Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

1870. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence in prvošolce POŠ Tabor v Občini Tabor, stran 4696.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 26/01, 51/02) in 7. in 16. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list, RS, št. 43/95, 33/96, 35/00, 85/02) je Občinski svet Občine Tabor na 27. redni seji dne 27. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o enkratnem denarnem prispevku za novorojence in prvošolce POŠ Tabor v Občini Tabor
1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence in prvošolce POŠ Tabor v Občini Tabor in določa upravičence, pogoje, postopek, način dodelitve in višino enkratnega denarnega prispevka.
2. člen
Enkratni denarni prispevek je enkratna denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka oziroma vpisom otroka v podružnično osnovno šolo (POŠ) Tabor.
3. člen
Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka je eden od staršev novorojenca/prvošolca, če starša novorojenca/prvošolca živita skupaj.
Če starša novorojenca/prvošolca ne živita skupaj je upravičenec do enkratnega denarnega prispevka tisti od staršev, pri katerem otrok živi.
V primeru smrti staršev je upravičenec do enkratnega denarnega prispevka oseba, ki je otrokov skrbnik po odločbi centra za socialno delo.
Pogoj za dodelitev enkratnega denarnega prispevka upravičencu, je prijavljeno stalno prebivališče v Občini Tabor za upravičenca do enkratnega denarnega prispevka novorojenca oziroma vpis v POŠ Tabor za prvošolca.
4. člen
Pravico do enkratnega denarnega prispevka uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga upravičenec dvigne v sprejemni pisarni Občine Tabor in ga izpolnjenega pošlje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Tabor.
Obrazec se pošlje do 15. aprila tekočega leta za novorojenčke, ki so se rodili po 1. aprilu preteklega leta oziroma do 15. aprila tekočega leta za prvošolce, ki bodo vstopili v prvi razred septembra tekočega leta.
Po preteku tega roka pravice do enkratnega denarnega prispevka ni več mogoče uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.
5. člen
Pisni vlogi iz prejšnjega člena morata biti priložena:
Za novorojenčke:
– ime, priimek, naslov (stalnega in začasnega bivališča) za starše in otroka,
– izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev oziroma skrbnikov, ki upravičeno uveljavlja pravico do denarne pomoči,
– fotokopija transakcijskega računa starša oziroma skrbnika, ki uveljavlja pravico do prispevka,
– skrbnik otroka priloži Odločbo centra za socialno delo, v kateri izkazuje skrbništvo.
Za prvošolčke:
– ime, priimek, naslov (stalnega in začasnega bivališča) za starše in otroka,
– potrdilo o vpisu prvošolca v POŠ Tabor,
– fotokopija transakcijskega računa starša oziroma skrbnika, ki uveljavlja pravico do prispevka,
– skrbnik otroka priloži Odločbo centra za socialno delo, v kateri izkazuje skrbništvo.
6. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratnega denarnega prispevka vodi in o njej odloča z odločbo občinski organ, pristojen za socialno varstvo.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Tabor. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik.
7. člen
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratnega denarnega prispevka najkasneje v roku 30 dni po njeni pravnomočnosti.
8. člen
Enkratni denarni prispevek po tem odloku ni prenosljiv na drugo pravno ali fizično osebo, niti ga ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene. Izjemoma se sredstva lahko nakažejo na transakcijski račun novorojenca ali prvošolca, če to starši ali skrbnik izrecno zahteva v vlogi.
9. člen
Višina enkratnega denarnega prispevka po tem odloku se začne izplačevati za otroke rojene od 1. 4. 2006 dalje za novorojence in za prvošolce, ki stopajo v prvi razred POŠ Tabor septembra 2006 in znaša za novorojenega otroka 30.000 SIT za prvošolčka 25.000,00 SIT.
V okviru dneva družine Občina Tabor organizira sprejem novorojenčkov preteklega leta in prvošolčkov tekočega leta v spremstvu staršev ali skrbnikov, ki so v tem času prejeli odločbe.
10. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pismenega mnenja patronažne službe ali centra za socialno delo določi, da se v protivrednosti enkratnega denarnega prispevka dodeli pomoč novorojencu/prvošolcu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/2006-2/27
Tabor, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost