Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 410-10/2006 Ob-11578/06 , Stran 3159
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za leto 2006, namenjena za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij za leto 2006. 2. Predvidena višina sredstev za izvajanje razpisanih programov je 1,900.000 SIT. 3. Pravico do sofinanciranja letnih programov za izvajanje nalog neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Črnomelj; – da so registrirani najmanj eno leto; – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih; – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti; – da redno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih; – da nimajo sofinancirane dejavnosti iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Črnomelj, oziroma, da ne kandidirajo za sredstva proračuna Občine Črnomelj po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Črnomelj. 4. V letu 2006 bo Občina Črnomelj sofinancirala letne programe z vsebinami, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena na najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij. 5. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke: a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in zahtevane priloge; b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji društva oziroma potrdilo upravne enote o registraciji društva; c) statut društva; d) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2005; e) program dela in finančni načrt za leto 2006; f) izjavo, da imajo urejeno evidenco o članstvu ter plačano članarino. 6. Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke: a) popolno ime in naslov izvajalca programa; b) vsebinski opis vsakega prijavljenega programa, iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani učinki programa, s prikazom posameznih stroškov; c) finančni načrt (kalkulacija) – prikaz stroškov po posameznih elementih ter vire financiranja. 7. Merila za dodelitev sredstev: – usklajenost programa s programsko usmeritvijo in obveznostmi, ki izhajajo iz statuta predlagateljev in programskih ciljev; – kakovost do sedaj realiziranih programov, visoke ocene s strani domače strokovne javnosti, dosežena priznanja in nagrade za dosedanje delo; – udeležba na domačih in mednarodnih prireditvah; – sodelovanje pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Črnomelj; – delež lastnih prihodkov v skupni finančni konstrukciji programov; – množičnost članstva ter – kvalitetno in redno delo. 8. Obrazci razpisne dokumentacije se lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj. 9. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno ali po pošti prispele do 22. 5. 2006, do 12. ure, v Sprejemno pisarno Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti s pripisom: »Javni razpis – druga društva 2006, ne odpiraj« na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova društva na hrbtni strani kuverte. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh (tel. 07/30-61-100). 10. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog komisije za izvedbo postopkov javnega razpisa in vrednotenja letnih programov. O izboru izvajalcev posameznih programov bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

AAA Zlata odličnost