Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 301-2/2006 Ob-11231/06 , Stran 3152
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje: A) Samozaposlitev osebe, ki je vključena v program Primorskega tehnološkega parka za spodbujanje ustanavljanja tehnološko usmerjenih podjetij. B) Zaposlitev osebe, ki je na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica – Urad za delo Nova Gorica (v nadaljevanju: Zavod) prijavljena kot brezposelna oseba in spada v skupino težje zaposljivih oseb v skladu s Pravilnikom o izvajanju aktivne politike zaposlovanja. C) Prva zaposlitev osebe z najmanj V. stopnjo izobrazbe, ki ji je to prva zaposlitev s prijavljeno stopnjo izobrazbe in je najmanj tri mesece prijavljena na Zavodu kot brezposelna oseba z najmanj V. stopnjo izobrazbe. III. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je reševanje problema brezposelnosti oseb, ki spadajo v skupino težje zaposljivih oseb, spodbujanje prvih zaposlitev oseb z doseženo srednjo, višjo, visoko ali postdiplomsko izobrazbo ter spodbujanje ustanavljanja tehnološko usmerjenih podjetij. IV. Višina javnega razpisa Višina proračunskih sredstev za vse tri razpisane ukrepe je 13,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1003 – 09.003. Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«. V. Upravičeni stroški in višina pomoči Upravičeni stroški sofinanciranja so: A) Samozaposlitev osebe, vključene v program Primorskega tehnološkega parka. Za realizacijo samozaposlitve osebe, ki je vključena v program Primorskega tehnološkega parka za spodbujanje ustanavljanja tehnološko usmerjenih podjetij se dodelijo sredstva v višini do 10 minimalnih plač v enkratnem znesku. B) Zaposlitev brezposelne osebe, ki spada v skupino težje zaposljivih oseb. Za realizacijo zaposlitve brezposelne osebe, ki spada v skupino težje zaposljivih oseb, se dodelijo sredstva v višini do 7 minimalnih plač v enkratnem znesku. C) Prva zaposlitev brezposelne osebe z najmanj V. stopnjo izobrazbe Za realizacijo prve zaposlitve brezposelnih oseb z najmanj V. stopnjo izobrazbe se dodelijo sredstva v višini do 12-mesečnih plač pripravnika (odvisno od stopnje izobrazbe) v enkratnem znesku, skladno s predpisi, ki določajo višino osnovne plače glede na delovno mesto in izobrazbo osebe, ki se prvič zaposli. Zaposlitev mora biti zagotovljena za najmanj dve leti od sklenitve delovnega razmerja. VI. Osnovni pogoji sodelovanja Upravičenec mora izpolnjevati naslednje pogoje: A) Samozaposlitev osebe, vključene v program Primorskega tehnološkega parka. Prijavijo se lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ter v obdobju določenim z razpisom realizirajo samozaposlitev v okviru programa Primorskega tehnološkega parka za spodbujanje ustanavljanja tehnološko usmerjenih podjetij na območju Mestne občine Nova Gorica ali v prostorih Primorskega tehnološkega parka d.o.o., Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici. Samozaposlitev mora trajati na navedenem območju vsaj dve leti od dne samozaposlitve. B) Zaposlitev brezposelne osebe, ki spada v skupino težje zaposljivih oseb – Zaposlitev mora trajati vsaj dve leti. Prijavljena zaposlitev mora predstavljati povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev. – Prijavijo se lahko delodajalci, ki imajo sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica, izpolnjujejo pogoje za malo in srednjo gospodarsko družbo skladno s 4. členom Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica ali pa poslujejo kot samostojni podjetnik posameznik in: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99), – niso v težavah in ne pridobivajo državne pomoči iz programa za reševanje in prestrukturiranje, – ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo, ribištvo in živilskopredelovalna industrija. – Brezposelna oseba mora biti državljan Republike Slovenije, je prijavljena na Zavodu najmanj tri mesece pred dnevom zaposlitve in spada v skladu z veljavnim pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih oseb: – dolgotrajno brezposelni (prijavljeni na Zavodu več kot leto dni), – invalidi, – starejši od 50 let, – mladi do 26 let brez izobrazbe ali delovnih izkušenj, C) Prva zaposlitev brezposelne osebe z najmanj V. stopnjo izobrazbe – Zaposlitev mora trajati vsaj dve leti. Prijavljena zaposlitev mora predstavljati povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev. – Prijavijo se lahko delodajalci, ki imajo sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica, izpolnjujejo pogoje za malo in srednjo gospodarsko družbo skladno s 4. členom Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica ali pa poslujejo kot samostojni podjetnik posameznik in: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99), – niso v težavah in ne pridobivajo državne pomoči iz programa za reševanje in prestrukturiranje, – ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo, ribištvo in živilskopredelovalna industrija. – Brezposelna oseba mora biti državljan Republike Slovenije, prijavljena na Zavodu z doseženo stopnjo izobrazbe, s katero se zaposluje najmanj tri mesece pred dnevom zaposlitve ter je iskalec prve zaposlitve s to stopnjo izobrazbe. – Delovno mesto, na katero delodajalec zaposluje brezposelno osebo, mora ustrezati prijavljeni stopnji izobrazbe. – Delodajalec mora predložili program uvajanja (dela), ki zagotavlja usposabljanje za samostojno opravljanje dela za stopnjo izobrazbe, s katero zaposluje brezposelno osebo. Program uvajanja traja za V. stopnjo šest mesecev, za VI. stopnjo devet mesecev in za VII. ali višjo stopnjo 12. mesecev od sklenitve delovnega razmerja. Prijavitelji, ki so pri Zavodu že pridobili oziroma bodo pridobili sredstva za prvo zaposlitev ali zaposlitev, niso upravičeni do finančnih sredstev, ki jih dodeljuje Mestna občina Nova Gorica. Naročnik bo sofinanciral maksimalno dve novi zaposlitvi pri istem delodajalcu. VII. Merila za ocenitev vlog Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo je imenoval Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, na osnovi meril iz razpisne dokumentacije. Višina dodeljenih sredstev je lahko nižja od najvišjih sredstev, zapisanih v točki V. in je odvisna od števila vlog oziroma zaprošenih sredstev ter od razpoložljivih sredstev. Pri izboru enako ocenjenih vlog bodo imeli prednost upravičenci, ki se prvič prijavljajo na javni razpis in brezposelni, ki so na Zavodu prijavljeni daljše obdobje. VIII. Obdobje za porabo sredstev Obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2006. Upoštevane bodo vse izbrane vloge, ki bodo realizirane v času od 16. 11. 2005 do vključno 15. 10. 2006. IX. Razpisni roki in način prijave Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo prispele po pošti z najkasnejšim poštnim žigom 4. 7. 2006 ali bodo oddane osebno v Glavno pisarno Mestne občine Nova Gorica, soba št 38/I, do 5. 7. 2006 do 16. ure. Vloga mora biti v zaprti ovojnici. Na sprednji strani mora biti na desni strani spodaj zapisan naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na levi strani zgoraj pa zapis »Ne odpiraj – Razpis subvencij za zaposlitev (ali samozaposlitev)«. Na zadnji strani mora biti napisan poln naslov pošiljatelja. Odpiranje prispelih vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla v roku 8 dni od zaključka razpisa in v roku 8 dni od obravnave pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Neustrezne vloge (ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov razpisnih zahtev), nepravočasno oddane vloge in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla. Potencialni dobitniki subvencij bodo v roku 60 dni od roka za oddajo vlog s sklepom seznanjeni o izidu razpisa ter pozvani k dostavi dokazil o realizaciji prijave do najkasneje 15. oktobra tega leta, v kolikor le-teh predhodno še ne bodo dostavili. X. Razpisna dokumentacija Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge je na voljo na Oddelku za gospodarstvo Mestne občine Nova Gorica, soba št. 29, za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene e-mail naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu: http://www.nova-gorica.si. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica na tel. 05/33-50-170 (Tatjana Gregorčič) in na tel. 05/33-50-175 (Majda Metličar), za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica na tel. 05/33-06-600 (Neda Seljak). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Majda.Metlicar@Nova-Gorica.si Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si ali neda.seljak@ozs.si

AAA Zlata odličnost