Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 232/06 Ob-11344/06 , Stran 3137
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa: predmet razpisa je financiranje kulturnih projektov nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe, gospodarskih družb in posameznikov, ki delujejo na področju kulture. Razpis se nanaša na ustvarjanje in posredovanje javnih kulturnih dobrin na področju izdajanja mladinske literature (v nadaljevanju: projekti). 2. Pomen izrazov Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki delujejo na razpisnem področju (v nadaljevanju: upravičene osebe). Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi založnika. Sozaložnik je tisti partner predlagatelja projekta, ki je bistveno vpleten tako v zasnovo, kot tudi v izvedbo in financiranje projekta. Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. Vsebino in celotni obseg projekta je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Zaprošeni znesek je znesek, ki naj bi ga za izvedbo projekta prispevalo ministrstvo. Najvišji zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine sredstev, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji (posebni pogoji!). Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 3. Razpisno področje in cilj razpisa Sofinanciranje se nanaša na izdajanje izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. Cilj razpisa je spodbuditi dostopnost raznovrstne, kakovostne in izvirne mladinske leposlovne literature, spodbuditi motivacijo za branje pri šolarjih ter obiskovanje splošnih knjižnic. Drugi cilj razpisa je spodbuditi izvirno ustvarjalnost na področju mladinskega leposlovja, motivirati založnike k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v svoje založniške programe in s tem povečati delež izdanega slovenskega izvirnega mladinskega leposlovja. 4. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu: 4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – so pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje založniške dejavnosti na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu (obvezno dokazilo: kopija veljavnega izpiska iz registra, iz katere je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti; v primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku); – da so kot pogodbena stranka ministrstva doslej izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva); in posebne pogoje, kot jih določa razpisna dokumentacija. 4.2. Posebni razpisni pogoji Na razpisu lahko sodelujejo predlagatelji s slovenskim izvirnim leposlovnim mladinskim delom: – ki je bilo izdano leta 2003 ali kasneje; – katerega pisec je sodobni slovenski ustvarjalec; – ki zagotavljajo odkupno ceno izvoda pri nakladi 10.000 izvodov do največ 600 SIT; – ki so se pripravljeni pogajati o ceni odkupa knjige, ki je predlagana v izbor projektov (podpisana izjava predlagatelja v obrazcu razpisa). Na razpisu lahko posamezni predlagatelji sodelujejo z največ štirimi izdanimi naslovi izvirnih slovenskih mladinskih del, ki so prvič izšla od vključno leta 2003 naprej. 4.3 Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje splošnih in posebnih razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister za področje, ki je predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali ne izpolnjujejo splošnih in posebnih pogojev za sodelovanje na razpisu ter prepoznih, nepopolnih oziroma prepozno dopolnjenih vlog. 5. Splošni razpisni kriteriji: 5.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja na področju mladinskega leposlovja v obdobju od 2003 naprej (skupaj: 10 točk): – odmevnost založnika v strokovni javnosti: nagrade in druge reference: 5 točk, – dostopnost del založnika (dosežene naklade, število izposoj v splošnih knjižnicah, prodana naklada, dostopnost knjig v knjigarnah na celotnem področju Slovenije): 5 točk. 5.2 Kakovost, uspešnost, primernost in izvedljivost predlaganega projekta (skupaj: 85 točk): – reference avtorja na področju mladinskega leposlovja (nagrade, odmevi v strokovni javnosti): 15 točk, – reference knjige (odmevnost v strokovni in širši javnosti: nagrade in druge reference): 20 točk, – jezikovna odličnost (izvirnost in bogastvo jezikovnega izražanja ter lektorska neoporečnost): 15 točk, – izkazovanje izvirnosti vsebinske zasnove knjige, inovativnost v pristopu 15 točk, – primernost razvojni stopnji sedmošolcev: 10 točk, – kakovost tehnične izvedbe (oblikovanje, kakovost tiska in papirja, kakovost vezave): 10 točk. 6. Prednostni razpisni kriteriji (skupaj: 5 točk): – pri končnem izboru imajo prednost novejše izdaje: 5 točk. 7. Uporaba kriterijev: Strokovna komisija za knjigo bo pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti, jezikovno neoporečnost in razvojno primernost ter na tej osnovi v odkup predlagala predvidoma 2 deli, pri čemer je lahko isti pisec izbran le enkrat. Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Povzetek načina ocenjevanja: splošni in posebni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Na JPR16-ML-2006 bodo izbrani tisti projekti, ki bodo glede na kriterije dosegli vsaj 90 točk oziroma oceno1 vrhunsko in ki jih bo ministrstvo na predlog strokovne komisije in strokovne službe uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najvišje število prejetih točk za vsak posamezni projekt je 100 točk. 1 Ocene: vrhunsko (90 -100 točk), kakovostno (70 - 89 točk), zadovoljivo (51 - 69 točk), nezadovoljivo (0 do 50 točk). 8. Okvirna vrednost Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis (JPR16-ML-2006), znaša 15,000.000 SIT za predvidoma 2 izbrani izvirni slovenski mladinski leposlovni deli in predvidoma 21.000 odkupljenih izvodov. Ministrstvo bo pri odkupu knjige založniku v okviru odobrenih sredstev za izbrano knjigo namenilo tudi namenska sredstva za nagrado avtorju/avtorjem besedila, in sicer 1,000.000 SIT brutto brutto na posamezno izbrano knjigo. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2006 in 2007. 10. Razpisni rok: razpis se prične 21. 4. 2006 in zaključi 22. 5. 2006. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec z navedbo obveznih prilog, – prilogo »izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev«, – vzorec ocenjevalnega lista, – vzorec pogodbe. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec, – potrdilo o registraciji (pravne osebe in samostojni podjetniki), – podpisane in ožigosane izjave (v primeru fizične osebe samo podpisane) predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, – kopije strokovnih odzivov na predlagane knjige, – 2 izvoda knjige. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si/, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij…). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 12. Oddaja in dostava predlogov: 12.1 Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 22. 5. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni razpis »Rastem s knjigo – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu« z oznako JPR16-ML-2006. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 12.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 22. 5. 2006 oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete v točki 11. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. 12.3 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema pogoje, kriterije in vsa ostala določila razpisa in razpisne dokumentacije. 12.4 Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo: – vse vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. 13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Nataša Bucik, podsekretarka: natasa.bucik@gov.si. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko ministrstva. 14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 11. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo predlagatelje o predlogu za izbor projektov obvestilo in jih pozvalo k predložitvi njihovih mnenj o predlogu predvidoma v enem mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 24. 5. 2006. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določene z državnim proračunom.

AAA Zlata odličnost