Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 21/06 Ob-11204/06 , Stran 3163
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto: inšpektor – svetnik. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetni diplomirani inženir računalništva, informatike oziroma druge ustrezne naravoslovno-tehnične smeri; – najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na podobnem področju dela. Drugi posebni pogoji: – državni izpit iz javne uprave oziroma ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja); – strokovni izpit iz upravnega postopka; – strokovni izpit za inšpektorja (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja); – preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja). Zaželena strokovna znanja in izkušnje: – pri vzpostavljanju in zagotavljanju delovanja WAN in LAN omrežij in informacijske varnosti v takih omrežjih; – pri vzdrževanju in administraciji strežnikov; – poznavanje podatkovne baze Oracle v Windows okolju in administracije podatkovne baze; – poznavanje povezovanja Oraclove baze do oddaljenih Oraclovih in ne-Oraclovih podatkovnih baz; – programiranje v PL/SQL ter poznavanje Oraclovih aplikacijskih orodij; – programiranje v MS Visual Studio oziroma v.NET okolju; – znanje angleškega jezika. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – da je državljan Republike Slovenije; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti: – fotokopijo diplome; – fotokopijo delovne knjižice ali druge ustrezne pisne dokumentacije (na primer: pogodbe o zaposlitvi), iz katere so razvidne delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti; – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima); – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz upravnega postopka; – fotokopija potrdila o opravljenem izpitu za inšpektorja (kolikor ga kandidat ima); – fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (kolikor ga kandidat ima); – pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so: – opravljanje najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva; – oblikovanje navodil, izvajanje in poročanje o prekrškovnih nalogah s področja dela inšpekcijskega organa; – zagotavljanje operativnosti informacijskega sistema UNPIS in računalniških mrež; – vodenje postopkov v zvezi z izdajo dovoljenj in soglasij, ki se nanašajo na nadzorne informacijske sisteme koncesionarjev; – vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku; – sodelovanje pri oblikovanju najzahtevnejših gradiv; – druge naloge po navodilih vodje službe. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu RS za prirejanje iger na srečo, Slovenska 54, Ljubljana, v nazivu inšpektor svetnik. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo za javni natečaj številka 1101-29/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite na tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa na tel. 01/231-35-17 (Miroslav Javornik). V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost