Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

1862. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja Garant Polzela (skrajšani postopek), stran 4689.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, v nadaljevanju: ZUreP-1) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je župan Občine Polzela dne 12. aprila 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja Garant Polzela (skrajšani postopek)
1. člen
(predmet programa priprave)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo lokacijskega načrta,
– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta, in drugi udeleženci,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način pridobitve,
– roki za posamezne faze priprave lokacijskega načrta,
– obveznosti v zvezi s financiranjem.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Zazidalni načrt industrijskega območja Garant Polzela je bil sprejeti z odlokom v letu 1985 (Odlok o sprejetju je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 26/85, 20/00).
Zaradi novih potreb umestitve skladiščne hale na že opredeljenem območju in izboljšave pogojev dela le-tega, ki ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine, je potrebno pripraviti spremembe in dopolnitve obstoječega prostorskega akta. Na podlagi 34. člena ZureP-1 se bo postopek sprememb in dopolnitev izvedel po skrajšanem postopku.
Pravna podlaga za izdelavo spremembe prostorskega akta je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek 8/03 – v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990, za območje Občine Polzela, dopolnitve v letu 2002 (Uradni list RS, št. 71/03).
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev je območje v zazidalnem načrtu industrijskega območja Garant Polzela (Uradni list SRS, št. 26/85, 20/00), ki ga ta prostorski akt opredeljuje kot ureditveno območje in tam predvideva gradnjo odprtega skladišča.
Pobudnik sprememb prostorskega akta je pohištvena industrija Garant Polzela, d.d., ki namerava namesto odprtega skladišča na istem mestu zgraditi zaprto skladišče sodobnejše zasnove.
4. člen
(okvirno območje)
Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev obsega območje nepozidanih površin in obsega parcele št. 1125/155 vse k.o. Polzela in druge.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN Garant je Občina Polzela.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj za izdelavo IPA so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje;
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Celje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Celje;
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.;
– Telekom Slovenije, PE Celje, Celje;
– Zavod za varstvo naravne dediščine Slovenije, Območna enota Celje;
– Javno komunalno podjetje Žalec;
– Občina Polzela.
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu s 34. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 15 dni (skrajšan postopek).
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP (osnutek IPA, ki je že usklajen s stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 15 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo oziroma da se strinjajo s predlogom.
Če se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Žalec za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990, za območje Občine Polzela, dopolnitve v letu 2002 (Uradni list RS, št. 71/03),
– Zazidalni načrt Garant Polzela (Uradni list RS, št. 26/85, 20/00).
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) Investitor zagotovi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v skladu s 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik dolžan pridobiti geodetske podlage, izdelane v skladu z veljavno zakonodajo.
9. člen
(roki za pripravo prostorskega akta)
Roki za pripravo posameznih faz za izdelavo IPA so:
1. Župan Občine Polzela sprejme Program priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu RS.
2. Obvestilo o nameri izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta; Ministrstvo za okolje in prostor.
3. Priprava gradiva za pridobitev smernic (10) dni.
4. Program priprave z gradivom pošlje pripravljavec pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil, ki v roku petnajst dni od prejema Programa podajo smernice za načrtovanje (15) dni.
5. Izdelovalec pripravi predlog (30 dni).
6. Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se objavi v Uradnem listu RS.
7. Javna razgrnitev in javna obravnava (15 dni po objavi).
8. Pripravljavec sprejme stališča do pripomb iz javne razgrnitve.
9. Izdelovalec na podlagi sprejetih stališč pripravi dopolnjen predlog.
10. Pridobivanje mnenj (15 dni po prejemu poziva).
11. Izdelava usklajenega predloga (20 dni).
12. Občinski svet Občine Polzela na predlog župana obravnava in sprejme usklajen predlog.
13. Objava odloka v Uradnem listu RS.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Finančna sredstva za pripravo zagotovi pobudnik – Pohištvena industrija Garant Polzela.
11. člen
(veljavnost programa priprave)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-3/2006
Polzela, dne 12. aprila 2006
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost