Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 340/06 Ob-11420/06 , Stran 3167
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-60-01, faks 01/478-60-58, objavlja javni natečaj za naslednje prosto delovno mesto: sekretar/-ka v Sektorju za ekonomiko javnega zdravstva. Pogoji: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ekonomske smeri; – najmanj 8 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave oziroma ustrezni priznani strokovni izpit; – strokovni izpit iz upravnega postopka. Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazivu sekretar/-ka. Uradnik/-ca bo opravljal/-a naloge s področja izravnalnih shem. Dokazila, ki jih mora kandidat/-ka predložiti: – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista, – fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi, – fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če ga kandidat/-ka ima), – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma fotokopija druge verodostojne listine iz katere sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Kandidat/-ka mora predložiti tudi: – pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan/-ka Republike Slovenije ter da ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil/-a obsojen/-a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. Kandidat/-ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv. Poleg navedenih mora kandidat/-ka izpolnjevati še splošne pogoje, določene z Zakonom o javnih uslužbencih. Izbrani/-a javni/a uslužbenec/-ka bo sklenil/-a delovno razmerje za nedoločen čas in s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/-a na sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana. Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po tel. 01/478-60-56. Kandidate/-ke bomo o izboru pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

AAA Zlata odličnost