Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

SV 613/2006 Ob-11807/06 , Stran 3186
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV 613/2006 z dne 19. 4. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 7 v II. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Skolibrova 009, Ormož, v izmeri 54,21m2, ki stoji na parceli številka 479, vložna številka 515, katastrska občina Ormož, ki je last solidarnega poroka in zastavitelja Stajnko Dušana, rojenega 19. 9. 1956, stanujočega Maribor, Devova ulica 003, do celote, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja številka 362-35/91, sklenjene dne 3. 1. 1992, s prodajalko Občino Ormož, zastavljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 85.335 CHF s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 31. 3. 2031.

AAA Zlata odličnost