Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 478-94/2006/1 Ob-11606/06 , Stran 3175
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne ponudbe: a) odprodaja zasedenih stanovanj: 1. zasedeno stanovanje št. 7 v Kozini, Rodiška 7, v izmeri 61,50 m2, ponudbena cena: 14,500.000 SIT, 2. zasedeno stanovanje št. 11a v Kozini, Rodiška 7, v izmeri 61,50 m2, ponudbena cena: 13,512.000 SIT; b) oddaja v najem poslovnega prostora št. 2 v objektu št. 15 v izmeri 12,64 m2 na MMP Obrežje, mesečna najemnina: 80.000 SIT. K poslovnim prostorom spada sorazmeren del skupnih prostorov. Mesečna najemnina bo določena v EUR, plačevala pa se bo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izdaje računa. 3. Predmet javne dražbe: 1. nadstrešnica na MMP Gruškovje, izklicna cena: 2,275.000 SIT. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 30 delovnih dni po opravljeni javni ponudbi oziroma dražbi. Dodatne informacije na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana, Klemen Šket, tel. 01/ 478-18-26. 5. Način in rok plačila: Najemodajalec bo za poslovni prostor pod točko 2.b izstavljal mesečne račune za najemnino do 8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši ponudnik pa je dolžan plačati najemnino v roku 15 dni od prejema računa na podračun enotnega zakladniškega računa št.: 01100-1006214304. Položena varščina se šteje v plačilo prve najemnine. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik. Za nepremičnine pod točko 2.a in 3. je najugodnejši dražitelj dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe na TRR št.: 01100-6300109972, sklic na številko (navedene spodaj!). Položena kavcija se šteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni od podpisa pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla. a) odprodaja zasedenih stanovanj: 1. zasedeno stanovanje št. 7 v Kozini, Rodiška 7, v izmeri 61,50 m2, sklicna številka: 18 31119-7200013-75491306, 2. zasedeno stanovanje št. 11a v Kozini, Rodiška 7, v izmeri 61,50 m2, sklicna številka: 18 31119-7200013-75491406; b) oddaja v najem poslovnega prostora št. 2 v objektu št. 15 v izmeri 12,64 m2 na MMP Obrežje, sklicna številka: 18 31119-7103018-75600106; c) nadstrešnica na MMP Gruškovje, sklicna številka: 18 31119-7203004-75540306. 6. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. 7. Višina varščine: pred dražitvijo morajo dražitelji za nepremičnine pod točko 2.a in 3. položiti kavcijo v višini 10% od ponudbene oziroma izklicne cene, za poslovni prostor pod točko 2.b pa kavcijo v višini 80.000 SIT, na račun št. 01100-6300109972, sklic (sklicne številke navedene v točki 5). Po opravljeni javni ponudbi oziroma dražbi se ponudnikom oziroma dražiteljem, ki na javni ponudbi oziroma dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 30 dni brez obresti. 8. Ogled nepremičnin: a) odprodaja zasedenih stanovanj: 1. zasedeno stanovanje št. 7 v Kozini, Rodiška 7, v izmeri 61,50 m2: 4. 5. 2006 od 10.30 do 11. ure, 2. zasedeno stanovanje št. 11a v Kozini, Rodiška 7, v izmeri 61,50 m2: 4. 5. 2006 od 10.30 do 11. ure; b) oddaja v najem poslovnega prostora št. 2 v objektu št. 15 v izmeri 12,64 m2 na MMP Obrežje: 4. 5. 2006 od 10.30 do 11. ure; c) nadstrešnica na MMP Gruškovje 5. 5. 2006 od 10.30 do 11. ure. 9. Način, mesto in čas oddaje ponudbe za nepremičnine pod točko 2. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah najkasneje do 10. 5. 2006 do 9. ure na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana – glavna pisarna. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Predmet javne ponudbe: Oddaja ponudbe za javno ponudbo za prodajo zasedenih stanovanj in oddajo poslovnega prostora na MMP Obrežje. Šifra zadeve: številka: 478-94/2006. Oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba!”. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe. V primeru, da bo ponudbo za nakup iste nepremičnine poslalo več ponudnikov, se bo med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila ustna licitacija. Najmanjši dvig ponudbene cene za nepremičnine pod točko 2.a je 100.000 SIT, najmanjši dvig mesečne najemnine za poslovni prostor pod točko 2.b pa je 5.000 SIT. Morebitna licitacija bo na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana dne 10. 5. 2006 ob 9.30. 10. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe za predmet pod točko 3.: 10. 5. 2006 ob 11. uri v sejni sobi na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana. Najmanjši dvig ponudbene cene je 100.000 SIT. 11. Pogoji za oddajo ponudbe oziroma za udeležbo na javni dražbi Ponudniki oziroma dražitelji morajo svoji ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.) – velja za ponudnike iz točke 2.a, – registracijo za poslovno dejavnost, za katero se oddajajo poslovni prostori – velja za ponudnike iz točke 2.b, – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik. 12. Javna ponudba velja do 10. 5. 2006. 13. Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javne ponudbe oziroma javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov.

AAA Zlata odličnost