Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 101-02-0001/2005 Ob-11179/06 , Stran 3162
Občina Žalec, Savinjske čete 5, Žalec, objavlja javni natečaj za zaposlitev: pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v oddelku za premoženjske in splošne zadeve. Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije; – imeti morajo univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – obvladati delo z računalnikom in računalniškimi programi; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista; – overjeno fotokopijo diplome; – pisno izjavo o nekaznovanosti, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev. V izbirnem postopku bomo na osnovi meril izbirnega postopka preverjali usposobljenosti kandidatov, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje z ustnim ali pisnim preverjanjem: poznavanja delovanja občinskih uprav lokalnih skupnosti in poznavanje delovanja občine Žalec. Poznavanje delovanja lahko kandidati izkažejo tudi s pisnimi dokazili in referencami. Z razgovorom s posameznim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje natečaja pa se bodo ugotavljale komunikacijske sposobnosti. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom za čas opravljanja pripravništva. Delo bo opravljal na sedežu Občine Žalec, Savinjske čete 5, Žalec. Kandidati pošljejo pisne prijave s potrebnimi dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za pripravnika« na naslov: Občina Žalec, Savinjske čete 5, 3310 Žalec v roku osem dni po objavi. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovoren predsednik natečajne komisije Stojan Praprotnik, Savinjske čete 5, 3310 Žalec, tel. 713-64-08. Komisija bo izbrala kandidata, ki se bo v izbirnem postopku v skladu z merili izkazal najbolj strokovno usposobljen. Če nihče od prijavljenih kandidatov po merilih izbirnega postopka ni dovolj strokovno usposobljen, se lahko javni natečaj ponovi, prijavljenim kandidatom pa se vroči obvestilo o neuspelem javnem natečaju. Kandidatom, ki jih bo natečajna komisija, glede na strokovno usposobljenost ter v skladu z merili ocenila kot primerne, bo predsednik izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva izbire kandidata pisno obveščeni o izbiri.

AAA Zlata odličnost