Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

1854. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2006, stran 4684.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) je Občinski svet Občine Cankova na 25. redni seji dne 10. 4. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cankova za leto 2006
I. SLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna Občine Cankova za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, občinskim premoženjem ter obseg zadolževanja na ravni občine.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakonom in odloki opravlja Občina Cankova.
II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Cankova so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Proračun Občine Cankova za leto 2006 se določa v naslednjih zneskih:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|Konto Naziv                         | Znesek v tisoč|
|                              |      SIT|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          |    345.509|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)               |     98.349|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                   |     82.423|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček           |     65.509|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje               |     12.646|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve        |     4.268|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki                   |       0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                  |     15.926|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  |     1.403|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine              |      853|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni                  |     1.072|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      |      202|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki             |     12.396|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                 |     2.250|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      |       0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog            |       0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega |     2.250|
|    |premoženja                     |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE                  |     1.310|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov        |     1.310|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine           |       0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                 |    243.600|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  |    243.600|
|    |institucij                     |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            |    341.364|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                   |     88.322|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        |     27.429|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   |     3.012|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve          |     50.739|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti             |     4.142|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve                     |     3.000|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                  |     93.347|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije                   |     4.165|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom    |     58.405|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in     |     7.451|
|    |ustanovam                      |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi          |     23.326|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino            |       0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI                |    155.695|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       |    155.695|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI               |     4.000|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |430 Investicijski transferi             |       0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim      |     4.000|
|    |uporabnikom                     |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI     |     4.145|
|    |PRIMANJKLJAJ)                    |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |                          |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV                 |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            |      662|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil          |      662|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev           |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije (750+751+752) |      662|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |       0|
|    |(440+441+442)                    |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |       0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb     |       0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE      |      662|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |                          |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA                 |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                 |     23.300|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                    |     23.300|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje               |     23.300|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)                |     26.650|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA                   |     26.650|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga            |     26.650|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-  |     1.457|
|    |II.-V.-VIII.)                    |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           |     –3.350|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX=-III)      |     –4.145|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so: donacije, prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, prispevki investitorjev, prihodki za izvajanje komunalne dejavnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.
6. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke.
7. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
8. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namenbnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
9. člen
Od prihodkov proračuna za leto 2006, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 1,500.000,00 SIT v rezervo Občine Cankova.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu s predpisi (Pravilnik za oddajo naročil majhne vrednosti) oziroma Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
11. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci,
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno,
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje alinee prejšnjega odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz druge alinee morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena odloča župan.
12. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 1,500.000,00 SIT prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana. Župan za prvo polletje in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
14. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000,00 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
15. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
16. člen
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku med postavkami znotraj kontov skupin 40, 41, 42, 43 s sklepom:
1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev,
2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,
3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova realizacija.
O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma zaključnem računu.
17. člen
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, če je za ta namen že odprta proračunska postavka in so za ta namen planirana sredstva v proračunu tekočega leta, in sicer v naslednjem največjem obsegu za posamezne namene:
1. Pri tekočih odhodkih konta 40 in tekočih transferih konta 41 obveznosti za posamezne namene ne smejo presegati 25% teh pravic porabe v proračunu za leto 2006.
2. Pri investicijskih odhodkih konta 42 in investicijskih transferih konta 43 obveznosti za posamezne namene ne smejo presegati 75% teh pravic porabe v proračunu za leto 2006.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
18. člen
Pristojni občinski organ lahko opravlja nadzor nad materialnim finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebe za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s 7. členom, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 23.300.000,00 tolarjev.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cankova v letu 2007 se uporabljata ta odlok in sklep župana.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-10/2006
Cankova, dne 10. aprila 2006
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l. r.

AAA Zlata odličnost