Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

SV 592/2006 Ob-11620/06 , Stran 3185
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV 592/2006 z dne 18. 4. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje številka 5, v pritličju večstanovanjskega bloka v Mariboru, Erjavčeva ulica 018, v izmeri 51,88 m2, ki leži na parceli številka 1670, katastrska občina Studenci, ki je last dolžnika in zastavitelja Roškar Franca, EMŠO 0509946500607, stanujočega Maribor, Erjavčeva ulica 018 in solidarnega poroka ter zastaviteljice Stanislave Roškar, EMŠO 2008950505492, stanujoče Maribor, Erjavčeva ulica 018, za vsakega do 1/2 od celote, na podlagi prodajne pogodbe številka S 10-6/06 z dne 27. 3. 2006, sklenjene s prodajalko Tovarno vozil in toplotne tehnike Maribor d.d., Preradovičeva ulica 022, Maribor, zastavljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 24.970 CHF s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 31. 3. 2016.

AAA Zlata odličnost