Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Šz. 53/2006 Ob-11587/06 , Stran 3160
1. Koncendent: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci. 2. Predmet razpisa: koncesija za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest, javnih poti in javnih parkirišč v Občini Črenšovci. 3. Območje koncesije: Občina Črenšovci. 4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za določen čas za dobo 7 let. 5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: koncesionar mora izpolnjevati pogoje določene z odlokom o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja lokalnih občinskih cest v Občini Črenšovci (Ur. l. RS, št. 100/00), in razpisne dokumentacije. 6. Obvezne sestavine prijave na razpis so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji. 7. Pogoji oziroma merila za izbiro koncesionarja: pogoji in merila so podrobneje določene v razpisni dokumentaciji. Uporabljena bodo naslednja merila: – cena 90%, – reference 10%. 8. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo od 21. 4. 2006 do 3. 5. 2006 vsak delavnik od 8. do 13. ure na Upravi Občine Črenšovci, Črenšovci, Ul. Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci. 9. Rok in način predložitve prijav: prijavo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za podelitev koncesije – ceste«”, je potrebno dostaviti do 12. 5. 2006 do 11. ure na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci. 10. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 2006 ob 12. uri, na naslovu naročnika, v sejni sobi. 11. Rok za izbor koncesionarja: o izbiri koncesionarja bo odločil koncendent najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb. 12. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: o izboru bodo prijavitelji obveščeni najpozneje v roku 8 dni od izbire. 13. Vse morebitne dodatne informacije lahko ponudniki dobijo vsak delavnik od 8. do 12. ure na Upravi Občine Črenšovci (Stanko Lebar), tel. 02/573-57-56. 14. Občina Črenšovci si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

AAA Zlata odličnost