Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Ob-11440/06 , Stran 3176
I. Predmet prodaje: 1. Predmet prodaje je opremljeni dvosobni počitniški apartma na naslovu Park Maestral 5, Červar-Porat, ki se nahaja v drugem nadstropju večnadstropne zgradbe zgrajene na zemljišču s katastrsko številko 809, v naselju »Červar-Porat« pri Poreču, v stavbi vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču, pod parcelo št. 13, v vložni številki 397 etažne knjige za k.o. Poreč, v izmeri 33,32 m2. 2. Lastnik izkazuje lastninsko pravico na nepremičnini iz 1. točke, z vpisom v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču, pod parcelo št. 13, v vložni številki 397 etažne knjige za k.o. Poreč. 3. Apartma iz 1. točke se prodaja z naslednjo opremo v vrednosti 189.563,54 SIT: kuhinjske omarice Nika, pograd, garderobna omara, sestavljena omara z mostom, fotelj, trosed, kuhalna plošča, pomivalno korito, 6 x lesen stol, postelja, omarica z dvema predaloma, omara za čistila, komoda z vrati in klubska mizica. 4. Ocenjena vrednost nepremičnine, ki je predmet prodaje, znaša na dan 1. 5. 2005 9,156.000 SIT oziroma 38.200 EUR, pripadajočih premičnin, ki so predmet prodaje pa 189.563,54 SIT, skupaj torej 9,345.563,54 SIT. II. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnino se prodaja kot celoto in zgolj skupaj z obstoječo opremo. 2. Nepremičnino se prodaja v stanju kakršnem je, po načelu “videno – kupljeno”. 3. Nepremičnina preide v posest in last kupca po plačilu celotne kupnine. 4. Vse predpisane dajatve na promet nepremičnin se prišteje k pogodbeni ceni in jih plača kupec. 5. Nepremičnina se v tem postopku zbiranja ponudb ne more prodati pod ocenjeno vrednostjo. III. Pogoji za udeležbo na razpisu V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi vplačajo varščino v višini 10% ponudbene cene. Osebe, ki bodo podale ponudbo za nakup stanovanja v Červarju so lahko fizične osebe, ki imajo poleg slovenskega državljanstva tudi hrvaško državljanstvo, ali fizične osebe samo z hrvaškim državljanstvom, ter pravne osebe registrirane na območju Republike Hrvaške, s tem da tudi zanje velja enaka varščina. V postopku zbiranja ponudb s plačilom varščine lahko sodelujejo tudi slovenski državljani, ob upoštevanju zakonodaje Republike Hrvaške glede pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah za tuje državljane. 1. Pisna ponudba mora vsebovati ime oziroma firmo ponudnika in njegov točen naslov, številko transakcijskega računa ponudnika za vrnitev vplačane varščine, ponudbeno ceno v SIT in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbo mora podpisati odgovorna oseba ali od nje pooblaščena oseba. 2. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma izpisek iz sodnega registra za pravno osebo. 3. Ponudniki, ki so fizične osebe morajo predložiti tudi »Domovnico«, pravne osebe registrirane v Republiki Hrvaški pa izpisek iz sodnega registra in pooblastilo za zastopanje pravne osebe. 4. Ponudniki plačajo varščino za nakup nepremičnine v višini 10% ponudbene cene na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 01100-6030274014, sklic na številko 240000, namen plačila “Varščina – javni razpis, Červar”. 5. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo neobrestovana varščina vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Izbranemu ponudniku bo neobrestovana varščina vračunana v kupnino. IV. Postopek zbiranja ponudb: 1. Rok za vložitev pisnih ponudb je do vključno 8. 5. 2006, do 12. ure. 2. Ponudbo z dokazili je potrebno poslati priporočeno ali vročiti osebno v sprejemni pisarni, soba 19, na naslov: ZZZS, Območna enota Kranj, Zlato polje 2, 4000 Kranj, v zaprtih ovojnicah, s pripisom “Ne odpiraj! Javni razpis – ponudba za nakup nepremičnine”. 3. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. 4. Kot najugodnejši ponudnik za nakup predmetne nepremičnine bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Če dva ponudnika ponudita enako najvišjo ponudbeno ceno, bo prodajalec najugodnejšega ponudnika izbral po izvedenih pogajanjih. 5. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločeno v 15 dneh od zadnjega dneva, določenega za predložitev ponudb. 6. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih elementov ali ne bodo izkazovale izpolnjevanja pogojev javne ponudbe, bodo izločene že pri odpiranju ponudb. 7. Ponudniki bodo o morebitnem izboru najugodnejšega ponudnika obveščeni v 5 dneh po odločitvi o izbiri. 8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji nepremičnine, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi. 9. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri. 10. Izbrani ponudnik mora kupnino za nepremičnino plačati najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 01100-6030274014, sklic na številko 240000. 11. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe ali plačal kupnine v roku, se šteje, da odstopa od nakupa, morebiti že sklenjeno pogodbo se šteje za razdrto, plačano varščino se zadrži. V. Informacije: dodatne informacije o nepremičnini, prodaji in možnosti ogleda nepremičnine, dobijo interesenti na naslovu: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj, Zlato polje 2, Kranj, vsak delavnik od 8. do 11. in od 12. do 14. ure, osebno in po tel. 00386/4/23-70-305 (Rok Regovc).

AAA Zlata odličnost