Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

1846. Pravilnik o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil, stran 4662.

Na podlagi 49. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil
1. člen
Ta pravilnik v skladu z drugim odstavkom 4. člena Direktive 2000/53/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L št. 269 z dne 21. 10. 2000, str. 34), Odločbo Komisije 2005/438/ES z dne 10. junija 2005 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (UL L št. 152 z dne 15. 6. 2005, str. 19) in Odločbo Komisije 2005/673/ES z dne 20. septembra 2005 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (UL L št. 254 z dne 30. 9. 2005, str. 69) določa prepovedi in omejitve glede vsebnosti določenih nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozilih.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. Motorna vozila so vozila kategorije M(1) in N(1), pri čemer predstavlja:
– kategorija M(1) vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika;
– kategorija N(1) vozila za prevoz blaga z največjo dovoljeno maso do vključno 3,5 tone.
2. Materiali in sestavni deli motornih vozil so tako materiali in sestavni deli, ki so vgrajeni v samo motorno vozilo, kot tudi materiali in sestavni deli, ki se uporabljajo za vzdrževanje in servisiranje motornih vozil.
3. Dajanje v promet je uvoz ali prva prodaja oziroma prvi prenos pravice uporabe ali razpolaganja z materialom ali sestavnim delom motornega vozila od proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Skupnosti na uvoznika ali distributerja na trgu Evropske skupnosti oziroma na končnega potrošnika-uporabnika v Skupnosti.
4. Namenoma dodana snov je snov, ki je namenoma uporabljena v sestavi materiala ali sestavnega dela motornega vozila in katere prisotnost je v končnem produktu zaželena zaradi zagotovljanja posebnih značilnosti, videza ali kakovosti. Uporaba recikliranih materialov za proizvodnjo novih izdelkov, kjer posamezni deli recikliranih materialov lahko vsebujejo snovi, ki jih ureja ta pravilnik, se ne obravnava kot namerno dodajanje snovi.
3. člen
(1) Materiali in sestavni deli motornih vozil, dani v promet po 1. juliju 2003, lahko vsebujejo največ 0,1 masnih % svinca, šestvalentnega kroma ali živega srebra in največ 0,01 masnih % kadmija v homogenem materialu pod pogojem, da te snovi niso namenoma dodane.
(2) Najvišje dovoljene koncentracije, navedene v prejšnjem odstavku, ne veljajo za sestavne dele motornih vozil, ki se dajejo v promet po 1. juliju 2003, kadar se uporabljajo kot sestavni deli za vzdrževanje in servisiranje motornih vozil, ki so bila dana v promet pred 1. julijem 2003. Ta izjema ne velja za uteži za centriranje koles, ogljikove krtačke za elektromotorje in zavorne obloge.
4. člen
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena lahko materiali in sestavni deli motornih vozil, navedeni v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, vsebujejo svinec, živo srebro, kadmij in šestvalentni krom v koncentracijah, ki presegajo koncentracije, navedene v prvem odstavku prejšnjega člena, če so pri tem izpolnjeni tudi drugi pogoji, navedeni v Prilogi.
(2) V primerih, posebej določenih v Prilogi, morajo biti sestavni deli iz prejšnjega odstavka opremljeni z jasnimi, čitljivimi in neizbrisnimi oznakami, iz katerih je razvidno, da koncentracije snovi iz prejšnjega odstavka presegajo dovoljene koncentracije iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(3) Sestavni deli motornih vozil, ki so že bili v prometu ob izteku rokov, določenih v Prilogi, se lahko brez omejitev ponovno uporabljajo tudi po izteku teh rokov.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil (Uradni list RS, št. 8/05).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-9/2005-UK
Ljubljana, dne 10. aprila 2006
EVA 2006-2711-0007
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost