Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Ob-11327/06 , Stran 3161
I. Predmet javne dražbe so nepremičnine: – parc.št. 1247/11, poslovna stavba v izmeri 1004 m2, ki predstavlja halo strugarne v velikosti 748 m2 in halo orodjarne v velikosti 256 m2, – parc.št. 1247/13, dvorišče v izmeri 278 m2, – idealni delež v obsegu 1/4 na parc.št. 1247/8, poslovna stavba v izmeri 129 m2, – idealni delež v obsegu 1/4 na parc.št. 1247/15, poslovna stavba v izmeri 78 m2. Nepremičnine so vpisane pri vl.št. 1884, k.o. Jesenice in so bremen proste. Vse naštete nepremičnine v naravi predstavljajo zaključen proizvodnji obrat z nazivom »ALPEKS« in se iz razlogov ohranitve njihove funkcionalnosti prodajajo kot celota. Izhodiščna cena za nepremičnine je 19,300.000 SIT. Javna dražba bo v četrtek dne 4. 5. 2006 ob 11. uri v prostorih Stanovanjskega podjetja, d.o.o. – Izpostava Meting, Industrijska ulica 2A, 4270 Jesenice. Prodaja bo potekala po načelu »videno-kupljeno«. Poznejših reklamacij ne bomo upoštevali. Najmanjše višanje izklicne cene je po 100.000 SIT. II. Plačilni pogoji: Plačilni pogoji so: – 30% vrednosti v 8 dneh od podpisa pogodbe, – 70% vrednosti z odlogom plačila do enega leta po podpisu pogodbe, z obrestno mero 4,50% na leto, računano od dneva podpisa pogodbe do dneva plačila. III. Pogoji: 1. Na razpisu lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe ter pravne in fizične osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo ene od držav članic Evropske unije. Zakoniti zastopniki pravnih oseb morajo na javni dražbi predložiti overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od dveh mesecev, njihovi pooblaščenci pa še overjeno pooblastilo za udeležbo na dražbi, 2. Vplačilo varščine v višini 200.000 SIT na transakcijski račun Železarne Jesenice, d.o.o. št. 07000-0000133950, odprt pri Gorenjski banki d.d., Kranj, z oznako »Varščina za javno dražbo« in sicer vsaj en dan pred začetkom dražbe. Z dokazili o izpolnjevanju pogojev se dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe. IV. Izbor najugodnejšega ponudnika Izbor najugodnejšega ponudnika se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme ponudnik obveznosti pristopiti k dražbi. 1. V primeru, če je ponudnik samo eden, so nepremičnine prodane za izklicno ceno. 2. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 3. V primeru, da se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnin, po zgoraj navedenih pogojih. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za nakup nepremičnine najmanj po izklicni ceni. Ponudba veže do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Vplačana varščina se uspelem ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se vrne brez obresti najpozneje v 8 dneh po javni dražbi oziroma po obvestilu dražitelja o številki njegovega osebnega oziroma transakcijskega računa. Udeleženec, ki uspe na dražbi, mora skleniti prodajno pogodbo v osmih dneh po dražbi. Vplačana varščina se šteje v kupnino. Če udeleženec, ki uspe na dražbi, ne sklene prodajne pogodbe v osmih dneh, ali ne plača 30% kupnine v osmih dneh po sklenitvi pogodbe, šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil. Prodajalec si zadrži vplačano varščino kot skesnino. Prenos lastništva nad predmetom prodaje se izvrši najpozneje v roku 8 dni po plačilu celotne kupnine ter izpolnitvi vseh drugih obveznosti kupca. Davek na promet nepremičnin in vse ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, plača kupec. Kupec plača tudi 1,5% provizije od prodajne cene pooblaščencu. Udeleženec, ki uspe na dražbi, izroči pooblaščencu še dokumente, iz katerih je razvidna matična in davčna številka, ki so potrebni za sestavo prodajne pogodbe. Udeleženci, ki ne uspejo na dražbi, so dolžni pooblaščencu takoj po zaključku dražbe predložiti številko osebnega računa za fizične osebe oziroma številko transakcijskega računa za pravne osebe, na katerega se vrne vplačana varščina. Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom in ogledom nepremičnine, lahko zainteresirani ponudniki dobijo na sedežu pooblaščenca Stanovanjsko podjetje, d.o.o., Izpostava Meting, Industrijska 2A, 4270 Jesenice ali po tel. 041/651-734 in 04/583-65-75, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

AAA Zlata odličnost