Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Ob-11429/06 , Stran 3146
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) kot nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja ter kot založnik in izdajatelj obrazcev in listin za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: listine) s tem razpisom naroča tiskanje in distribucijo listin v breme njihovih uporabnikov – izvajalcev zdravstvenih storitev (v nadaljevanju: uporabniki). I. Predmet javnega razpisa je tiskanje in distribucija naslednjih listin za dobo 3 let: – recept (Obr. Rp), – napotnica (Obr. NAP), – izjava o izbiri osebnega zdravnika 1+0 (Obr. IOZ), – izjava o izbiri osebnega zdravnika 1+1 (Obr. IOZ), – potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (Obr. BOL blok), – potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (Obr. BOL set), – predlog imenovanemu zdravniku (Obr. IZ), – naročilnica za medicinsko tehnični pripomoček (Obr. NAR-1), – naročilnica pripomoček za vid (Obr. NAR-2), – obvestilo o prejemu medicinsko tehničnega pripomočka (Obr. KZZ MTP1), – reverz (Obr. REV), – potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva (Obr. PS), – nalog za prevoz (Obr. NLG), – predlog zobnoprotetične rehabilitacije (Obr. ZB), – delovni nalog za zobnoprotetične storitve (Obr. DNZ), – delovni nalog (Obr. DN), – čakalna knjiga, – druge listine, ki se uporabljajo v postopkih uveljavljanja pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi vsakokrat veljavnih aktov pristojnega organa. Ponudnik mora oddati ponudbo za celoten predmet javnega razpisa. II. Na javnem razpisu lahko sodelujejo vsi ponudniki, ki so registrirani kot pravne osebe ali samostojni podjetniki za dejavnost tiskarstva in izpolnjujejo vse druge razpisne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo, ter so sposobni kakovostno, kontinuirano in pravočasno opravljati storitve, ki so predmet javnega razpisa. III. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. Ponudba, ki ne bo izpolnjevala vseh razpisnih pogojev, ne bo predmet ocenjevanja in bo zavrnjena. IV. Ponudbe je potrebno predložiti Zavodu do 23. 5. 2006 do 10. ure. Ponudbe je potrebno poslati po pošti ali vročiti osebno na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, vložišče, soba št. 51, v zaprtih ovojnicah, s pripisom: “Ne odpiraj – Ponudba, Javni razpis tiskanje listin”. Prepozno predloženo ponudbo bo Zavod zavrnil. V. Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 5. 2006 ob 10.30 na sedežu Zavoda: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, I. nadstropje, soba številka 140. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb Zavodu izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosana. VI. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno ceno. V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako (najnižjo) skupno ponudbeno ceno bo izmed teh predmet razpisa oddan ponudniku, ki bo izžreban v prisotnosti teh ponudnikov. VII. O izbiri ponudnika bo odločeno predvidoma v 10 dneh od dneva odpiranja ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno predvidoma v 5 dneh po izbiri. VIII. Izbrani ponudnik bo moral v 60 dneh po prejemu obvestila o izbiri predložiti Zavodu vzorce listin, ki jih bo dobavljal, skupaj s potrdilom o ustreznosti vzorcev, ki ga izda t.i. priznani organ, to je Inštitut za celulozo in papir ali druga sorodna neodvisna organizacija, ki je usklajena z veljavnimi evropskimi standardi (papirniški inštitut ipd). V kolikor izbrani ponudnik v navedenem roku ne predloži vzorcev listin skupaj s potrdilom o ustreznosti vzorcev ali v kolikor iz predloženega potrdila o ustreznosti vzorcev ne bo izhajalo, da vzorci izbranega ponudnika ustrezajo vzorcem iz razpisne dokumentacije, sme Zavod k sklenitvi pogodbe pozvati drugega najugodnejšega ponudnika. Če se izbrani ponudnik v roku, ki ga določi Zavod in ne bo krajši od 5 dni, šteto, od prejema poziva, ne bo odzval k podpisu pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru sme Zavod k sklenitvi pogodbe pozvati drugega najugodnejšega ponudnika. IX. Zavod na podlagi javnega razpisa ni dolžan skleniti pogodbe s ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, ne da bi zato odškodninsko ali na katerikoli drugi pravni podlagi ali temelju odgovarjal ponudnikom ali tretjim osebam. Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo ponudbene dokumentacije in predložitvijo ponudbe. Zavod v nobenem primeru ni odgovoren za te stroške, ne glede na potek in izid javnega razpisa. X. Interesenti dobijo razpisno dokumentacijo na sedežu Zavoda: Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, vložišče, soba št. 51, v času uradnih ur Zavoda. Vse ostale informacije dobijo interesenti na naslovu Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana, pri Petru Rutarju ali Radmili Krunić.

AAA Zlata odličnost