Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

1845. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod, stran 4660.

Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE in Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 – ZP-L in 36/00 – ZPDZC), 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo), 66., 83., 91., 92., 93. in 132. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1, 45/04 – ZdZPKG in 20/06), 60. in 68. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo), 24., 29., 33., 87., 96. in 98. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZureP-1, 110/02 – ZGO-1 in 45/04), 43. in 44. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo), 70., 75. in 76. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo), 5. člena Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01), 20. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 97/04 – uradno prečiščeno besedilo in 93/05 – ZVMS), 12. člena Zakona o mineralnih gnojilih (Uradni list RS, št. 29/06), za izvajanje 17. člena, drugega in četrtega odstavka 35. člena in 36. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – avtentična razlaga in 20/06) in za izvajanje prvega odstavka 76. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 10/04 – odl. US in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod
1. člen
V prvem odstavku 3. člena Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 66/96, 65/99, 84/02 in 11/06) se za besedilom "DL/33.2 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih inštrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje," doda besedilo:
"G/51.21 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo,
G/51.31 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami,
G/52.63 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,".
Dodajo se novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
"Inštitut v okviru svoje dejavnosti s področja kmetijstva izvaja sledečo javno službo:
– javno službo strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin,
– javno službo strokovnih nalog v živinoreji in ostalih nalog, ki se izvajajo kot javna služba v živinoreji,
– javno službo zdravstvenega varstva rastlin,
– javno službo na področju fitofarmacevtskih sredstev in naprav,
– javno službo na področju semenarstva (posebno preskušanje sort kmetijskih rastlin),
– javno službo s področja nalog genske banke.
Inštitut opravlja naslednje naloge s področja kmetijstva:
– opravlja naloge za obvladovanje škodljivih organizmov na področju zdravstvenega varstva rastlin,
– opravlja strokovne naloge preizkušanja in ocenjevanja fitofarmacevtskih sredstev,
– opravlja preizkušanja sort,
– hranjenje varstvenih oziroma standardnih vzorcev semenskega materiala zavarovanih sort in sort, vpisanih v sortno listo,
– uradno potrditev semenskega materiala kmetijskih rastlin,
– naknadna kontrola semenskega materiala kmetijskih rastlin,
– vodi predpisane evidence, registre in druge zbirke podatkov, ki so povezane v informacijski sistem in mednarodne informacijske sisteme na področju živinoreje,
– opravlja strokovne naloge in monitoring na področju kontrole ustreznosti krme, dodatkov in premiksov,
– opravlja analize medu,
– opravlja analize mineralnih gnojil,
– opravlja oceno vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina,
– opravlja analize žganih pijač,
– opravlja kemijske analize fitofarmacevtskih sredstev in analize ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih.
Inštitut opravlja tudi naslednje naloge s področja okolja:
– opravlja strokovne naloge s področja kmetijstva v zvezi z analizo kmetijskih gospodarstev in njim pripadajočih zemljišč na vodovarstvenih območjih ter strokovne naloge v zvezi s prepovedmi, omejitvami in zaščitnimi ukrepi na vodovarstvenih območjih s poudarkom na omejevanju rabe živinskih in/ali mineralnih gnojil in pesticidov na kmetijskih in drugih zemljiščih,
– opravlja strokovne naloge s področja kmetijstva v zvezi z oceno izpustov toplogrednih plinov in amonijaka s projekcijami in možnostmi za zmanjševanje teh izpustov ter strokovne naloge za pripravo programov in poročil v zvezi z zmanjševanjem izpustov toplogrednih plinov in amonijaka,
– opravlja strokovne naloge za pripravo poročila o izvajanju okoljskih ukrepov programa razvoja podeželja in o izvajanju ukrepov varstva voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov,
– opravlja strokovne naloge za pripravo poročila o izvajanju ukrepov o varovanju okolja, zlasti tal, pri uporabi blata iz čistilnih naprav v kmetijstvu.".
2. člen
V 4. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
"Inštitut opravlja naloge javne službe s področja kmetijstva iz petega odstavka prejšnjega člena in naloge s področja kmetijstva iz šestega odstavka prejšnjega člena v skladu z letnimi programi, sprejetimi na predpisan način, in na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje. Medsebojna razmerja med inštitutom in ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, se podrobneje uredijo s pogodbo.".
Inštitut opravlja naloge s področja okolja iz sedmega odstavka prejšnjega člena v skladu z letnim programom, ki ga po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za okolje, sprejme upravni odbor inštituta. Medsebojna razmerja med inštitutom in ministrstvom, pristojnim za okolje, se podrobneje uredijo s pogodbo.".
3. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da glasi:
"Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti,
– iz državnega proračuna za opravljanje nalog javne službe s področja kmetijstva iz petega odstavka 3. člena tega sklepa in nalog s področja kmetijstva iz šestega odstavka 3. člena tega sklepa,
– iz sredstev donacij in iz nepovratnih sredstev tujih virov za opravljanje nalog s področja kmetijstva iz šestega odstavka 3. člena tega sklepa,
– iz državnega proračuna in nepovratnih sredstev tujih virov za opravljanje nalog s področja okolja iz sedmega odstavka 3. člena tega sklepa in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.".
4. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
"V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturne programe,
– ustanoviteljske obveznosti,
– opravljanje nalog javne službe s področja kmetijstva iz petega odstavka 3. člena tega sklepa in nalog s področja kmetijstva iz šestega odstavka 3. člena tega sklepa,
– opravljanje nalog s področja okolja iz sedmega odstavka 3. člena tega sklepa.".
V drugem odstavku 15. člena se besedilo "iz prejšnjega odstavka" nadomesti z besedilom "iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka".
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
"Inštitut pridobiva sredstva iz četrte alinee prvega odstavka tega člena v obsegu izvajanja nalog javne službe s področja kmetijstva iz petega odstavka 3. člena tega sklepa in nalog s področja kmetijstva iz šestega odstavka 3. člena tega sklepa na podlagi letnih programov, sprejetih na predpisan način, in na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje.
Inštitut pridobiva sredstva iz pete alinee prvega odstavka tega člena v obsegu izvajanja nalog s področja okolja iz sedmega odstavka 3. člena tega sklepa na podlagi letnega programa, ki ga po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za okolje, sprejme upravni odbor inštituta.".
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 01403-72/2006/5
Ljubljana, dne 13. aprila 2006
EVA 2006-3211-0050
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost