaplin d.o.o.), Ulica XIV. Divizije 14, 3000 Celje (mestni plinovod),
10. Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode (za območje HE Vrhovo)
11. KKS Radeče, Cesta za gradom 4, 1433 Radeče (za kabelsko)
12. Krajevna skupnost Radeče, Titova 107, 1433 Radeče.
Drugi nosilci urejanja prostora in udeleženci, v kolikor se v postopku priprave SDUN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora.
Pred pričetkom izdelave strokovnih podlag za SDUN morajo nosilci urejanja prostora na zahtevo pripravljavca podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami smernice za načrtovanje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi predloga SDUN za javno razgrnitev. K dopolnjenemu predlogu SDUN pa morajo na zahtevo pripravljavca dokumenta podati mnenje o upoštevanju predhodno podanih smernic. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 29. in 34. člena Zakona o urejanju prostora podati smernice in mnenja v 15 dneh od podane vloge. Kolikor se smernic in mnenj v zakonsko določenem roku ne pridobi, se šteje, kot da so smernice podane.
V. Seznam strokovnih podlag za načrtovane prostorske ureditve
Pri pripravi SDUN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Radeče (Uradni list RS, št. 80/01) – analogni kartografski del
– Odlok o UN za mestno središče v Radečah (Uradni list RS, št. 66/93)
– Odlok o lokacijskem načrtu za območje hidroelektrarne Vrhovo (Uradni list RS, št. 35/87)
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 5/04)
– Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Radeče (Uradni list RS, št. 35/01)
– Odloke o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 65/97, 24/98 in 82/98)
– Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 86/01)
– Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Radeče (Uradni list RS, št. 35/01)
– Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 4/99 in 57/01)
– Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 4/99)
– Idejne zasnove za objekt TC Spar (izdelal Arhe d.o.o. Krško, december 2005),
Za načrtovanje predvidene prostorske ureditve je potrebno izdelati oziroma pridobiti še naslednje strokovne podlage:
– strokovne podlage in podatke nosilcev urejanja prostora,
– podatke iz zemljiškega katastra ter zemljiške knjige,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– geodetski načrt celotnega območja z obstoječo infrastrukturo,
– podrobnejšo idejno zasnovo poslovnih objektov in podatke iz programa investitorja,
– geomehanske raziskave (mnenje),
– podrobno idejno zasnovo prostorske ureditve in infrastrukturnih ureditev,
– prometno študijo – preveritev,
– morebitne dodatne strokovne podlage se lahko določijo tudi med postopkom.
Nosilci urejanja prostora so dolžni posredovati pripravljavcu prostorskega akta strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje oziroma so predmet načrtovanja.
VI. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage in podatke nosilcev urejanja prostora pridobi pripravljavec.
Podatke iz programa obravnavanih investitorjev pridobi naročnik.
Podrobnejšo idejno zasnovo poslovnih objektov in geomehansko mnenje ter potrebne rešitve, za katere se v postopku izkaže, da so potrebne, dostavi pripravljavcu naročnik.
Podrobno idejno zasnovo prostorske ureditve, idejno zasnovo infrastrukturnih ureditev in prometno študijo pripravi oziroma pridobi načrtovalec.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev in infrastrukture ter preveritve ureditve prometa v SDUN izdela načrtovalec.
Prometna študija zajame območje, ki meji na predmet SDUN zajeme morebitne vplive na prometno ureditev UN (avtobusno postajo, most preko Save, ureditev zadostnega števila parkirišč in zunanja ureditev prostih površin). S predvidenimi spremembami se želi izboljšati infrastrukturno potrebo prireditev in aktivnosti ob Savi.
VII. Način pridobitve geodetskih podlag
Geodetski načrt za obravnavano območja z obstoječo infrastrukturo za potrebe izdelave strokovnih podlag in SDUN, zagotovi naročnik pred pričetkom priprave SDUN. Naročnik SDUN zagotovi geodetske podloge v sodelovanju z načrtovalcem.
VIII. Roki za pripravo in postopek izdelave ter sprejemanja SDUN
Okvirni terminski plan za pripravo ter izdelavo SDUN je podan v tabeli, natančneje pa bo določen v pogodbi med naročnikom in načrtovalcem.
+-----+------------------------------+--------------+------------------------+
|   |TERMINSKI PLAN        |ROKI     |NOSILEC         |
+-----+------------------------------+--------------+------------------------+
|I.  |Pobuda, priprava osnutka   |3. april 2006 |pripravljavec      |
|   |programa SDUN         |       |            |
|   +------------------------------+       +------------------------+
|   |Potrditev seznama nosilcev  |       |pripravljavec      |
|   |smernic/pogojev        |       |            |
|   +------------------------------+       +------------------------+
|   |Sprejem programa priprave   |       |župan          |
|   |SDUN             |       |            |
|   +------------------------------+       +------------------------+
|   |Objava Programa priprave v  |       |pripravljavec      |
|   |Uradnem listu RS       |       |            |
+-----+------------------------------+--------------+------------------------+
|II. |Izdelava gradiva za      |26. april   |načrtovalec       |
|   |pridobitev smernic in pogojev |200615 dni po |            |
|   |nosilcev urejanja prostora  |dostavi geod. |            |
|   +------------------------------+podloge    +------------------------+
|   |Vloga za pridobitev smernic  |       |pripravljavecnačrtovalec|
|   |za načrtovanje in       |       |            |
|   |pridobivanje smernic in    |       |            |
|   |pogojev            |       |            |
|   +------------------------------+       +------------------------+
|   |Analiza smernic in izdelava  |       |načrtovalec       |
|   |usmeritev           |       |            |
|   +------------------------------+       +------------------------+
|   |Potrditev pridobljenih    |       |investitor       |
|   |smernic in pogojev za     |       |            |
|   |pripravo osnutka strokovnih  |       |            |
|   |podlag            |       |            |
+-----+------------------------------+--------------+------------------------+
|III. |Izdelava posebnih strokovnih |26. maj 2006 |načrtovalec       |
|   |podlag            |       |            |
|   +------------------------------+       +------------------------+
|   |Izdelava in dostava idejne  |       |investitor       |
|   |zasnove objekta        |       |            |
|   +------------------------------+       +------------------------+
|   |Izdelava idejnih zasnov    |       |načrtovalec       |
|   |pozidave           |       |            |
+-----+------------------------------+--------------+------------------------+
|IV. |Izdelava osnutka SP      |30. junij   |načrtovalec       |
|   |tekstualni in kartografski  |20068 dni po |            |
|   |del              |prejemu vseh |            |
|   +------------------------------+smernic    +------------------------+
|   |Potrditev osnutka s strani  |       |pripravljavec      |
|   |investitorja in naročnika   |       |            |
+-----+------------------------------+--------------+------------------------+
|V.  |Izdelava predloga SDUN za   |15. julij 2006|načrtovalec       |
|   |javno razgrnitev       |       |            |
+-----+------------------------------+--------------+------------------------+
|VI. |Objava javne razgrnitve in  |20. julij 2006|pripravljavec      |
|   |vloga             |       |            |
|   +------------------------------+       +------------------------+
|   |Javna razgrnitev in javna   |       |pripravljavec      |
|   |obravnava           |       |            |
|   +------------------------------+       +------------------------+
|   |Priprava in stališč do    |       |pripravljavec      |
|   |pripomb            |       |            |
|   +------------------------------+       +------------------------+
|   |Potrditev stališč do pripomb |       |investitor       |
+-----+------------------------------+--------------+------------------------+
|VII. |Izdelava dopolnjenega     |avgust 2006v 5|načrtovalec       |
|   |predloga           |dneh po    |            |
|   +------------------------------+potrditvi   +------------------------+
|   |Priprava gradiva za      |stališč    |načrtovalec       |
|   |pridobitev mnenj nosilcev   |       |            |
|   |urejanja prostora       |       |            |
|   +------------------------------+       +------------------------+
|   |Vloge za pridobitev in    |       |pripravljavec      |
|   |pridobivanje mnenj k predlogu |       |            |
+-----+------------------------------+--------------+------------------------+
|VIII.|Uskladitev predloga z mnenji |september   |načrtovalec       |
|   |nosilcev           |2006, v 7 dneh|            |
|   +------------------------------+po pridobitvi +------------------------+
|   |Izdelava usklajenega predloga |vseh mnenj  |pripravljavec      |
+-----+------------------------------+--------------+------------------------+
|IX. |Obravnava in sprejem Odloka  |oktober 2006 |pripravljavec      |
|   |na občinskem svetu      |       |            |
+-----+------------------------------+       +------------------------+
|X.  |Objava sprejetih sprememb –  |       |pripravljavec      |
|   |odloka v uradnem listu    |       |            |
+-----+------------------------------+       +------------------------+
|XI. |Izdelava končnega elaborata  |       |načrtovalec       |
|   |Odlok s prilogami       |       |            |
+-----+------------------------------+--------------+------------------------+
IX. Priprava in financiranje obveznosti v zvezi s financiranjem
Pripravljavec SDUN je Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Radeče s strokovnimi službami oziroma pooblaščenec občine.
Pobudnik in naročnik SDUN in navedenih strokovnih podlag je podjetje Pluton gradnje d.o.o., Rimska cesta 98a, Šempeter v Savinjski dolini, ki zagotavlja sredstva za izdelavo SDUN in potrebnih strokovnih podlag ter objav.
Za načrtovalca je izbran Savaprojekt družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d., Cesta krških žrtev 59, Krško.
X. Obveznosti načrtovalca
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s programom priprave ter drugimi predpisi oziroma zakonodajo s posameznih področij.
XI. Objava programa priprave SDUN
Ta program priprave SDUN začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-5/2006
Radeče, dne 14. aprila 2006
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l.r.

AAA Zlata odličnost