Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 601-006/2005 Ob-11565/06 , Stran 3178
I. Prodajalec: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, tel. 01/89-62-770, telefaks 01/89-62-773, e-mail: info@smartno-litija.si. II. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: 1. Poslovni prostor v izmeri 403,34 m2, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe na naslovu Staretov trg 12, Šmartno pri Litiji, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, v zemljiški knjigi vpisano kot parc. št. 81 k.o. Šmartno, poslovna stavba 726 m2, dvorišče 67 m2, 80/1 dvorišče 127 m2 in 80/2 funkcionalni objekt 38 m2 vse ZKV 724 k.o. Šmartno. Poslovni prostor se nahaja v zadnjem delu poslovne stavbe (gledano iz smeri glavnega vhoda v predmetni poslovni stavbi). 2. Izhodiščna cena znaša 29,884.025 SIT. III. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb: 1. Prodajalec je vezan na ponudbo 30 dni od poteka roka za oddajo ponudbe. 2. Poslovni prostor je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje nobenih poroštev glede kakovosti ali za stvarne ali pravne napake. 3. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se dodatno zaračunajo najugodnejšemu ponudniku – kupcu. Najugodnejši ponudnik – kupec mora plačati tudi vse dajatve in stroške kot so: notarski stroški in strošek vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo, takse. 4. Najugodnejši ponudnik – kupec je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v 15 delovnih dneh po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v preje navedenem roku, se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana varščina zapade v korist Občine Šmartno pri Litiji. Notarska potrditev kupoprodajne pogodbe mora biti opravljena najkasneje v desetih dneh po podpisu pogodbe. Prodajalec in kupec se lahko dogovorita, da tudi zapis pravnega posla opravi notar istočasno z overitvijo. 5. Najugodnejši ponudnik – kupec mora celotno kupnino plačati v roku 30 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe na enotni transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji, številka: TRR 01394-0100000193 pri Banki Slovenije, pri čemer se položeno jamstvo za resnost ponudbe všteje v kupnino. Dokončno plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Če najugodnejši ponudnik – kupec v roku, ki je določen v točki 5. ne sklene prodajne pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali ne plača kupnine v roku, ki je določen v točki 5., ima prodajalec pravico odstopiti od sklenitve pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev. V obeh navedenih primerih iz prejšnjega odstavka prodajalec zadrži vplačano jamstvo za resnost ponudbe. 7. Kupec izkazuje do izvedbe vpisa lastništva lastništvo poslovnega prostora s prodajno pogodbo in zemljiškoknjižnim dovolilom. 8. Prodajalec si pridržuje pravico, da kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe za nakup nepremičnine in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo pisne ponudbe. 9. Komisije za vodenje postopkov pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. IV. Pogoji za udeležbo pri prodaji premičnin: 1. Pri prodaji nepremičnine na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom jamstva za resnost ponudbe v višini 5% od izhodiščne cene. 2. Ponudnik mora ponuditi kupnino enako ali višjo od izhodiščne cene. 3. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov; navedbo premičnine in ponujeno ceno. Ponudnik mora ponudbi predložiti: – potrdilo o plačilu jamstva za resnost ponudbe in priložiti celotno številko transakcijskega računa za primer vračila plačanega jamstva za resnost ponudbe (ime banke, številka banke), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (za pravno osebo), – fotokopija potrdila o državljanstvu (za fizične osebe), – izpisek iz registra pravnih oseb, ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe, – identifikacijsko številko davčnega zavezanca, matično številko in telefonsko številko, – podpisano izjavo, da v celoti sprejema pogoje tega javnega zbiranja pisnih ponudb, – podpisano izjavo, da sprejema odškodninsko odgovornost v primeru, če ne bi kot najugodnejši ponudnik sklenil kupoprodajne pogodbe ali če bi odstopil od že sklenjene kupoprodajne pogodbe. V. Postopek: 1. Upoštevali bomo podpisane pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti do vključno dne 25. 4. 2006 do 12. ure na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji. Na kuverti naj bo označba: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«. Odpiranje zbranih ponudb bo dne 25. 4. 2006 z začetkom ob 14. uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji. 2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le pravočasno prispele ponudbe in ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in ostale navedene pogoje. 3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb. VI. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno ob izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja pisnih ponudb. V primeru, da več ponudnikov poda enako ceno, bodo izvedena pogajanja. VII. Pridobivanje informacij: vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin, ogledom nepremičnin in pregledom cenitvenega poročila zainteresirani kupci dobijo na občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, vsak dan od 8. do 12. ure, na tel. 01/89-62-774 Andreja Leskovšek.

AAA Zlata odličnost