Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

1847. Pravilnik o veterinarskih pregledih proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav, stran 4664.

Na podlagi šestega odstavka 49. člena, tretjega odstavka 50. člena, šestega odstavka 51. člena, 52. člena, tretjega odstavka 65. člena, tretjega odstavka 67. člena, petega odstavka 68. člena in drugega odstavka 69. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o veterinarskih pregledih proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik ureja način veterinarskega pregleda proizvodov pri vnosu na teritorij Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: EU), pogoje, ki jih morajo izpolnjevati mejne veterinarske postaje (v nadaljnjem besedilu: MVP), veterinarske pogoje za proste cone oziroma skladišča ter carinska skladišča (v nadaljnjem besedilu: PC), samozaščitne ukrepe ter sodelovanje z Evropsko komisijo in drugimi državami članicami EU v skladu z Direktivo Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (UL L št. 24 z dne 30. 1. 1998, str. 9, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 97/78/ES).
(2) Določbe tega pravilnika ne vplivajo na obveznosti pravnih in fizičnih oseb, ki izhajajo iz carinskih predpisov.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. proizvodi so tisti proizvodi, ki morajo biti v skladu z veterinarskimi predpisi pod veterinarskim nadzorom in so navedeni v Odločbi Komisije 2002/349/ES z dne 26. aprila 2002 o določitvi seznama proizvodov, ki morajo biti v skladu z Direktivo Sveta 97/78/ES pregledani na mejnih kontrolnih točkah (UL L št. 121 z dne 8. 5. 2002, str. 6, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2002/349/ES) in v Prilogi IV Uredbe Komisije (ES) št. 136/2004 z dne 22. januarja 2004 o postopkih za veterinarske preglede proizvodov, uvoženih iz tretjih držav, na mejnih kontrolnih točkah Skupnosti (UL L št. 21 z dne 28. 1. 2004, str. 11, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 136/2004/ES);
2. neharmonizirani proizvodi so proizvodi, za katere ni popolnoma enotnih predpisov Skupnosti, temveč pogoje ali nekatere pogoje zanje določi namembna država članica EU;
3. neskladni proizvodi so harmonizirani ali neharmonizirani proizvodi, ki ne izpolnjujejo pogojev za trgovanje na teritoriju EU oziroma pogojev, ki so predpisani v posameznih nacionalnih zakonodajah držav članic EU;
4. popolni veterinarski pregled je izvedba dokumentacijskega, identifikacijskega in fizičnega pregleda pošiljke;
5. obrat so zgradbe ali prostori, kjer se proizvaja, skladišči ali predeluje proizvode po tem pravilniku;
6. dokumenti so veterinarski certifikati, drugi veterinarski dokumenti oziroma drugi dokumenti v skladu z veterinarskimi predpisi, ki spremljajo pošiljko;
7. skupni vstopni veterinarski dokument (v nadaljnjem besedilu: SVVD) je potrdilo na obrazcu iz Priloge III Uredbe 136/2004/ES.
II. ORGANIZACIJA IN OPRAVLJANJE PREGLEDOV
3. člen
(postopek za vnos pošiljke na teritorij EU)
(1) Nobena pošiljka iz tretje države ne sme biti vnesena na teritorij EU brez predhodno opravljenih veterinarskih pregledov po tem pravilniku.
(2) Osebe, odgovorne za tovor, so dolžne vnaprej posredovati podatke o pošiljki v skladu z roki iz Uredbe 136/2004/ES, tako, da točno izpolnijo I. del SVVD in ga z računalniškim programom in po omrežju TRACES (v nadaljnjem besedilu: sistem TRACES) pošljejo na vstopno MVP. Uradni veterinar MVP lahko zahteva ladijske in letalske tovorne liste, da preveri, ali se ujemajo s predloženimi izjavami in dokumenti.
(3) Carinski organ na mejnem prehodu, na katerem je MVP, sprosti pošiljko v nameravano carinsko dovoljeno obdelavo ali uporabo v skladu s pogoji, določenimi v SVVD.
(4) Lista proizvodov, za katero mora carinski organ zahtevati SVVD, je določena z Odločbo 2002/349/ES in Uredbo 136/2004/ES.
4. člen
(veterinarski pregled)
(1) Veterinarske preglede na MVP izvajajo uradni veterinarji mejnih veterinarskih postaj (v nadaljnjem besedilu: uradni veterinarji MVP), ki morajo vsako pošiljko veterinarsko pregledati.
(2) Uradni veterinar MVP mora za vsako pošiljko na podlagi podatkov iz drugega odstavka prejšnjega člena in s pomočjo razpoložljive podatkovne baze preveriti, ali je bila pošiljka pri poskusu vnosa na teritorij EU že kdaj zavrnjena. Uradni veterinar MVP mora zagotoviti, da so izvedeni vsi postopki, potrebni za vzdrževanje te podatkovne baze, predvsem vpis podatkov v skladu z Odločbo Komisije 97/394/ES z dne 6. junija 1997 o določitvi najmanjšega obsega podatkov, potrebnih za podatkovne baze o živalih in živalskih proizvodih, uvoženih v Skupnost (UL L št. 164 z dne 21. 6. 1997, str. 42, z vsemi spremembami).
(3) Vsaka pošiljka mora biti, ne glede na carinsko dovoljeno obdelavo ali uporabo, podvržena dokumentacijskemu pregledu, da se ugotovi ujemanje podatkov na dokumentih iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika s podatki, predloženimi v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena, pri uvozu pa, da iz podatkov v dokumentih izhaja, da so izpolnjena predpisana ali zahtevana jamstva. Za vsako pošiljko mora uradni veterinar MVP ugotoviti namen vnosa pošiljke in pristojni carinski organ. Dokumentacijski pregled se izvaja v skladu z Uredbo 136/2004/ES.
(4) Če ta pravilnik ne določa drugače, mora uradni veterinar MVP poleg dokumentacijskega pregleda izvesti tudi:
a) identifikacijski pregled vsake pošiljke:
– kadar živalski proizvodi prispejo v zabojnikih, se preveri ali so zalivke, ki jih je namestil uradni veterinar ali pristojni organ v skladu z veterinarskimi predpisi, nedotaknjene in ali se podatki na njih ujemajo s podatki, navedenimi v spremnem dokumentu;
– za ostale proizvode pod veterinarskim nadzorom identifikacijski pregled obsega preverjanje ali so žigi, uradne oznake oziroma zdravstvene oznake, iz katerih je razvidna država in obrat izvora, v skladu s podatki, navedenimi v spremnem dokumentu, pri zavitih in pakiranih proizvodih pa tudi preverjanje specifičnih etiket, predpisanih z veterinarskimi predpisi;
– ne glede na prejšnji dve alinei identifikacijski pregled ni obvezen za pošiljke v cisternah, kot so določene v pravilniku, ki ureja trgovanje in uvoz določenih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi oziroma v Direktivi Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost za izdelke, ki niso predmet navedenih zahtev, določenih v posebnih pravilih Skupnosti iz priloge A (I) Direktive 89/662/EGS, glede povzročiteljev bolezni pa v Direktivi 90/425/EGS (UL L št. 62 z dne 15. 3. 1993, str. 49, z vsemi spremembami);
b) fizični pregled pošiljke. Ta pregled mora biti izveden v skladu s Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Pri izvedbi fizičnega pregleda pošiljke se izvedejo laboratorijski testi na samem mejnem prehodu oziroma uradno vzorčenje pošiljk za zagotovitev najhitrejše možne analize. Laboratorijski testi se izvedejo v skladu z Uredbo 136/2004/ES.
(5) Pogostost fizičnih pregledov je urejena z Odločbo Komisije 94/360/ES z dne 20. maja 1994 o zmanjšanju pogostosti fizičnih pregledov pošiljk nekaterih proizvodov ob uvozu iz tretjih držav v skladu z Direktivo Sveta 90/675/EGS (UL L št. 158 z dne 25. 6. 1994, str. 41, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Odločba 94/360/ES).
5. člen
(SVVD)
(1) Po opravljenih veterinarskih pregledih uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU izpolni II. del SVVD, kjer se glede na rezultate veterinarskih pregledov odloči, ali pošiljka izpolnjuje veterinarske pogoje za predlagani namen.
(2) O ugotovitvah in odločitvi iz prejšnjega odstavka uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU seznani osebo, odgovorno za tovor. Če pošiljka ne izpolnjuje veterinarskih pogojev za predlagani namen, jo seznani tudi z razlogi za svojo odločitev, o možnosti pritožbe in roku za vložitev pritožbe.
(3) Uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU originalni SVVD posreduje carinskemu organu, pri katerem je bila pošiljka najavljena, eno kopijo izroči osebi, odgovorni za tovor, drugo kopijo pa skupaj z originalnimi veterinarskimi dokumenti arhivira za najmanj tri leta.
(4) SVVD mora spremljati pošiljko:
a) dokler je pošiljka pod carinskim nadzorom; v takem primeru se SVVD sklicuje na carinski dokument;
b) v primeru uvoza do namembnega obrata.
(5) Če se pošiljka razdeli, veljajo določbe prvega in četrtega odstavka tega člena za vsak posamezen del pošiljke.
6. člen
(MVP)
(1) MVP mora biti locirana na območju carinskega organa, čim bližje geografski meji teritorija EU in mora izpolnjevati pogoje iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, ter pogoje iz Odločbe Evropske Komisije 2001/812/ES z dne 21. novembra 2001 o zahtevah za odobritev mejnih kontrolnih točk, odgovornih za veterinarske preglede proizvodov, ki so vneseni v Skupnost iz tretjih držav (UL L št. 306 z dne 23. 11. 2001, str. 28, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2001/812/ES).
(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotovi komisija treh članov, ki jo imenuje generalni direktor VURS. Na podlagi pozitivnega mnenja komisije izda generalni direktor VURS odločbo o izpolnjevanju pogojev.
(3) Na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka VURS vloži vlogo pri Evropski komisiji za uvrstitev MVP na listo evropsko odobrenih MVP iz Odločbe Komisije 2001/881/ES z dne 7. decembra 2001 o sestavi seznama mejnih kontrolnih točk, dogovorjenih za veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov iz tretjih držav, in o posodabljanju podrobnih pravil v zvezi s pregledi, ki jih bodo izvajali strokovnjaki Komisije (UL L št. 326 z dne 11. 12. 2001, str. 44, z vsemi spremembami). Pred uvrstitvijo na listo mora VURS omogočiti izvedbo inšpekcijskega pregleda strokovnjakov Evropske komisije.
(4) VURS v posebnih primerih, predvsem kadar je ogroženo zdravje ljudi oziroma živali, MVP začasno odvzame odobritev do odprave vzrokov za odvzem. O začasnem odvzemu in vzrokih za to obvesti Evropsko komisijo in ostale države članice EU.
(5) Če MVP ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, VURS pošlje Evropski komisiji predlog za izbris MVP z liste evropsko odobrenih MVP. Če se MVP zbriše z liste evropsko odobrenih MVP, poteka postopek ponovne uvrstitve na listo v skladu s tem členom.
7. člen
(uvoz na teritorij EU)
(1) Vsako pošiljko, namenjeno uvozu na teritorij EU, morajo spremljati originalni veterinarski dokumenti, ki so v skladu z veterinarskimi predpisi in ostanejo na MVP.
(2) Vsaka pošiljka proizvodov iz tretje države, ki je namenjena uvozu na teritorij EU, mora prestati identifikacijski in fizični pregled v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
(3) Carinski organ ne sme dovoliti uvoza pošiljke na teritorij EU, dokler ne dobi predloženega SVVD, iz katerega je razvidno, da pošiljka izpolnjuje uvozne pogoje, da so bili izvršeni predpisani veterinarski pregledi z ustreznimi rezultati in da je pristojbina za veterinarski pregled plačana oziroma da je plačilo zagotovljeno.
(4) Če se uvoz pošiljke v EU dovoli, uradni veterinar MVP izda osebi, odgovorni za tovor, kopije originalnih dokumentov in jih overi s podpisom, žigom in datumom.
(5) Po uvozu v EU se pošiljka obravnava v skladu s predpisi, ki urejajo notranji evropski trg.
8. člen
(posebni postopek pregleda pri uvozu)
(1) Uradni veterinar MVP mora preko sistema TRACES od pristojnega veterinarskega organa na namembnem kraju pošiljke dobiti ali pa mu posredovati dodatne informacije, če:
a) so proizvodi namenjeni v državo članico EU ali regijo, ki je pridobila pravico do dodatnih jamstev v okviru veterinarskih predpisov Skupnosti;
b) so bili vzeti vzorci, vendar rezultati pred odhodom prevoznega sredstva z MVP niso znani;
c) gre za izredni uvoz pošiljke za posebne namene (predelava ali odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov, ipd.), ki ga dovoljujejo veterinarski predpisi Skupnosti;
d) gre za uvoz dlakaste divjadi v koži.
(2) V primeru uvoza iz točk a) in c) prejšnjega odstavka, ko je pošiljka namenjena v drugo državo članico EU, mora uradni veterinar MVP opraviti dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregled v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 4. člena tega pravilnika. S pregledom mora ugotoviti, če pošiljka izpolnjuje morebitne dodatne zahtevane pogoje, ki veljajo za namembno državo ali območje namembne države.
(3) Če se na teritoriju Republike Slovenije odkrijejo pošiljke iz točk a) in c) prvega odstavka tega člena, ki so prišle na teritorij EU v nasprotju z določbami tega pravilnika, morata VURS in pristojni organ namembne države članice EU zagotoviti, da se pošiljka dostavi na namembni kraj.
(4) V primeru uvoza iz točke d) prvega odstavka tega člena se na MVP opravi samo dokumentacijski pregled in izda SVVD. Identifikacijski in fizični pregled pošiljke se glede zdravstvenih pogojev opravita v skladu z Uredbo (ES) št. 854/2004 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami) in pravilnikom, ki ureja monitoring za rezidua. Pregleda se opravita v namembnem obratu, odobrenem v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55, z vsemi spremembami). Uradni veterinar na namembnem kraju, ki opravi dokončni pregled pošiljke, mora o rezultatih pregleda obvestiti uradnega veterinarja na MVP, ki je izdal SVVD. Do rezultata pregleda mora biti pošiljka pod carinskim nadzorom, uvozi pa se na podlagi odločitve uradnega veterinarja MVP. Če je glede na izid pregleda potrebno, se izvedejo ukrepi iz 29. člena tega pravilnika.
(5) Proizvodi iz prvega odstavka tega člena se pod carinskim nadzorom po postopku T5 iz Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 253 z dne 11. 10. 1993, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2913/92/EGS) ter v skladu z veterinarskimi predpisi Skupnosti nadzorujejo od vstopnega MVP do namembnega kraja in se z vstopnega MVP odpošljejo pod naslednjimi pogoji:
a) zabojniki oziroma cisterne morajo biti zapečateni z zalivko uradnega veterinarja MVP, poleg tega pa morajo biti za proizvode iz točke c) prvega odstavka tega člena izdelani tako, da je onemogočeno iztekanje ali izcejanje;
b) uradni veterinar MVP mora uradnega veterinarja v namembnem kraju preko sistema TRACES obvestiti o namembnosti in statusu pošiljke;
c) uradni veterinar MVP mora preveriti, ali je namembni obrat registriran za nameravano obdelavo proizvodov iz točke c) prvega odstavka tega člena.
(6) Vodstvo namembnega obrata mora uradnega veterinarja v namembnem kraju obvestiti o prihodu pošiljke na cilj. Uradni veterinar v namembnem kraju mora v roku 15 dni od dneva izdaje SVVD obvestiti uradnega veterinarja MVP, ki je dovolil odpošiljanje pošiljke, o prihodu pošiljke in načinu obdelave. Če uradni veterinar MVP ne prejme obvestila iz prejšnjega stavka, mora to prijaviti carinskemu organu, ki v skladu s carinskim predpisi sproži ustrezen postopek.
(7) VURS mora Evropski komisiji posredovati listo odobrenih obratov v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnosti obdelave oziroma predelave proizvodov iz prvega odstavka tega člena.
(8) Če obrat iz prejšnjega odstavka v obdobju 12 mesecev več kot dvakrat ne obvesti uradnega veterinarja o prihodu pošiljke iz prvega odstavka tega člena, VURS obratu odvzame odobritev.
9. člen
(pretovarjanje v pristaniščih in letališčih)
(1) Če se pošiljka proizvodov nahaja na carinskem območju v pristanišču ali na letališču, kjer je MVP, uvoz pa se bo izvedel preko druge MVP ter se pošiljka samo preklada z ladje na ladjo ali z letala na letalo, je oseba, odgovorna za tovor, dolžna obvestiti uradnega veterinarja MVP o prihodu takšne pošiljke. S pošiljko proizvodov se ravna v skladu z Odločbo 2000/25/ES z dne 16. decembra 1999 o podrobnih pravilih za uporabo člena 9 Direktive Sveta 97/78/ES v zvezi s pretovarjanjem izdelkov na mejni kontrolni točki, če so pošiljke namenjene morebitnemu uvozu v Evropsko skupnost in o spremembi Odločbe Komisije 93/14/EGS (UL L št. 9 z dne 13. 1. 2000, str. 27, z vsemi spremembami).
(2) V primeru suma ogrožanja zdravja ljudi oziroma živali lahko uradni veterinar MVP kadarkoli opravi popolni veterinarski pregled. Sum mora utemeljiti v zapisniku o opravljenem veterinarskem pregledu.
10. člen
(manjša pogostost fizičnih pregledov)
(1) Manjša pogostost fizičnih pregledov je urejena z Odločbo 94/360/ES.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko uradni veterinar MVP opravi večje število fizičnih pregledov, če obstaja utemeljen sum, da bo fizični pregled pošiljke pokazal njeno neskladnost. Sum mora utemeljiti v zapisniku o opravljenem veterinarskem pregledu.
11. člen
(tranzit preko teritorija EU)
(1) Vsak tranzit pošiljke proizvodov mora odobriti uradni veterinar vstopne MVP. Oseba, odgovorna za tovor, se z varščino v višini polovice vrednosti pošiljke zaveže, da bo v primeru neizpolnjevanja pogojev za tranzit pošiljko prevzela nazaj.
(2) Pošiljka proizvodov v tranzitu preko teritorija EU se ne sme razdeliti na več delov ter po prihodu na vstopno MVP ne sme biti razložena. Pošiljka v tranzitu mora biti na kamionu ali v kontejnerju, ki ga zapečati carinski organ. Med tranzitom je prepovedano kakršnokoli ravnanje z pošiljko.
(3) Uradni veterinar MVP ne sme odobriti tranzita pošiljke preko teritorija EU iz ene tretje države v drugo tretjo državo, če je prepovedan vstop proizvodov iz te tretje države na teritorij EU. Tranzit veterinarskih pošiljk preko teritorija EU poteka pod carinskim nadzorom po postopku T1 iz Uredbe 2913/92/EGS.
(4) Za odobritev tranzita mora biti pošiljka opremljena z originalnimi dokumenti v skladu s 7. členom tega pravilnika, ki so prevedeni tudi v slovenski jezik. Za pošiljke, za katere je prijavljen tranzit, sta obvezna dokumentacijski in identifikacijski pregled, na podlagi katerih se izda SVVD. V primerih tranzita z ladjo ali letalom, ko pošiljka ni razložena s prevoznega sredstva, se dokumentacijski in identifikacijski pregled opravita samo na podlagi tovornih listov. V primeru utemeljenega suma ogrožanja zdravja ljudi ali živali lahko uradni veterinar MVP kadarkoli opravi popolni veterinarski pregled pošiljke. O utemeljitvi tega suma mora sestaviti zapisnik.
(5) V primeru odobrenega tranzita pošiljke preko teritorija EU po cesti ali železnici uradni veterinar MVP, ki odobri prevoz, o tem obvesti uradnega veterinarja namembne izstopne MVP s pomočjo sistema TRACES. Pošiljka mora izstopiti preko izstopne MVP v 30 dneh. Uradni veterinar namembne izstopne MVP mora opraviti dokumentacijski in identifikacijski pregled pošiljke, da ugotovi istovetnost pošiljke. Po opravljenih pregledih potrdi istovetnost na SVVD v skladu z Odločbo Komisije 2000/208/ES z dne 24. februarja 2000 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Direktive Sveta 97/78/ES v zvezi s tranzitom proizvodov živalskega izvora iz ene tretje države v drugo tretjo državo po cesti samo prek Evropske skupnosti (UL L št. 64 z dne 11. 3. 2000, str. 20, z vsemi spremembami). Uradni veterinar namembne izstopne MVP potrdi na SVVD, da je pošiljka zapustila teritorij EU in po faksu ali kako drugače pošlje kopijo SVVD uradnemu veterinarju vstopne MVP. Če uradni veterinar vstopne MVP ne dobi obvestila o izstopu pošiljke v roku 30 dni, mora o tem obvestiti carinski organ.
(6) Veterinarske pristojbine za odobritev tranzita in stroške, povezane s tranzitom, mora poravnati oseba, odgovorna za tovor, ali njen zastopnik pred sprostitvijo pošiljke z vstopne oziroma izstopne MVP.
12. člen
(PC)
(1) Veterinarske preglede pošiljk v PC izvajajo uradni veterinarji območnih uradov VURS (v nadaljnjem besedilu: uradni veterinar OU), razen tam, kjer so MVP.
(2) Uradni veterinar vstopne MVP mora opraviti popoln veterinarski pregled pošiljk iz tretjih držav, namenjenih v PC, ki so pod nadzorom uradnega veterinarja na teritoriju EU. V najavi pošiljke mora oseba, odgovorna za tovor, podati izjavo, da je končni cilj pošiljke prost pretok blaga na teritoriju EU ali pa mora biti navedena kakšna druga končna uporaba v PC ter izjava o izpolnjevanju ali neizpolnjevanju uvoznih pogojev. Šteje se, da je pošiljka namenjena uvozu, če končna uporaba proizvodov ni jasno navedena. V tem primeru mora pošiljka izpolnjevati uvozne pogoje. Fizični pregled pošiljke se ne izvede, če je že pri dokumentacijskem pregledu iz izjave osebe, odgovorne za tovor, razvidno, da pošiljka ne izpolnjuje uvoznih pogojev, razen če obstaja sum, da je ogroženo zdravje ljudi oziroma živali. Takšne pošiljke morajo biti opremljene z dokumenti iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
(3) Uradni veterinar vstopne MVP odobri vnos oziroma uvoz pošiljke v PC, če se pri popolnem veterinarskem pregledu ugotovi, da pošiljka izpolnjuje uvozne pogoje, in izda SVVD, na katerem to označi.
(4) Če oseba, odgovorna za tovor, poda lažno izjavo iz prvega odstavka tega člena, se s proizvodi ravna v skladu z 20. členom tega pravilnika.
13. člen
(vnos pošiljke v PC)
(1) Če pošiljka iz drugega odstavka prejšnjega člena ne izpolnjuje uvoznih pogojev, se lahko odobri vnos pošiljke z MVP le v PC, ki je na listi EU odobrenih PC.
(2) Pri odobritvi vnosa pošiljke iz prejšnjega odstavka z MVP na teritorij EU se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki urejajo odobritev tranzita preko teritorija EU. Uradni veterinar MVP mora preveriti, če je namembni kraj ustrezen za sprejem takšne pošiljke. Če so izpolnjeni zahtevani veterinarski pogoji EU, uradni veterinar izda SVVD.
(3) Uradni veterinar, ki nadzoruje obrat v PC, preverja:
a) ali so v skladiščih izpolnjeni predpisani veterinarski pogoji EU in ali se izvajajo predpisani veterinarski postopki EU;
b) da se ne skladišči skladnih in neskladnih proizvodov v istih prostorih;
c) učinkovitost notranjega nadzora dobave in odpreme proizvodov v obrat v PC. Uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU mora biti dosegljiv v delovnem času obrata v PC. Uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU mora odobriti vsako posamezno odpremo neskladnih proizvodov. Prostori s takimi pošiljkami oziroma proizvodi morajo biti zapečateni z zalivko VURS;
d) izvajanje vseh kontrol za preprečevanje kakršnihkoli sprememb oziroma zamenjav proizvodov, shranjenih v skladišču, sprememb na embalaži in sprememb priprave za trg ali predelave.
(4) Če PC ne izpolnjuje predpisanih veterinarskih pogojev EU, lahko uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU pošiljkam proizvodov prepove vstop v obrat v PC.
(5) Pošiljke ne smejo v PC, če niso zapečatene s carinskimi zalivkami.
(6) Vse predpisane veterinarske pristojbine in stroške mora poravnati oseba, odgovorna za tovor, ali njen zastopnik pred sprostitvijo pošiljke z MVP.
14. člen
(odobritev PC)
(1) PC mora poleg ostalih predpisanih pogojev izpolnjevati tudi veterinarske pogoje iz Odločbe Komisije 2000/571/ES z dne 8. septembra 2000 o določitvi metod veterinarskih pregledov za proizvode iz tretjih držav, namenjene za vnos v prostocarinske cone, prosta skladišča, carinska skladišča ali podjetja, ki opravljajo prevoze s sredstvi v mednarodnem pomorskem prometu (UL L št. 240 z dne 23. 9. 2000, str. 14, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2000/571/ES) in Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Če je v PC obrat, se za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev uporabljajo določbe veterinarskih predpisov, ki urejajo odobritev tovrstnih obratov. Če v PC ni obrata, ugotavlja izpolnjevanje pogojev uradni veterinar, ki ga za to pooblasti direktor OU ali MVP. Na podlagi pozitivnega mnenja uradnega veterinarja direktor OU ali MVP izda odločbo o odobritvi PC, s katero ugotovi, da ta izpolnjuje pogoje iz Odločbe 2000/571/ES. O izdanih odločbah vodijo OU in MVP evidenco.
(2) VURS posreduje Evropski komisiji seznam PC na območju Republike Slovenije zaradi uvrstitve na listo EU odobrenih PC.
(3) Uradni veterinar OU ali uradni veterinar MVP v primeru neizpolnjevanja pogojev oziroma postopkov iz Odločbe 2000/571/ES oziroma Priloge 3 tega pravilnika izda PC odločbo, s katero lahko PC tudi začasno prepove opravljanje dejavnosti, povezane s proizvodi iz tega pravilnika, in odredi odpravo nepravilnosti.
(4) Če uradni veterinar OU ali MVP v obdobju 12 mesecev PC trikrat izreče ukrep iz prejšnjega odstavka, direktor OU ali MVP odvzame PC odobritev za obdobje enega meseca.
(5) Če je bila PC odobritev odvzeta v skladu s prejšnjim odstavkom trikrat v obdobju 24 mesecev, direktor OU ali MVP odobritev trajno odvzame.
(6) O začasnem in trajnem odvzemu odobritve direktor OU ali MVP obvesti glavni urad VURS, ki PC začasno umakne oziroma izbriše s seznama odobrenih PC v Republiki Sloveniji in o tem obvesti Evropsko komisijo.
(7) V primeru iz petega odstavka tega člena lahko PC ponovno vloži vlogo za odobritev po preteku treh mesecev od dokončnosti odločbe o odvzemu odobritve.
15. člen
(nadzor neskladnih proizvodov v PC)
(1) Uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU mora pri vseh pošiljkah neskladnih proizvodov, prispelih v odobrene PC:
a) opraviti dokumentacijski pregled pri vstopu pošiljke v PC;
b) opraviti občasne kontrolne dokumentacijske in identifikacijske preglede neskladnih proizvodov med skladiščenjem ter opraviti obvezni dokumentacijski in identifikacijski pregled pošiljke pred izhodom iz skladišča zaradi preverjanja izvora in namembnosti;
c) odobriti vsako odpremo pošiljk proizvodov;
d) preveriti, ali je osnovna embalaža neskladnih proizvodov nespremenjena, če se vstopna pošiljka razdeli na več delov.
(2) V primeru utemeljenega suma ogrožanja zdravja ljudi oziroma živali lahko uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU izvede tudi fizične preglede vseh neskladnih proizvodov. O utemeljitvi tega suma mora pred pregledom sestaviti zapisnik.
16. člen
(pošiljanje neskladnih proizvodov)
(1) Pošiljke neskladnih proizvodov lahko zapustijo PC tako, da se pošljejo v tretjo državo, skladišča registriranih oskrbovalcev ladij ali v uničenje.
(2) Pošiljke neskladnih proizvodov se pošljejo v tretjo državo pod pogoji, da:
a) oseba, odgovorna za tovor, vnaprej prevzame odgovornost za uničenje pošiljke v primeru, da jo tretja država zavrne;
b) je pošiljka opremljena z enako dokumentacijo kot tranzitne pošiljke iz 11. člena tega pravilnika;
c) se jo glede izstopa s teritorija EU obravnava kot tranzitno pošiljko iz 11. člena tega pravilnika.
(3) Pošiljke neskladnih proizvodov se lahko pošljejo v skladišča odobrenih oskrbovalcev ladij pod pogoji iz 17. člena tega pravilnika.
(4) Pošiljke neskladnih proizvodov, ki se pošiljajo v uničenje, morajo biti pred odpremo denaturirane.
(5) Pošiljke neskladnih proizvodov iz tega člena se lahko odpošljejo pod pogoji, ki zagotavljajo, da bo prevoz izvršen brez razkladanja blaga in pod nadzorom pristojnih organov, v vozilih, ki ne puščajo, ali v zabojnikih, ki so jih zapečatili pristojni organi.
(6) Promet neskladnih proizvodov med PC na teritoriju EU ni dovoljen.
(7) Če se pošiljka neskladnih proizvodov razdeli na dva ali več delov v PC, mora uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU izdati nov SVVD za vsak del pošiljke. Zaradi omogočanja sledljivosti se morajo vsi novo izdani SVVD sklicevati na originalni SVVD, ki je spremljal pošiljko proizvodov ob prispetju v PC. Originalni SVVD mora shraniti uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU.
(8) Za odpremo pošiljk neskladnih proizvodov iz odobrenih PC veljajo naslednji pogoji:
a) uradni veterinar, ki nadzoruje PC, mora obvestiti pristojni organ v skladišču iz 17. člena tega pravilnika po postopku iz četrtega in petega odstavka 17. člena tega pravilnika;
b) zalivke, ki se uporabijo, morajo biti izdelane tako, da se ob vsakem odpiranju vozila ali kontejnerja prelomijo;
c) kopenska prevozna sredstva, ki se uporabijo za prevoz neskladnih proizvodov, je treba po uporabi očistiti in dezinficirati;
d) pošiljke, namenjene v tretje države, oziroma pošiljke iz 17. člena tega pravilnika morajo prispeti na izstopno MVP oziroma v namembno skladišče iz 17. člena tega pravilnika najpozneje v 30 dneh od datuma odpošiljanja, sicer mora uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU o tem obvestiti carinski organ, ki sproži ustrezne postopke v skladu s carinskimi predpisi.
(9) Nosilec dejavnosti obrata v PC mora voditi evidenco vhodnih in izhodnih pošiljk neskladnih proizvodov. Evidenca mora zagotavljati sledljivost pošiljk ter omogočiti nadzor usklajenosti med vhodnimi in izhodnimi količinami proizvodov v skladišču. Poleg navedenega mora evidenca vsebovati tudi naslednje podatke:
a) državo izvora ter vstopno MVP za vstopne pošiljke;
b) za vsako odposlano pošiljko neponovljivo referenčno številko veterinarskega spričevala v skladu z Odločbo 2000/571/ES;
c) namembno tretjo državo ter izhodno MVP ali referenčno številko in naslov namembnega skladišča iz 17. člena tega pravilnika oziroma namembno plovilo.
(10) Vse predpisane veterinarske pristojbine in stroške mora poravnati oseba, odgovorna za tovor, ali njen zastopnik pred sprostitvijo pošiljke iz PC.
17. člen
(odobreni oskrbovalci ladij)
(1) Glede neskladnih proizvodov, s katerimi oskrbovalci ladij, odobreni v Republiki Sloveniji, ki neposredno oskrbujejo morska prevozna sredstva, ki potujejo čez mejo teritorija EU, oskrbujejo posadke in potnike, se uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka 12. člena, 13. člena tega pravilnika ter določbe Odločbe 2000/571/ES o skladiščenju neskladnih proizvodov. Poleg tega:
a) morajo biti oskrbovalci ladij odobreni po postopku iz prvega odstavka 14. člena tega pravilnika, ki velja za PC, v katerem ni obrata;
b) lahko oskrbovalci ladij skladiščijo zaloge neskladnih proizvodov, ki ne smejo biti predelani, razen če surovina izpolnjuje veterinarske pogoje Skupnosti;
c) morajo imeti oskrbovalci ladij zaprte skladiščne prostore, katerih vhod in izhod stalno nadzira odgovorna oseba; če je skladišče v PC, mora biti celotno območje zaprto in pod stalnim carinskim nadzorom;
d) morajo oskrbovalci ladij jamčiti, da neskladnih proizvodov ne bodo dali v promet na teritoriju EU;
e) morajo oskrbovalci ladij takoj, ko je mogoče, obvestiti uradnega veterinarja o dospetju neskladnih proizvodov v skladišče.
(2) Odobreni oskrbovalci ladij:
a) smejo pošiljke neskladnih proizvodov odpremiti samo na namembno ladjo ali v skladišče v pomorskem pristanišču, odobreno za oskrbovanje ladij z neskladnimi proizvodi, od koder smejo pošiljke samo na plovila. Za odpremo pošiljke neskladnih proizvodov iz PC se izda veterinarsko spričevalo iz Odločbe 2000/571/ES. Če se takšna pošiljka odpremlja preko MVP, morata pošiljko spremljati SVVD in veterinarsko spričevalo iz Odločbe 2000/571/ES. Če gre pošiljka v skladišče v pomorskem pristanišču, se mora uradni veterinar MVP prepričati, ali je skladišče odobreno;
b) morajo o odpremi neskladne pošiljke vnaprej obvestiti pristojni organ pomorskega pristanišča, od koder se pošiljka pošilja, in pristanišča, kamor je plovilo namenjeno, z navedbo datuma odpošiljanja in imenom namembnega plovila;
c) morajo VURS oziroma uradnemu veterinarju, ki je izdal veterinarsko spričevalo iz Odločbe 2000/571/ES, dostaviti podpisan original veterinarskega spričevala kot dokaz, da je pošiljka neskladnih proizvodov prispela v skladišče iz tega člena oziroma na plovilo;
d) morajo hraniti evidenco prispelih in odpremljenih pošiljk vsaj tri leta; evidenca mora omogočiti opravljanje pregledov tistih delov pošiljk, ki so ostali v skladišču;
e) morajo zagotoviti, da se kopenska prevozna sredstva, ki se uporabijo za prevoz neskladnih proizvodov, po uporabi očistijo in dezinficirajo.
(3) Odobreni oskrbovalec ladij sme z neskladnimi proizvodi oskrbovati le ladijske potnike in posadke izven teritorialnih voda teritorija EU.
(4) Uradni veterinar MVP ali OU, ki odpremi pošiljko iz tega člena, mora pred odpremo obvestiti pristojni organ v namembnem pristanišču po sistemu TRACES. Zalivke, ki se uporabijo za pečatenje pošiljk, morajo biti izdelane tako, da se prelomijo ob vsakem odpiranju vozila ali kontejnerja. Pošiljke morajo prispeti v navedeno namembno skladišče v največ 30 dneh od datuma pošiljanja, v nasprotnem primeru mora uradni veterinar MVP ali uradni veterinar OU obvestiti carinski organ.
(5) Če je pošiljka namenjena na ladjo v pristanišče druge države članice EU, mora odobreni oskrbovalec ladij pristojnemu organu v pristanišču vnaprej najaviti pošiljko s kopijo veterinarskega spričevala iz Odločbe 2000/571/ES. Po zaključeni dobavi proizvodov na plovilo mora veterinarsko spričevalo s podpisom potrditi pristojni organ ali pooblaščena oseba lastnika oziroma upravljavca plovila, odobreni oskrbovalec ladij pa mora podpisan original vrniti uradnemu veterinarju, ki ga je izdal. Takšno veterinarsko spričevalo je uradna potrditev dostave pošiljke.
(6) Če odobreni oskrbovalec ladij ne izpolnjuje več pogojev iz tega člena, VURS odobritev odvzame in o tem obvesti Evropsko komisijo ter države članice EU. Ko so pogoji ponovno izpolnjeni, se oskrbovalec ladij lahko ponovno odobri po postopku iz prvega odstavka 14. člena tega pravilnika.
(7) VURS pošlje seznam oskrbovalcev ladij Evropski komisiji.
18. člen
(sprememba namembnega kraja)
(1) Če oseba, odgovorna za tovor, želi za pošiljko iz tretje države, ki je bila vnesena v PC na teritoriju EU z namenom uvoza, pred uvozom spremeniti namembni kraj ali carinsko dovoljeno rabo pošiljke, ki ju je odobril carinski organ, se na pošiljki v PC ponovno opravi popolni veterinarski pregled, na podlagi katerega uradni veterinar MVP ali uradni veterinar OU dovoli spremembo namembnega kraja ali carinsko dovoljene rabe pošiljke oziroma zavrne uvoz pošiljke.
(2) Oseba, odgovorna za tovor, lahko glede pošiljke, ki je bila vnesena v PC na teritoriju EU z namenom uvoza, pred uvozom sporoči uradnemu veterinarju MVP ali uradnemu veterinarju OU, naj se pošiljka uniči ali zavrne. Uradni veterinar v sistemu TRACES na SVVD označi ustrezno spremembo namembnosti pošiljke in na račun stranke izvede izbrani postopek v zvezi s pošiljko. V tem primeru se veterinarski pregled ne opravi.
19. člen
(ponovni vnos pošiljke na teritorij EU)
(1) Uradni veterinar MVP odobri ponovni vnos pošiljke proizvodov, proizvedenih na teritoriju EU in izvoženih v tretjo državo, ki jo je tretja država zavrnila, pod naslednjimi pogoji:
a) pošiljko mora spremljati originalni veterinarski dokument ali kopija, ki jo je overil uradni veterinar, skupaj s podrobnimi opisom razlogov za zavrnitev, potrdilo, da so bili upoštevani pogoji, ki veljajo za skladiščenje in prevoz proizvodov, ter potrdilo, da proizvodi niso bili podvrženi nikakršni manipulaciji. V primeru uradno zapečatenih kontejnerjev zadostuje pisna izjava prevoznika, da se z vsebino pošiljke ni manipuliralo in da pošiljka ni bila raztovorjena;
b) pri pošiljkah iz prejšnje točke mora uradni veterinar MVP opraviti dokumentacijski in identifikacijski pregled, v primerih iz 24. člena tega pravilnika pa tudi fizični pregled;
c) da se pošiljka pod pogoji iz 8. člena tega pravilnika vrne direktno v obrat v državi članici EU, kjer je bil izdan veterinarski dokument.
(2) Ponovni vnos pošiljke proizvodov, katerih poreklo je v EU, ki jo je tretja država zavrnila, je dovoljen, če pristojni organ, ki je izdal originalni veterinarski dokument, izjavi, da sprejme pošiljko nazaj, in so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.
(3) Ponovni vnos pošiljke iz tega člena na teritorij EU je dovoljen samo s prevoznimi sredstvi, ki so izdelana tako, da je preprečeno iztekanje ali izcejanje ter so uradno zapečatena.
(4) Uradni veterinar MVP, ki odobri vstop zavrnjene pošiljke na teritorij EU, o tem obvesti pristojni organ oziroma uradnega veterinarja v namembnem kraju preko sistema TRACES.
(5) Vse predpisane veterinarske pristojbine za odobritev vrnitve zavrnjene pošiljke in stroške, povezane s postopkom vrnitve, mora pred sprostitvijo pošiljke z MVP poravnati oseba, odgovorna za tovor, ali njen zastopnik.
20. člen
(nedovoljen vnos pošiljk na območje Republike Slovenije)
(1) Pošiljke, ki so bile vnesene na teritorij Republike Slovenije, ne da bi bil opravljen veterinarski pregled na MVP v skladu s tem pravilnikom, se zasežejo in uradni veterinar OU odloči, ali se uničijo ali na novo odpošljejo v skladu z 21. členom tega pravilnika.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za pošiljke živalskih stranskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: ŽSP), za katere je uradni veterinar odobril predelavo proizvodov v obratu za predelavo ŽSP v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z ŽSP, pod pogojem, da ni ogroženo zdravje ljudi oziroma živali.
21. člen
(ravnanje z neskladnimi proizvodi)
(1) Če uradni veterinar MVP ali uradni veterinar OU pri veterinarskem pregledu proizvodov ugotovi, da ti ne izpolnjujejo veterinarskih uvoznih pogojev ali se ugotovijo nepravilnosti, se mora uradni veterinar MVP nemudoma, po posvetu z osebo, odgovorno za tovor, odločiti, da se pošiljka:
a) odpošlje izven teritorija EU najpozneje v 60 dneh, razen če ni treba pošiljke zaradi nujnih veterinarskih razlogov takoj zavrniti, ali
b) takoj uniči v najbližjem objektu, odobrenem za odstranjevanje ŽSP.
(2) Pošiljka se uniči, če se je iztekel rok iz točke a) prejšnjega odstavka.
(3) Do odločitve uradnega veterinarja o usodi pošiljke mora biti pošiljka skladiščena pod nadzorom uradnega veterinarja MVP ali uradnega veterinarja OU na stroške osebe, odgovorne za tovor.
(4) V primeru ponavljajočih se kršitev oziroma posamične hude kršitve veterinarskih predpisov Skupnosti se uporabijo določbe 29. ali 30. člena tega pravilnika.
(5) Uradni veterinar MVP mora podatke o zavrnjenih pošiljkah proizvodov iz tega člena vpisati v podatkovne baze, s katerimi se zagotavlja, da zavrnjena pošiljka ne more biti vnesena na teritorij EU na drugem MVP. Hkrati pa mora na originalnem veterinarskem dokumentu s pečatom »ZAVRNJENO« označiti, da je bila pošiljka zavrnjena.
(6) Stroške, ki nastanejo zaradi zavrnitve ali uničenja oziroma spremembe namembnosti proizvodov iz tega člena, mora poravnati oseba, odgovorna za tovor.
22. člen
(uvoz slame in sena)
Predmet veterinarskega pregleda na MVP sta tudi slama in seno. Seznam tretjih držav in delov tretjih držav, iz katerih je dovoljeno uvažati slamo in seno na teritorij EU, je v Prilogi V Uredbe 136/2004/ES.
23. člen
(mejni prehodi za ribiške proizvode)
(1) Sveži ribiški proizvodi, ki se iztovarjajo neposredno z ribiške ladje, ki pluje pod zastavo tretje države morajo biti v skladu z Uredbo Sveta (ES) 1093/94 z dne 6. maja 1994 o določitvi pogojev, pod katerimi lahko ribiška plovila tretje države neposredno iztovarjajo in prodajajo svoj ulov v pristaniščih Skupnosti (UL L št. 144 z dne 16. 6. 1993, str. 25, z vsemi spremembami) pred uvozom na teritorij EU pregledani v skladu z določbami pravilnika, ki ureja veterinarski pregled ribiških proizvodov ob uvozu iz tretjih držav na teritorij EU. Takšen pregled opravi uradni veterinar OU.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko pošiljke zamrznjene in globoko zamrznjene tune, ki se iztovarja neposredno z ribiške ladje, ki je v lasti združenega podjetja, registriranega v skladu s predpisi Skupnosti, iztovorijo in prepeljejo v registriran obrat za ribiške proizvode, če:
– obrat ni oddaljen več kot 75 km od MVP;
– pregled v obratu opravi uradni veterinar najbližje MVP;
– so ribiški proizvodi pod carinskim nadzorom v skladu z četrtim odstavkom 8. člena tega pravilnika.
24. člen
(kršitev veterinarskih predpisov)
(1) Uradni veterinar MVP mora v primeru suma, da so bili kršeni veterinarski predpisi oziroma da veterinarski predpisi niso bili upoštevani, ali če obstaja dvom glede istovetnosti ali dejanskega namembnega kraja proizvodov, glede izpolnjevanja jamstev, predpisanih s predpisi Skupnosti za to vrsto proizvodov, ali glede izpolnjevanja jamstev za zdravje ljudi oziroma živali, določenih s predpisi Skupnosti, izvesti vse potrebne veterinarske preglede, da se sum potrdi ali ovrže.
(2) Proizvodi iz prejšnjega odstavka morajo ostati pod nadzorom uradnega veterinarja dokler niso znani izidi preverjanja.
(3) Če je sum iz prvega odstavka tega člena potrjen, je treba poostriti pregledovanje proizvodov istega porekla v skladu z 29. členom tega pravilnika.
25. člen
(izjeme)
(1) Določbe 3. do 19. člena tega pravilnika se ne uporabljajo za:
a) proizvode, ki so del osebne prtljage potnikov in ne presegajo količin, določenih s carinskimi predpisi, pod pogojem, da izvirajo iz EU ali tretje države, iz katere uvoz na teritorij EU sicer ni prepovedan;
b) manjše pošiljke proizvodov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– pošiljajo se zasebnikom brez namena trgovanja v EU,
– ne presegajo količin, določenih s carinskimi predpisi,
– izvirajo iz tretje države, iz katere uvoz v EU sicer ni prepovedan;
c) proizvode, ki se nahajajo na mednarodnem prevoznem sredstvu in so namenjeni oskrbi posadke in potnikov, pod pogojem, da ne pridejo na teritorij EU v nasprotju s tem pravilnikom. Odpadki takih proizvodov in kuhinjski odpadki, ki nastanejo v teh prevoznih sredstvih, se morajo uničiti na mestu razkladanja, razen če se na istem letališču oziroma pristanišču preložijo na drugo prevozno sredstvo, ki zapušča teritorij EU;
d) vnos pošiljk, ki ne presegajo količin, določenih s carinskimi predpisi, če so pošiljke prešle termično obdelavo v konzervah z F(0) vrednosti 3,00 ali več in so del osebne prtljage oziroma se pošiljajo kot male pošiljke zasebnikom brez namena trgovanja na teritoriju EU;
e) proizvode, ki so poslani kot tržni vzorci ali so namenjeni za razstavljanje, če niso namenjeni trgovanju na teritoriju EU in imajo predhodno dovoljenje pristojnega organa namembne države članice za takšno rabo;
f) proizvode, ki so namenjeni raziskavam ali analizam, če je mogoče na podlagi uradnega pregleda ugotoviti, da takšni proizvodi niso namenjeni za prehrano ljudi in da bodo ti proizvodi, razen količin, ki so bile porabljene za raziskave ali analize, po končani raziskavi ali analizi uničeni ali na novo razposlani, pod pogoji, ki jih predpiše pristojni organ namembne države članice.
(2) Pošiljkam iz točk e) in f) prejšnjega odstavka je prepovedano spreminjati namembnost, zaradi katere so bile vnesene na teritorij EU.
(3) Ne glede na točko a) prvega odstavka tega člena je količina mesa oziroma mesnih izdelkov omejena na skupno težo enega kilograma na osebo.
(4) Ne glede na točki b) in d) prvega odstavka tega člena je količina takšnih proizvodov omejena na skupno težo enega kilograma.
III. VARNOSTNI UKREPI
26. člen
(ukrepi)
(1) Če se pri veterinarskih pregledih na MVP ugotovi nevarnost resnega tveganja za zdravje ljudi oziroma živali, lahko VURS zahteva, da Evropska komisija nemudoma sprejme, odvisno od situacije, enega od naslednjih ukrepov:
a) začasna ustavitev uvoza iz zadevne tretje države ali iz posameznega obrata in, kadar je potrebno, iz tretje države, preko katere je potovala pošiljka;
b) določitev posebnih pogojev za proizvode, ki prihajajo iz zadevne tretje države;
c) sestava zahteve za ustrezne preglede na podlagi dejanskih ugotovitev, ki lahko vključujejo še posebej iskanje nevarnosti za zdravje ljudi in živali in glede na rezultate teh pregledov, pogostejše izvajanje fizičnih pregledov.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora VURS takoj sprejeti naslednje ukrepe:
a) zaseg in uničenje zadevne pošiljke; odločbo o zadržanju in uničenju izda uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU;
b) obvestitev ostalih odobrenih MVP in Evropske komisije o ugotovitvah in poreklu pošiljke, če kateri od pregledov iz tega pravilnika kaže na to, da lahko pošiljka pomeni nevarnost za zdravje ljudi ali živali.
(3) Če po uradnem zahtevku iz prvega odstavka tega člena Evropska komisija ne izvede uradnega postopka, lahko VURS izvede ukrepe iz prvega odstavka tega člena samostojno za dobo največ 10 delovnih dni. O tem, za katero državo oziroma obrat v tretji državi gre, mora obvestiti Evropsko komisijo in ostale države članice.
IV. SODELOVANJE Z EVROPSKO KOMISIJO IN DRŽAVAMI ČLANICAMI
27. člen
(nadzor Evropske komisije)
VURS mora omogočiti veterinarskim strokovnjakom Evropske komisije, da preverijo izvajanje tega pravilnika v praksi. Natančnejši postopek in način preverjanja sta določena v Odločbi Komisije 98/139/ES z dne 4. februarja 1998 o določitvi podrobnih pravil glede pregledov na kraju samem, ki se izvajajo na področju veterine s strani strokovnjakov Komisije v državah članicah (UL L št. 38 z dne 12. 2. 1998, str. 10, z vsemi spremembami).
28. člen
(program nadzora)
(1) VURS pripravi letni program nadzora nad uvoznimi pošiljkami (v nadaljnjem besedilu: program nadzora), katerih namembni kraj je v Republiki Sloveniji, in ga posreduje Evropski komisiji. Pri pripravi programa nadzora upošteva tveganje, povezano s posameznimi vrstami proizvodov. Vzorce, ki jih je treba jemati v skladu s programom nadzora, mora jemati uradni veterinar MVP.
(2) V program nadzora morajo biti vključene vse uvozne pošiljke iz prejšnjega odstavka, laboratorijsko pa se testira samo tiste, ki so za to predvidene v programu.
(3) MVP je dolžan pri svojem delu upoštevati v primeru pošiljk neharmoniziranih proizvodov programe nadzora drugih držav članic.
(4) Natančnejša vsebina programa nadzora, ki ga pripravi VURS, in ravnanje s pošiljkami, ki se laboratorijsko testirajo v okviru programov nadzora iz prvega in tretjega odstavka tega člena, sta določena v Uredbi 136/2004/ES.
(5) VURS mora obvestiti pristojni organ druge države članice in Evropsko komisijo o neustreznih izvidih laboratorijskih preiskav, ugotovljenih pri izvajanju programa nadzora v primeru resnih ali ponavljajočih kršitev veterinarske zakonodaje Skupnosti.
(6) Če VURS prejme obvestilo o neustreznih izvidih laboratorijskih preiskav, se program nadzora lahko spremeni.
(7) Če MVP prejme obvestilo Evropske komisije o neustreznih izvidih laboratorijskih preiskav iz petega in šestega odstavka tega člena, so uradni veterinarji MVP dolžni izvajati strožje preglede pošiljk istega porekla, zlasti pa so dolžni zadržati sprostitev na trg naslednjih desetih pošiljk proizvodov istega porekla, ki predstavljajo enako tveganje, do pridobitve izvidov laboratorijskih preiskav za te pošiljke.
(8) Oseba, odgovorna za tovor, mora pred odvzemom vzorcev položiti varščino v višini stroškov veterinarskega pregleda, vključno s stroški za odvzem uradnih vzorcev, za laboratorijske teste iz tega člena in za morebitno skladiščenje.
29. člen
(ukrepi v primeru večjih nepravilnosti v EU)
(1) Če se pri veterinarskih pregledih pošiljk oziroma proizvodov ugotovijo večje nepravilnosti ali ponavljajoče kršitve veterinarskih predpisov, mora VURS o tem obvestiti Evropsko komisijo.
(2) Če MVP prejme obvestilo Evropske komisije o nepravilnostih oziroma kršitvah iz prejšnjega odstavka, morajo uradni veterinarji MVP izvajati strožje preglede pošiljk istega porekla, zlasti pa je treba na MVP zaustaviti naslednjih 10 pošiljk istega porekla in preveriti nepravilnosti oziroma kršitve iz prejšnjega odstavka.
(3) VURS mora obvestiti Evropsko komisijo o ugotovitvah iz prejšnjega odstavka, če je katera od pošiljk iz prejšnjega odstavka ustavljena na MVP na območju Republike Slovenije.
(4) Oseba, odgovorna za tovor, mora položiti varščino v višini stroškov veterinarskega pregleda, vključno z morebitnimi stroški za odvzem uradnih vzorcev in za laboratorijske teste iz tega člena ter za skladiščenje.
30. člen
(ukrepi v primeru pomanjkljivosti pri nadzoru
na MVP ali v PC države članice EU)
(1) Če v Republiko Slovenijo pridejo neskladni proizvodi iz tretje države, pri čemer se ugotovi, da je to posledica pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri izvajanju Direktive 97/78/ES na MVP ali v PC druge države članice, VURS o tem nemudoma obvesti pristojni veterinarski organ zadevne države.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko VURS skupaj z zadevno državo članico prouči možnosti za odpravo pomanjkljivosti, če je potrebno tudi z obiskom zadevne države članice.
(3) Če se napake iz prvega odstavka tega člena ponavljajo, mora VURS o tem obvestiti Evropsko komisijo in zadevno državo članico. VURS lahko od Evropske komisije zahteva, da v zadevno državo članico, kjer so se napake zgodile, pošlje strokovnjake Evropske komisije.
(4) VURS lahko odredi povečano število pregledov pošiljk, ki pridejo z MVP ali PC iz prvega odstavka tega člena, o čemer mora obvestiti lastnika pošiljke oziroma njegovega zastopnika.
31. člen
(ukrepi v primeru pomanjkljivosti pri nadzoru na MVP ali v PC v Republiki Sloveniji)
(1) Če se na teritoriju EU znajde pošiljka iz tretje države, ki ne izpolnjuje pogojev veterinarskih predpisov Skupnosti, pošiljka pa je bila vnesena ali uvožena na teritorij EU preko MVP na območju Republike Slovenije, in druga država članica EU ugotovi, da je to posledica pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri izvajanju Direktive 97/78/ES na MVP ali v PC v Republiki Sloveniji, mora VURS:
a) po obvestilu druge države članice EU ugotoviti vzroke za nastale pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti,
b) ukreniti vse potrebno, da se nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti odpravijo in
c) o ugotovitvah ter izvedenih ukrepih obvestiti državo članico iz točke a) tega odstavka.
(2) Če država članica iz prejšnjega odstavka meni, da izvedeni ukrepi niso zadovoljivi, mora VURS skupaj z zadevno državo članico proučiti možnosti za odpravo pomanjkljivosti in po potrebi omogočiti obisk njenih uradnih veterinarjev v Republiki Sloveniji.
32. člen
(program za izmenjavo uradnih veterinarjev)
(1) VURS mora z drugimi državami članicami pripraviti program za izmenjavo uradnih veterinarjev, ki opravljajo veterinarske preglede proizvodov, ki prihajajo iz tretjih držav. Program mora biti usklajen z Evropsko komisijo.
(2) VURS mora zagotoviti pogoje za izvajanje programa iz prejšnjega odstavka na območju Republike Slovenije.
(3) VURS mora pri načrtovanju programa upoštevati izkušnje, pridobljene iz izvedenih programov.
33. člen
(izobraževanje uradnih veterinarjev)
VURS mora zagotoviti sodelovanje in udeležbo uradnih veterinarjev, ki opravljajo preglede po tem pravilniku, v posebnih izobraževalnih programih, ki jih pripravi, organizira in financira Evropska komisija.
V. KONČNE DOLOČBE
34. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o veterinarskih pregledih proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 74/03 in 93/05-ZVMS).
35. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-02-795/2005
Ljubljana, dne 11. aprila 2006
EVA 2005-2311-0272
Marija Lukačič l.r.
Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
                                   PRILOGA 1
             FIZIČNI PREGLEDI PROIZVODOV
 
  (1) Namen fizičnih pregledov proizvodov po tem pravilniku je zagotoviti,
da proizvodi še vedno izpolnjujejo namen, naveden na veterinarskem potrdilu
ali spričevalu: zagotovila o poreklu, ki jih je potrdila tretja država, morajo
biti ustrezno preverjena, pri čemer je treba zagotoviti, da kasnejši prevoz
proizvoda ni vplival na prvotno zagotovljeno stanje.
  (2) Fizični pregledi se morajo izvajati v pogojih, ki omogočajo ustrezno
izvedbo posamezne preiskave. Izvajajo se:
  a) z organoleptičnim pregledom: vonj, barva, trdnost, okus;
  b) s preprostimi fizičnimi ali kemičnimi testi: rezanje, odtajanje,
kuhanje;
  c) z laboratorijskimi testi za odkrivanje:
  – usedlin,
  – patogenih organizmov,
  – kužnih klic,
  – dokazov spreminjanja.
  (3) Ne glede na vrsto proizvoda:
  a) je treba preveriti okoliščine prevoza in prevoznega sredstva, da se
ugotovi zlasti vsaka kršitev ali prekinitev hladilne verige in da se ugotovi,
če je izpolnjen predpisan temperaturni režim;
  b) je treba primerjati resnično težo pošiljke s težo, navedeno na CVVD ali
veterinarskem dokumentu, in če je potrebno, stehtati celotno pošiljko oziroma
na podlagi teže posamezne enote proizvoda in števila enot potrditi težo,
navedeno v veterinarskem dokumentu;
  c) je treba preveriti ovojne materiale in vse oznake (žigi, etikete) na
njih, da se zagotovi njihovo ujemanje z veterinarskimi predpisi Skupnosti;
  d) je treba ugotoviti, če so pogoji prevoza ustrezni za zadevne proizvode;
  e) je treba ovreči vsakršen sum, da so nastale kakršne koli
pomanjkljivosti med prevozom;
  f) je treba za zagotovitev pregleda celotne pošiljke odvzeti vzorce iz
različnih šarž, ki sestavljajo pošiljko, da se preveri skladnost z
veterinarskimi predpisi Skupnosti oziroma nacionalno veterinarsko zakonodajo.
Pošiljka se lahko tudi delno raztovori, da je mogoče doseči vse njene dele.
Posebno skrbno je treba izvesti vizualni pregled pošiljke, da se ugotovi, če
proizvodi še ustrezajo nameravani rabi ali uporabi, ki je navedena na
veterinarskem dokumentu. Pregled mora zajeti 1% embalažnih enot ali paketov v
pošiljki, vendar ne manj kot dva in ne več kot deset embalažnih enot ali
paketov. Pred organoleptično preiskavo ter fizičnim, kemičnim in
laboratorijskim testiranjem je treba pregledati celotno serijo vzorcev pri
razsutem tovoru. Pri razsutem blagu je treba vzeti vzorce na vsaj petih
različnih delih pošiljke. Poleg navedenih fizičnih pregledov pa je pri živilih
treba obvezno izmeriti temperaturo proizvoda in izvesti pregled zaradi
ugotovitve sprememb konsistence, barve, vonja in, kjer je potrebno, tudi
okusa. Zamrznjena živila je treba prej odmrzniti. Vendar pa lahko uradni
veterinar MVP, odvisno od proizvodov in okoliščin, izvede obsežnejše preglede.
O takšnem pregledu mora uradni veterinar MVP napisati zapisnik;
  g) se pri naključnih laboratorijskih testih, ki ne dajo takojšnjega
rezultata in če ni neposredne nevarnosti za zdravje ljudi oziroma živali,
pošiljka lahko sprosti; vendar pa se pošiljka, če so bili laboratorijski testi
izvedeni zaradi suma nepravilnosti ali pozitivnih rezultatov predhodnih
testov, ne sme sprostiti, dokler rezultati niso negativni;
  h) je treba prevozno sredstvo povsem raztovoriti, če:
  – je bilo natovorjeno tako, da vseh delov pošiljke ni mogoče doseči samo z
delnim razkladanjem,
  – je testiranje vzorcev odkrilo nepravilnosti,
  – so bile ugotovljene nepravilnosti pri predhodni pošiljki,
  – uradni veterinar sumi na nepravilnosti;
  i) je treba po končanem fizičnem pregledu potrditi pregled tako, da uradni
veterinar MVP zapre in uradno ožigosa vse odprte zavoje in na novo zapečati
zabojnike ter vpiše številko zalivke na SVVD.
                                   PRILOGA 2
              SPLOŠNI POGOJI ZA MVP
 
  MVP morajo imeti:
  a) osebje, potrebno za pregledovanje dokumentov, ki spremljajo pošiljko,
  b) glede na količino proizvodov, ki jih pregleduje MVP, dovolj
veterinarskega in pomožnega osebja, posebej usposobljenega za pregledovanje,
ali se proizvodi ujemajo s spremljajočimi dokumenti in za sistematične fizične
preglede vsake pošiljke proizvodov,
  c) dovolj osebja za jemanje in obdelovanje naključnih vzorcev pošiljk
proizvodov, ki prispejo na MVP,
  d) dovolj velike prostore za osebje, odgovorno za opravljanje
veterinarskih pregledov,
  e) ustrezne higienske prostore in opremo za opravljanje rutinskih analiz
in jemanje vzorcev v skladu s tem pravilnikom,
  f) ustrezne higienske prostore in opremo za jemanje in obdelovanje vzorcev
za rutinsko preverjanje, predpisano v veterinarskih predpisih EU
(mikrobiološki standardi),
  g) zagotovljene storitve specializiranega laboratorija, usposobljenega za
specialno analizo vzorcev, vzetih na tej MVP,
  h) prostore in hladilnice za skladiščenje delnih pošiljk, vzetih za
analizo, in proizvodov, katerih sprostitve za prost pretok ni odobril uradni
veterinar MVP,
  i) ustrezno opremo za hitro izmenjavo podatkov, zlasti z drugimi MVP, v
skladu z veterinarskimi predpisi EU,
  j) zagotovljene storitve obratov, registriranih za uničevanje proizvodov
po tem pravilniku.
                                   PRILOGA 3
                 POGOJI ZA PC
 
  (1) Skladišča v PC morajo imeti dovoljenje VURS za skladiščenje
proizvodov, ki so pod veterinarskim nadzorom. Za pridobitev tega dovoljenja
morajo poleg splošnih zahtev iz tega pravilnika izpolnjevati še naslednje
pogoje:
  a) zgrajena morajo biti kot zaprti prostori z vstopnimi in izhodnimi
točkami, ki so pod stalnim nadzorom pristojne osebe skladišča. Če je skladišče
v prostem območju, mora biti celotno območje zaprto in pod stalnim carinskim
nadzorom;
  b) izpolnjevati morajo veterinarske pogoje, ki veljajo za grosistična
skladišča;
  c) imeti morajo postopke za dnevno knjiženje vseh pošiljk, ki vstopajo v
skladišče ali ga zapuščajo, s podatki o vrsti in količini proizvodov za vsako
pošiljko ter osebnim imenom oziroma firmo in naslovom prejemnika; te evidence
morajo hraniti vsaj tri leta;
  d) imeti morajo prostore, ki omogočajo ločeno skladiščenje proizvodov, ki
niso v skladu z veterinarskimi predpisi Skupnosti; ločeno skladiščenje v istem
prostoru je dovoljeno, če so proizvodi, ki ne izpolnjujejo veterinarskih
predpisov Skupnosti, shranjeni v ogradah, ki jih je mogoče zakleniti;
  e) na voljo morajo imeti prostore, rezervirane za osebje, ki opravlja
veterinarske preglede.
  (2) Pošiljke proizvodov, ki ne izpolnjujejo veterinarskih predpisov
Skupnosti, uskladiščene v PC, morajo biti označene na vsaki enoti z
neponovljivo številko ustreznega SVVD.

AAA Zlata odličnost