Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Ob-11230/06 , Stran 3177
1. Navedba prodajalca: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče. 2. Predmet prodaje: stavbno zemljišče parc.št. *179 – gospodarsko poslopje in dvorišče, v skupni izmeri 663 m2, vpisana v vl. št. 209 k.o. Gomilsko. Nepremičnina se odprodaja v celoti po sistemu videno – kupljeno. 3. Izklicna cena je 4,000.000 SIT. Vse stroške, vključno z davkom, plača kupec. Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. 4. Ponudba za nakup mora vsebovati: – podatke o ponudniku: a) pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, b) fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta, c) pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa in podpisnika pogodbe, – ponujeno ceno, ki mora biti enaka ali višja od izklicne, – dokazilo o plačani varščini v višini 400.000 SIT. Pogodba mora biti sklenjena v roku 20. delovnih dni po opravljenem odpiranju ponudb. 5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun št. 01351 – 0100004434. Plačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, neizbranim pa se brez obresti vrne v roku 8 dni po izbiri. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če izbrani ponudnik ne sklene kupne pogodbe, oziroma ne plača kupnine v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu ne vrne in zapade v korist Občine Braslovče. 6. Varščina: ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 400.000 SIT na transakcijski račun št. 01351 – 0100004434. 7. Način, mesto in čas oddaje ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo v zaprti ovojnici predložene najkasneje do 17. maja 2006 do 12. ure na naslov: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, z oznako: «Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v k.o. Gomilsko«. 8. Mesto in čas javnega odpiranja ponudb: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, sejna soba, dne 17. maja 2006 ob 12.30. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Braslovče. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika. 9. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb. 10. Pridobivanje informacij: vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko dobite na tel. 03/703-84-04 med 9. in 11. uro. 11. Ustavitev postopka: komisija lahko do sklenitve pogodbe postopek javne ponudbe ustavi.

AAA Zlata odličnost