Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 609-0003/2006 Ob-11580/06 , Stran 3160
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in projektov: – programi oziroma projekti, ki spodbujajo kulturo izražanja mladih, kreativno ustvarjanje ter učinkovito izrabo prostega časa; – programi oziroma projekti, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi; – programi in projekti za preprečevanje zlorabe drog in drugih nevarnih substanc; – programi oziroma projekti mladinskega prostovoljnega dela; – raziskovalna dejavnost mladih; – informiranje in svetovanje mladim. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo; – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti; – programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Sevnica (mladi do 26 let). Na razpis se lahko prijavijo: – društva, klubi in njihove zveze in – druge nevladne organizacije. Izvajalci morajo biti registrirani na območju Občine Sevnica. Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena sofinanciranju programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost). 4. Višina razpoložljivih sredstev: višina razpoložljivih sredstev znaša 3,910.000 SIT. 5. Osnovna merila za izbor Za vrednotenje vlog za sofinanciranje mladinskih programov in/ ali projektov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število vključenih članov v mladinskih programih in/ ali projektih, delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in/ali projektov, ciljna populacija, dostopnost, ekonomičnost, inovativnost, reference, preventivnost, kontinuiranost, tradicionalnost. Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Sevnica (Ur. l. RS, št. 35/06), ki ga bodo prijavitelji prejeli kot sestavni del razpisne dokumentacije. 6. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije, – s podpisom potrjen vzorec pogodbe, – kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji. Prijave na razpis morajo biti popolne. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2006. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 15. 5. 2006 do 12. ure na naslov: Občina Sevnica, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje 15. 5. 2006 (datum poštnega žiga na dan 15. 5. 2006). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2006«. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden naslov prijavitelja. 9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 17. 5. 2006 ob 12. uri v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna. 10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. 11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Darji Lekše, tel. 07/81-61-214, e-mail: darja.lekse@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 13. ure.

AAA Zlata odličnost