Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Ob-11346/06 , Stran 3142
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev skladom dela za izvajanje aktivnosti za novo vključene udeležence v sklade dela v letu 2006 in za izvajanje dejavnosti skladov dela v letih 2006 in 2007 za novo vključene udeležence v letu 2006. 2. Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa: skupna okvirna višina sredstev namenjenih za javni razpis je 420,000.000 SIT, v okviru proračunske postavke 4282 – izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. 3. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva tega javnega razpisa morajo biti porabljena do 31. 12. 2007. Sredstva se bodo dodelila skladom dela za izvajanje aktivnosti z udeleženci, ki bodo na novo vključeni v sklade dela v obdobju od datuma sklenitve posamezne pogodbe na podlagi tega razpisa do 15. 11. 2006 ter za izvajanje dejavnosti skladov dela za novo vključene udeležence v letu 2006. Udeleženci so lahko vključeni v dejavnosti skladov dela največ 12 mesecev oziroma najpozneje do 15. 11. 2007. 4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji Na razpis se lahko prijavi pravna oseba zasebnega prava, ki: – je registrirana za izvajanje dejavnosti skladov dela v skladu z določili 53.d člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 5/91, 17/91 – popr., 12/92, 71/93, 2/94 – popr., 38/94, 80/97 – odl. US, 69/98 in 67/02), – ima v skladu z Zakonom o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95, 70/05 in 91/05 pop.) izdano soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k Aktu o ustanovitvi Sklada dela, kot ustanove za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, – ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom, – ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku likvidacije, – ima napovedanih vsaj 50 novih vključitev udeležencev v sklad dela v letu 2006, – v obdobju zadnjih dveh let pri zaposlovanju ni kršil obveznosti do zaposlenih, ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje in kolektivnih pogodb, – v obdobju zadnjih dveh let ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, – izpolnjuje ostale pogoje in kriterije določene v javnem razpisu. Ciljne skupine udeležencev, ki se lahko vključujejo v sklade dela 1. Delavci, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi poslovnih razlogov. Delavci se vključujejo v sklade na podlagi programa razreševanja presežnih delavcev. 2. Delavci, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi začetka postopka prisilne poravnave. Delavci se vključujejo v sklade na podlagi programa finančne reorganizacije. 3. Delavci, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi začetka postopka za prenehanje delodajalca. Delavci se vključujejo v sklade na podlagi obvestila delodajalca iz 97. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02). 4. Delavci, ki so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve. Delavci se vključujejo v sklade na podlagi elaborata kadrovskih potreb in poslovnega načrta gospodarske družbe. Delavci se vključijo v sklad dela na podlagi pisne izjave o vstopu v sklad. Udeleženci sklada dela so lahko izjemoma tudi brezposelne osebe, ki jih v sklad dela napoti Zavod. Udeleženci so lahko vključeni v dejavnosti skladov dela največ 12 mesecev oziroma najpozneje do 15. 11. 2007. 5. Merila za dodelitev sredstev Sredstva za nove vključitve udeležencev v letu 2006 in za izvajanje dejavnosti skladov dela se bodo dodeljevala med vlagatelje, ki izpolnjujejo pogoje, na podlagi naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva za izvajanje aktivnosti z udeleženci skladov dela, ki bodo na novo vključeni v sklade dela, v obdobju od datuma sklenitve posamezne pogodbe na podlagi tega razpisa do 15. 11. 2006, ter sredstva za izvajanje dejavnosti skladov dela, za novo vključene udeležence v letu 2006, se bodo skladom dela delila sorazmerno, glede na število točk, ki jih pridobi vlagatelj na podlagi meril za dodelitev sredstev. Sredstva se bodo izplačevala izbranim vlagateljem na podlagi mesečnih poročil, v skladu z določili pravilnika, ki ureja izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skladih dela. Povprečna poraba na novo vključenega udeleženca sklada ne sme presegati 350.000 SIT. 6. Obvezna oblika in vsebina prijave Popolna vloga mora vsebovati: 1. popolno in v celoti izpolnjen ter na vseh straneh parafiran in z žigom opremljen obrazec vloga iz IV. točke razpisne dokumentacije, 2. izpolnjeno in potrjeno izjavo, da vlagatelj v celoti sprejema pogoje javnega razpisa iz III. točke razpisne dokumentacije, 3. na vseh straneh parafiran in z žigom opremljen vzorec pogodbe iz VI. točke razpisne dokumentacije, 4. potrdilo pristojnega davčnega urada, da je vlagatelj poravnal vse davke in prispevke, določene z zakonom – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma objave javnega razpisa, 5. potrdila sodišča, da vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku likvidacije – potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni od datuma objave javnega razpisa, 6. s strani odgovornih oseb podpisane in z žigom opremljene izjave o sodelovanju vključenih socialnih in/ali lokalnih partnerjev pri razreševanju udeležencev sklada dela, 7. s strani odgovornih oseb podpisane in z žigom opremljene izjave o nameri vključitve delavcev v postopku izgubljanja zaposlitve v sklade dela. 7. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana. Vloge morajo imeti na ovojnici prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke II »Tabela za ovojnico« razpisne dokumentacije. Vloge, ki bodo posredovane po pošti, morajo biti poslane priporočeno s povratnico na zgoraj naveden naslov Zavoda. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo osebno ali po pošti dostavljene v vložišče Centralne službe Zavoda do vključno 16. 5. 2006 do 13. ure. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo ovojnice nepravilno izpolnjene in označene, komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Zavod za vloge poslane po pošti ne odgovarja. 8. Datum odpiranja vlog Odpiranje prispelih vlog bo javno dne 16. 5. 2006. Javno odpiranje bo na sedežu Centralne službe Zavoda, Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana, ob 14. uri. Za odpiranje vlog in izbor je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani Zavoda. Komisija je pet članska v naslednji sestavi: predsednik komisije in štirje člani komisije. 9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni od datuma, ki je določen za predložitev vlog. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Vloga, katere vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže. Pri vsebinskem pregledu se vloge točkujejo na podlagi meril iz točke 5 »Merila za dodelitev sredstev« javnega razpisa. Izbranim vlagateljem Zavod posreduje sklepe o izboru, skupaj s pozivom na podpis pogodbe o dodelitvi sredstev skladom dela za nove vključitve v letu 2006. Če se vlagatelj v roku 8 dni od prejema sklepa in poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali merilom za izbor programov, se v objavljenem roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge niso izbrane. Zoper sklep o dodelitvi sredstev lahko vlagatelji podajo pritožbo, o kateri odloči predstojnik Zavoda. 10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Zavoda: http//www.ess.gov.si. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v vložišču Centralne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana, v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in v petek od 8. do 13. ure). Kontaktna oseba je Janez Tomšič, tel. 01/47-90-998.

AAA Zlata odličnost