Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Ob-11559/06 , Stran 3160
I. 1. Uporabnik proračunskih sredstev: Četrtna skupnost Posavje Mestne občine Ljubljana, Ljubljana, Dunajska 230. 2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih, športnih in socialnih programov, katerih cilj je vključevanje čim večjega števila krajanov četrtne skupnosti v programe teh dejavnosti na območju Četrtne skupnosti Posavje. 3. Vsebina vloge Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – ime in naziv potencialnega prejemnika (pravne osebe), – dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije, – izjava o angažiranju lastnih sredstev za izvedbo programa, – opis namenov in ciljev programa z opisom vsebine programa, načinom izvedbe programa in izvedbenimi roki, – vrednost in cena celotnega programa s finančno konstrukcijo, – parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka stran). 4. Merila in pogoji Ponudniki so lahko neprofitne organizacije in ustanove, ki so registrirane kot pravne osebe in opravljajo dejavnost, ki je predmet javnega razpisa. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki programov, ki: – so brezplačni za udeležence, – delujejo in izvajajo aktivnosti ter programe v dobro in za prebivalce Četrtne skupnosti Posavje, – so namenjeni izvajanju aktivnosti, ki vključujejo otroke, mladino in starejše občane ter zagotavljajo kvalitetno preživljanje prostega časa, – so namenjeni izvajanju aktivnosti na področju socialnega varstva ogroženih skupin prebivalstva. Ob zaključku projekta poda izvajalec finančno in vsebinsko poročilo. 5. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje kulturnih programov je 200.000 SIT, športnih programov 600.000 SIT, socialnih programov pa 400.000 SIT. Višina sredstev se oblikuje glede na finančno konstrukcijo, ki jo bo prosilec predložil in glede na višino razpoložljivih sredstev, ki jih daje četrtna skupnost. 6. Uporaba sredstev: rok za izvedbo projektov oziroma programov in porabo odobrenih sredstev je 30. 9. 2006. II. 1. Rok za predložitev vlog Vloge za razpis pošljite priporočeno s povratnico ali oddajte osebno na naslov: Četrtna skupnost Posavje MOL, Dunajska 230, Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje programov kulture, športa in socialnih programov v Četrtni skupnosti Posavje MOL«. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na sedež Četrtne skupnosti Posavje, Dunajska 230, do 8. 5. 2006 do 14. ure. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Četrtne skupnosti Posavje MOL), sicer vloga ne bo obravnavana. 2. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo javno dne 11. 5. 2006 ob 15. uri, v sejni sobi Četrtne skupnosti Posavje, Dunajska 230, Ljubljana. 3. Odločanje o dodelitvi sredstev: o dodelitvi sredstev odloči Svet Četrtne skupnosti Posavje na predlog razpisne komisije. Zoper sklep sveta je možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na Mestno občino Ljubljana, Županja, Mestni trg 1, Ljubljana. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 1/II. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije (nepopolne vloge) oziroma, ki niso bile dopolnjene v roku za dopolnitev vloge. Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali splošnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in – ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. 4. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30. dneh po odpiranju vlog. 5. Dvig razpisne dokumentacije: dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Magda Nakrst in Jana Ilešič – Zupan, tel. 01/566-11-23, faks 01/566-11-24, e-pošta: mol.posavje@siol.net. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si/mol/četrtne/index html pod spletno stranjo Četrtna skupnost Posavje.

AAA Zlata odličnost