Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

1844. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za strukturno politiko, stran 4660.

Na podlagi četrtega odstavka 19. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za strukturno politiko
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za strukturno politiko (Uradni list RS, št. 59/00, 17/01, 13/03 in 93/05 – ZSRR-1) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
a) obravnava ter z vidika skladnega regionalnega razvoja in vključevanja Republike Slovenije v kohezijsko politiko Evropske unije medresorsko usklajuje Državni razvojni program Republike Slovenije;
b) na podlagi predhodnega mnenja Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: služba) obravnava regionalne razvojne programe in jih medresorsko usklajuje;
c) spremlja izvajanje Državnega razvojnega programa Republike Slovenije z obravnavanjem rednih poročil službe in izrednih poročil, če tako narekujejo utemeljeni razlogi;
d) spremlja izvajanje Načrta razvojnih programov proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje Državnega razvojnega programa Republike Slovenije;
e) medresorsko usklajuje spodbude ter druge oblike pomoči in dejavnosti, pomembne za skladni regionalni razvoj;
f) daje pobude in predlaga vladi spremembe in dopolnitve drugih dokumentov razvojnega načrtovanja;
g) opravlja druge naloge, povezane s kohezijsko politiko Evropske unije in regionalno politiko.«
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Svet sestavljajo stalni člani sveta:
– minister, pristojen za regionalni razvoj;
– minister, pristojen za razvoj;
– minister, pristojen za gospodarstvo;
– minister, pristojen za okolje in prostor;
– minister, pristojen za delo, družino in socialne zadeve;
– minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– minister, pristojen za promet;
– minister, pristojen za finance;
– minister, pristojen za šolstvo in šport;
– minister, pristojen za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo;
– minister, pristojen za kulturo;
– minister, pristojen za zdravje;
– minister, pristojen za pravosodje.«
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Administrativno in strokovno podporo svetu zagotavlja služba.«
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00402-2/2006/7
Ljubljana, dne 22. marca 2006
EVA 2005-1536-0026
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost