Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Ob-11432/06 , Stran 3168
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) generalni direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjih uradniških delovnih mest: 1. Višji referent v Oddelku za prestrukturiranje kmetijstva, živilstva in ribištva, v Sektorju za razvoj podeželja. Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v nazivu: višji referent I, višji referent II in višji referent III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji referent III. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – višja strokovna izobrazba, smer: kmetijska, družboslovna ali ekonomska; – najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj; – opravljen strokovni upravni izpit; – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Naloge: – vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi; – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji; – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Pri prijavi se sklicujte na 122-15/2006. 2. Svetovalec v Oddelku za finančno materialne in tehnične zadeve, v Službi za splošne zadeve. Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v nazivu: svetovalec in svetovalec II. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec II. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba, smer: družboslovna, tehniška – varnostna ali organizacijska – informatika; – najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj; – osnovna raven znanja angleškega jezika; – opravljen državni izpit iz javne uprave. Naloge: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv; – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv; – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov; – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Delovne naloge se po vsebini nanašajo na izvajanje aktivnosti v zvezi z varnostno politiko agencije in skladno z veljavno nacionalno in evropsko regulativo na tem področju. Pri prijavi se sklicujte na 122-16/2006. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije; – znanje uradnega jezik; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper kandidata ne sme biti vložena obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – življenjepis; – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo diplome; – potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita oziroma državnega izpita iz javne uprave mora ta pogoj izpolniti v letu dni od sklenitve delovnega razmerja. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba za splošne zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov B.Kalan@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu RS ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne objave v Uradnem listu RS ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Dodatne informacije dobite po telefonski številki 01/478-92-62 – Katarina Hočevar Podgoršek.

AAA Zlata odličnost