Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Ob-11186/06 , Stran 3150
1. gradbena parcela sestavljena iz parc. št. 627/2 pašnik 5r. v izmeri 303 m2, parc. št. 627/3 pašnik 4r. v izmeri 1310 m2, parc. št. 309/11 pašnik 5r v izmeri 99 m2, parc. št. 786/4 pot v izmeri 225 m2, parc. št. 655/7 gozd 3r. v izmeri 177 m2, parc. št. 652/12 pašnik 4r. v izmeri 110 m2, vse k.o. Koblarji; 2. gradbena parcela – parc. št. 259/14 travnik v izmeri 1000 m2 k.o. Željne; 3. gradbena parcela – parc. št. 2497/123 gozd v izmeri 1211 m2 k.o. Kočevje; 4. gradbena parcela – parc. št. 2860/87 pašnik 5r. v izmeri 1061 m2 k.o. Livold; 5. gradbena parcela – parc. št. 2860/88 pašnik 5r. v izmeri 1098 m2 k.o. Livold; 6. gradbena parcela – parc. št. 2860/89 pašnik 5r. v izmeri 1006 m2 k.o. Livold; 7. gradbena parcela – parc. št. 2860/90 pašnik 5r. v izmeri 981 m2 k.o. Livold; 8. gradbena parcela – parc. št. 2860/91 pašnik 5r. v izmeri 900 m2 k.o. Livold; 9. gradbena parcela – parc. št. 2860/93 pašnik 5r. v izmeri 973 m2 k.o. Livold; 10. gradbena parcela – parc. št. 2860/94 pašnik 5r. v izmeri 967 m2 k.o. Livold; 11. gradbena parcela – parc. št. 2860/96 pašnik 5r. v izmeri 1004 m2 k.o. Livold; 12. gradbena parcela – parc. št. 2860/97 pašnik 5r. v izmeri 986 m2 k.o. Livold; 13. gradbena parcela – parc. št. 2860/99 pašnik 5r. v izmeri 1143 m2 k.o. Livold; 14. gradbena parcela – parc. št. 2860/100 pašnik 5r. v izmeri 1069 m2 k.o. Livold; 15. gradbena parcela – parc. št. 2860/104 pašnik 5r. v izmeri 1072 m2 k.o. Livold; 16. gradbena parcela – parc. št. 2860/106 pašnik 5r. v izmeri 897 m2 k.o. Livold; 17. gradbena parcela – parc. št. 2860/107 pašnik 5r. v izmeri 1220 m2 k.o. Livold; 18. gradbena parcela – parc. št. 2860/108 pašnik 5r. v izmeri 1155 m2 k.o. Livold; 19. gradbena parcela – parc. št. 2860/109 pašnik 5r. v izmeri 1210 m2 k.o. Livold; 20. gradbena parcela – parc. št. 2860/110 pašnik 5r. v izmeri 905 m2 k.o. Livold; 21. gradbena parcela – parc. št. 2860/117 pašnik 5r. v izmeri 1004 m2 k.o. Livold; 22. gradbena parcela – parc. št. 2860/118 pašnik 5r. v izmeri 1054 m2 k.o. Livold; 23. gradbena parcela – parc. št. 2860/119 pašnik 5r. v izmeri 1037 m2 k.o. Livold; 24. gradbena parcela – parc. št. 2860/120 pašnik 5r. v izmeri 1025 m2 k.o. Livold; 25. gradbena parcela parc. št. 2063/5 odprto skladišče v izmeri 1296 m2, k.o. Kočevje (Za dostop do parcele je potrebno dovoljenje lastnikov parc. št. 2066/20, 2066/8 ali 2063/1 k.o. Kočevje); 26. gradbena parcela – parc. št. 2207/13 gozd 4r. v izmeri 13999 m2 k.o. Kočevje; 27. gradbena parcela – parc. št. 2207/14 gozd 4r. v izmeri 3804 m2, parc. št. 2196/4 pot v izmeri 316 m2, parc. št. 2191/1 gozd 4r. v izmeri 6267 m2, vse k.o. Kočevje; 28. gradbena parcela – parc. št. 2191/3 gozd 4r. v izmeri 2953 m2, pašnik v izmeri 47 m2 vse k.o. Kočevje; 29. gradbena parcela – parc. št. 2191/4 gozd 4r. v izmeri 2000 m2 k.o. Kočevje; 30. gradbena parcela – parc. št. 2191/5 gozd 4r. v izmeri 826 m2, parc. št. 2196/6 pot v izmeri 139 m2, parc. št. 2198/1 gozd 4r. v izmeri 1035 m2, vse k.o. Kočevje; 31. gradbena parcela – parc. št. 2198/2 gozd 4r. v izmeri 2000 m2 k.o. Kočevje; 32. gradbena parcela – parc. št. 2198/3 gozd 4r. v izmeri 1000 m2 k.o. Kočevje, parc. št. 2198/8 gozd 4r. v izmeri 738 m2; 33. gradbena parcela – parc. št. 2191/10 gozd 4r. v izmeri 498 m2, gozd 4r. v izmeri 163 m2, pašnik 4r. v izmeri 824 m2, parc. št. 2192 pašnik 4r. v izmeri 511 m2 vse k.o. Kočevje; 34. gradbena parcela – parc. št. 2191/11 pašnik 4r. v izmeri 2909 m2, parc. št. 2195/6 odp. skladišče v izmeri 1008 m2, vse k.o. Kočevje; 35. gradbena parcela – parc. št. 2191/9 pašnik 4r. v izmeri 221 m2, parc. št. 2195/4 odp. skladišče v izmeri 3979 m2, parc. št. 2195/2 odp. skladišče v izmeri 32 m2, vse k.o. Kočevje; 36. gradbena parcela – parc. št. 2191/8 pašnik 4r. v izmeri 2219 m2, gozd 4r. v izmeri 1165 m2, parc. št. 2195/3 odp. skladišče v izmeri 666 m2, vse k.o. Kočevje; 37. gradbena parcela – parc. št. 2191/7 gozd 4r. v izmeri 316 m2, parc. št. 2194/4 pašnik 4r. v izmeri 396 m2, parc. št. 2196/8 pot v izmeri 51 m2, parc. št. 2198/5 gozd 4r. v izmeri 237 m2, vse k.o. Kočevje; 38. gradbena parcela – 2194/3 pašnik 4r. v izmeri 2026 m2, parc. št. 2198/6 gozd 4r. v izmeri 3920 m2, vse k.o. Kočevje. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prodajalec si pridržuje pravico zvišanja cen na dan dražbe na podlagi informacij Gospodarske zbornice Slovenije. Stroški priprave zemljišč obsegajo stroške parcelacij in stroške cenitev ter stroške postopka do javne dražbe ter tudi stroške komunalnega opremljanja, oziroma komunalnega prispevka. Pod zap. št. 25, se pri obračunu davka na ceno zemljišča upošteva davek v višini 2% na promet nepremičnin, Stroški priprave zemljišč pri zap. št. 2 in 25 ne obsegajo stroške komunalnega prispevka. Obračunani komunalni prispevek poravna investitor istočasno ob plačilu kupnine za zemljišče. Individualne priključke na navedene komunalne objekte in naprave zgradi investitor na svoje stroške. Do zaporedne št. 24 (vključno) je dovoljeno graditi le stanovanjske objekte. Od zaporedne št. 25 (vključno) naprej so parcele namenjena graditvi poslovno- proizvodnih objektov. Za gradbene parcele od. zaporedne št. 26 naprej veljajo še sledeči pogoji: – obvezen pričetek gradnje proizvodnih objektov v letu 2006; – prepoved nadaljnje prodaje kupljene parcele pred potekom 3 let od podpisa pogodbe. Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Vsi interesenti morajo pisno prijavo poslati v zaprti kuverti (s pripisom za javno dražbo – ne odpiraj) in ji priložiti: – potrdilo o vplačani kavciji, ki znaša 10% izklicne vrednosti zemljišča, – potrdilo o državljanstvu, – kopijo izpisa iz registra pravnih oseb. Javna dražba za oddajo zemljišč za gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov bo ustna, izvajala jo bo komisija za odpiranje prijav in izvajanje javne dražbe po vrstnem redu iz razpisa dne ponedeljek 8. 5. 2006, ob 12. uri v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje. Javno odpiranje prijav bo 1/2 ure pred dražbo. Splošni pogoji Kavcija se plača na podračun proračuna Občine Kočevje, ki je odprt pri UJP Novo Mesto št. 01248 – 0100005213. Vplačana kavcija se pridobitelju stavbnega zemljišča šteje v kupnino, ki mora biti plačana v osmih dneh po podpisu pogodbe, neuspelemu udeležencu pa se brezobrestno vrne v petih dneh po dražbi. Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo prispele na vložišče Občine Kočevje do 8. 5. 2006 do 10. ure. Na podlagi vrstnega reda prispelih prijav napravi komisija za odpiranje prijav in izvajanje dražbe za predmet dražbe (zemljišče) “dražbeni list”, na katerem je zapisan vrstni red dražiteljev. Če je na dražbenem listu za vpisan samo en interesent, se mu lahko proda zemljišče po izklicni vrednosti. V primeru, ko je na dražbenem listu vpisanih več interesentov, se le-ti zvrstijo po vpisanem vrstnem redu na dražbenem listu. Pred pričetkom dražbe vsak dražitelj podpiše pravila javne dražbe. Najnižji znesek višanja znaša 2% od izklicne vrednosti. Stavbno zemljišče bo oddano najugodnejšemu ponudniku, to je tistemu, ki ponudi višjo ceno. Komisija s soglasjem župana lahko posamezni postopek tudi ustavi do sklenitve pravnega posla. Pri tem se dražitelju povrnejo stroški, v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Najkasneje v roku 30 dni od javne dražbe se sklene z uspelim ponudnikom pogodbo o prodaji stavbnega zemljišča. V pogodbi se za nezazidana stavbna zemljišča obračuna tudi 20% DDV. Če pridobitelj stavbnega zemljišča enostransko odstopi od pogodbe, izgubi pravico do povračila kavcije. Pogodba postane veljavna, ko jo potrdi notarka. Vse informacije lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Kočevje, Oddelek za okolje infrastrukturo in gospodarstvo, Služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, Ljubljanska c. 26, Kočevje, oziroma po tel. 89-38-237 pri Ivanu Maroltu.

AAA Zlata odličnost