Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

1848. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, stran 4672.

Na podlagi 9. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99 in 20/06) izdaja minister za gospodarstvo
O D R E D B O
o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1. člen
Ta odredba določa obveznosti pravnih oseb in podjetnikov posameznikov, ki proizvajajo proizvode in opravljajo storitve navedene v 3. členu te odredbe (v nadaljnjem besedilu: podjetja), da ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pošiljajo obvestila o spremembi cen.
2. člen
Podjetja morajo poslati na ministrstvo obvestilo o spremembi cen pred uvedbo spremembe oziroma najkasneje istega dne, ko se cene spremenijo.
Proizvodna podjetja morajo posredovati proizvodne cene. Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s prodajo na drobno oziroma na debelo, morajo posredovati tudi cene v prodaji na drobno oziroma cene v prodaji na debelo. Storitvena podjetja morajo posredovati cene na drobno. Če se storitvena podjetja ukvarjajo s prodajo posameznih izdelkov izključno na debelo, morajo posredovati cene v prodaji na debelo.
Podjetjem ni potrebno pošiljati obvestil o spremembi cen zaradi akcijskih in drugih promocijskih znižanj.
3. člen
Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za naslednje proizvode in storitve:
1. PROIZVODNJA HRANE
1.a. Kruh iz moke tipa 500
1.b. Pšenična moka tip 500
1.c. Jajčne testenine iz moke tipa 500
1.d. Otroška hrana in hrana za dojenčke (kosmiči iz žitaric, sadne kašice)
1.e. Piščanec, cel, svež
1.f. Goveje meso, brez kosti, stegno
1.g. Svinjsko meso, brez kosti, stegno
1.h. Kokošja jajca, sveža, zavitek 10 kosov
1.i. Mleko, sterilizirano, 1,6% maščobe, v tetrapaku
1.j. Mleko, navadno, 3,5% maščobe, v tetrapaku
1.k. Sončnično olje, rafinirano, v plastenki
1.l. Jabolka, namizna
1.m. Sladkor, kristalni, rafiniran
2. ZALOŽNIŠTVO
2.a. Učbeniki
2.b. Delovni zvezki
2.c. Zbirke nalog oziroma vaj
2.d. Atlasi in karte
2.e. Priročniki
2.f. Učna sredstva
2.g. Splošno-informativni tiskani dnevniki
3. OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO
3.a. Električna energija za tarifne uporabnike
3.b. Zemeljski plin za tarifne uporabnike iz prenosnega omrežja
3.c. Cena omrežnine za zemeljski plin iz prenosnega omrežja
3.d. Zemeljski plin in uparjeni utekočinjeni naftni plin (odvzem preko števca) iz distribucijskega omrežja za tarifne uporabnike
3.e. Para in topla voda za namene daljinskega ogrevanja
4. KOMUNALNE STORITVE
4.a. Storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov
4.b. Storitev predelave, odlaganja, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja komunalnih odpadkov
4.c. Storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
4.d. Storitev zbiranja, čiščenja in distribucije pitne vode
5. NAPRAVE IN APARATI ZA GOSPODINJSTVO
5.a. Hladilnik (kombiniran, dvoje vrat, okrog 220-litrski)
5.b. Vgradna steklokeramična plošča s štirimi kuhališči
6. PRODAJA GORIV
6.a. Motorni bencini (NMB-91, NMB-95, NMB-98)
6.b. Plinsko olje (D-2)
6.c. Utekočinjen naftni plin v jeklenkah, za pogon in za ogrevanje
6.d. Kurilno olje – ekstra lahko (KOEL)
6.e. Kurilno olje – srednje (mazut)
6.f. Letalsko gorivo
7. KOPENSKI PROMET
7.a. Prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu
7.b. Prevoz potnikov v mestnem in primestnem cestnem prometu na rednih linijah
7.c. Prevoz potnikov medkrajevnem cestnem prometu na rednih linijah
7.d. Prevoz potnikov v zračnem prometu na rednih linijah
8. POŠTA IN TELEKOMUNIKACIJE
8.a. Prenos standardiziranih pisem v notranjem poštnem prometu
8.b. Prenos nestandardiziranih pisem stopnje mase do 20 g v notranjem poštnem prometu
8.c. Prenos nestandardiziranih pisem stopnje mase nad 20 g do 50 g v notranjem poštnem prometu
8.d. Prenos standardizirane dopisnice v notranjem poštnem prometu
8.e. Prenos nestandardizirane dopisnice v notranjem poštnem prometu
8.f. Telefonska naročnina za fiksni telefon
8.g. Telefonski impulz za naročniški telefon za notranji telefonski promet
8.h. Osnovne storitve kabelskih operaterjev
9. ZAVAROVALNIŠTVO
9.a. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
10. BANČNIŠTVO
10.a. Nadomestilo za vodenje osebnega bančnega računa, mesečno
10.b. Nakazilo na račune na bančnem okencu
10.c. Nakazilo na račune prek trajnega pooblastila
10.d. Nakazilo na račune prek spletne poslovalnice
10.e. Plačilo direktne obremenitve
11. POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
11.a. Višina mesečne najemnine za m2 neprofitnega stanovanja
12. GOSTINSTVO
10.a. Mesečna oskrba v dijaških domovih
10.b. Mesečna oskrba v študentskih domovih
10.c. Mesečna oskrba v internatih
13. IZOBRAŽEVANJE
13.a. Mesečna oskrba v vrtcih
14. SOCIALNO VARSTVO
12.a. Dnevna oskrba v domovih starejših občanov
15. DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI
15.a. Parkirnina za osebna vozila (na prostem parkirišču, v garažni hiši)
13.b. Dimnikarske storitve
13.c. Pogrebne storitve (klasični in žarni pokop)
13.d. Dajanje grobov v najem
4. člen
Pošiljanje obvestil o spremembi cen ni potrebno za tista podjetja, katerih proizvodi in storitve, ki so navedeni v prejšnjem členu, so zajeti z drugim ukrepom kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen.
5. člen
Obvestilo o spremembi cen mora vsebovati:
1. Firmo in sedež podjetja,
2. Ime proizvoda oziroma storitve in mersko enoto,
3. Ceno, ki je veljala zadnji dan predhodnega leta,
4. Ceno, ki je veljala do dneva predložitve obvestila,
5. Novo ceno, za katero se pošilja obvestilo, ki mora biti navedena v tolarskem in evrskem znesku. Pri preračunavanju tolarjev v evre se uporabljajo določila Zakona o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (Uradni list RS, št. 101/05).
6. Stopnjo skupne rasti cen proizvodov oziroma storitev v celotnem predhodnem letu,
7. Stopnjo skupne rasti cen proizvodov oziroma storitev v tekočem letu,
8. Stopnjo povečanja oziroma znižanja zadnje spremembe cen,
9. Prodajne pogoje, ki vplivajo na ceno,
10. Glavne razloge za spremembo cen,
11. Datum uporabe nove cene.
6. člen
Obvestila o spremembi cen morajo podjetja poslati v obliki obrazca v prilogi te odredbe, ki je njen sestavni del.
7. člen
Če obvestilo ne vsebuje vseh podatkov, zahteva ministrstvo njegovo dopolnitev.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen (Uradni list RS, št. 93/05).
9. člen
Ta odredba začne veljati 1. maja 2006 in velja šest mesecev.
Št. 017-102/2002-50
Ljubljana, dne 13. aprila 2006
EVA 2006-2111-0006
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost