Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Ob-11347/06 , Stran 3143
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina c. IX/6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod). 2. Namen in cilji javnega razpisa Namen javnega razpisa je razvoj človeškega kapitala z izobraževanjem in usposabljanjem ter dvig izobrazbene in kvalifikacijske ravni zaposlenih. Cilji: – zvišati raven usposobljenosti zaposlenih z namenom ohranjanja zaposlitev in preprečevanja prehoda neustrezno usposobljenih in/ali presežnih delavcev v odprto brezposelnost, – izboljšati prilagodljivost zaposlenih, – povečanje zaposlitvenih možnosti zaposlenih, – spodbujanje razvoja podjetij in upravičenih organizacij. Poseben poudarek bo namenjen horizontalnim prioritetam Enotnega programskega dokumenta 2004 – 2006, in sicer usposabljanju s področja informacijsko – komunikacijskih tehnologij, usposabljanju s področja trajnostnega razvoja ter zagotavljanju enakih možnosti po spolu. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih, kar predstavlja izvajanje Ukrepa 4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti znotraj 2. prednostne naloge Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004-2006 in Programskega dopolnila za obdobje 2004 – 2006, in sicer aktivnosti: 2.4.1. Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, zlasti iz sektorjev v preoblikovanju in 2.4.2. Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti. Vlagatelji lahko predložijo vloge na enega od dveh sklopov (aktivnosti): Sklop A) sofinanciranje projektov usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetjih v preoblikovanju in sofinanciranje projektov usposabljanja in izobraževanja v novoustanovljenih podjetjih Sklop B) sofinanciranje projektov usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v perspektivnih sektorjih V okviru projekta lahko vlagatelji kandidirajo: – za sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja oziroma izobraževanja in – za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v programe usposabljanja in izobraževanja. I. Sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja oziroma izobraževanja Sofinanciranje teh stroškov se zagotavlja samo v primeru, ko svetovanje izvaja zunanji izvajalec, ki je registriran za svetovalno in izobraževalno dejavnost. II. Sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v programe usposabljanja in izobraževanja Predloženi projekt usposabljanja in izobraževanja zaposlenih lahko vsebuje več različnih programov usposabljanja in izobraževanja, ki se glede na namen in vsebino uvrščajo pod: 1. splošno izobraževanje in usposabljanje ali 2. posebno usposabljanje. 1. Splošno izobraževanje in usposabljanje Splošno izobraževanje in usposabljanje se zaključi z javno veljavnim potrdilom (spričevalo, diploma ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji) in je namenjeno pridobitvi splošnega znanja, ki ni uporabljivo samo na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega pri vlagatelju, ki je koristnik pomoči, ampak nudi kvalifikacije, ki so široko prenosljive v druga podjetja, organizacije ali področja dela in torej znatno izboljšujejo možnost zaposlitve delavca. Pod splošno izobraževanje in usposabljanje spadajo: I. programi za pridobitev javno veljavne formalne izobrazbe, II. priprave in postopki preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Programi za pridobitev javno veljavne formalne izobrazbe so verificirani programi, ki jih lahko izvajajo le za to registrirane izobraževalne institucije. Programe priprav za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko opravljajo organizacije, ki imajo veljavno registracijo za izvajanje dejavnosti, ki je opredeljena s katalogom s področja nacionalne poklicne kvalifikacije ali potrdilo o registraciji za opravljanje izobraževalne dejavnosti. Postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo organizacije, ki so vpisani v razvid izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 2. Posebno usposabljanje Posebno usposabljanje je namenjeno pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, uporabljivega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega pri vlagatelju, ki pridobi sofinanciranje. Programe posebnega usposabljanja lahko izvajajo: – zunanji izvajalci – organizacije, ki imajo registrirano izobraževalno dejavnost, – notranji izvajalci – predavatelji oziroma inštruktorji znotraj vlagatelja. Kraj izvajanja izobraževanja in usposabljanja: posebno in splošno izobraževanje in usposabljanje se lahko izvaja v Republiki Sloveniji in /ali v tujini. Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje programov, katerih začetek je med 1. 9. 2005 ter 31. 12. 2006. Program izobraževanja ali usposabljanja, ki se je začel pred datumom objave tega javnega razpisa, se lahko sofinancira samo v primeru, če je na dan objave javnega razpisa še v teku in hkrati ustreza pogojem razpisa vključno z zagotavljanjem informiranja in obveščanja udeležencev o sofinanciranju s sredstvi Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Rok za zaključek izvajanja aktivnosti je 15. 9. 2007. V okviru programov za pridobitev javno veljavne formalne izobrazbe lahko vlagatelji kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov izobraževanja za šolsko leto 2005/2006 in za šolsko leto 2006/2007. Stroški svetovanja bodo priznani v primeru, če se svetovanje prične pred programom usposabljanja ali izobraževanja za katerega se le-to izvaja. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Ciljna skupina: Sklop A) Za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v sektorjih v preoblikovanju in za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v novoustanovljenih podjetjih lahko kandidirajo: – gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah in – organizacije, registrirane pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, razen tistih, katerih redna dejavnost je financirana iz državnih, lokalnih ali evropskih sredstev, in ki uvajajo nove tehnologije, metode dela, nove produkte ipd. ter s tem povečujejo produktivnost in konkurenčnost z dvigom usposobljenosti zaposlenih. Sklop B) Za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v perspektivnih sektorjih lahko kandidirajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – pozitivno poslovanje v preteklem bilančnem letu in ki uvajajo nove tehnologije, metode dela, nove produkte ipd. ter s tem povečujejo produktivnost in konkurenčnost z dvigom usposobljenosti zaposlenih. Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati: Vlagatelji morajo razen pogoja za uvrstitev v ciljno skupino pod sklop A ali pod sklop B izpolnjevati še sledeče pogoje: 1. da imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom; 2. da niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti; 3. da niso prejemniki državne pomoči v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ur. l. RS, št. 110/02); 4. da niso na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije; 5. da za projekt, za katerega podajajo vlogo na ta javni razpis, niso pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja pomoči iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU; 6. da delež lastnega sofinanciranja prijavljenega projekta ne predstavlja državnih, lokalnih ali evropskih sredstev; 7. da imajo izdelano in sprejeto razvojno strategijo podjetja oziroma drug soroden razvojni dokument, ki vključuje načrt razvoja zaposlenih; 8. da nimajo sklenjenih pogodb za leti 2006 in/ali 2007 za sredstva za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 62/05, 65-57/05, 89/05). 5. Merila za izbor Projekt usposabljanja in izobraževanja bo ocenjen po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji. Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene z najmanj 120 točkami. V primeru večjega števila izbranih vlog od razpoložljivih sredstev bodo v okviru posameznega sklopa izbrane tiste vloge, ki bodo ocenjene z več točkami. V primeru, da bo več vlog doseglo isto število točk in ne bo dovolj sredstev, se izmed teh vlog z žrebom izbere vlogo oziroma vloge do razdelitve vseh razpoložljivih sredstev za posamezni sklop. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, in obdobje financiranja Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v okviru aktivnosti za obdobje od 1. 9. 2005 do 15. 9. 2007 znaša skupaj 1.800,499.999 SIT, in sicer: – 551,499.999,35 SIT za aktivnost Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, zlasti iz sektorjev v preoblikovanju – Sklop A in – 1.248,999.999,65 SIT za aktivnost Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti – Sklop B. Sredstva bodo črpana iz: – sredstev Evropskega socialnega sklada, proračunske postavke 3648 – sredstva EU za ukrep 2.4, – lastne udeležbe k sredstvom Evropskega socialnega sklada, proračunske postavke 3647 – Lastna udeležba-Ukrep 2.4 ESS. Za sklop A) je namenjenih skupno 551,499.999,35 SIT, od tega 413,624.999,52 SIT iz naslova sredstev ESS na PP-3648 in 137,874.999,83 SIT iz naslova lastne udeležbe na PP-3647. Izplačila upravičenih stroškov iz proračuna bodo potekala: – v letu 2006: 141,499.999,42 SIT, od tega 106,124.999,57 SIT iz naslova sredstev ESS na PP-3648 in 35,374.999,85 SIT iz naslova lastne udeležbe na PP-3647; – v letu 2007: 409,999.999,93 SIT, od tega 307,499.999,95 SIT iz naslova sredstev ESS na PP-3648 in 102,499.999,98 SIT iz naslova lastne udeležbe na PP-3647. Za sklop B) je namenjeno skupno 1.248,999.999,65 SIT, od tega 936,749.999,74 SIT iz naslova sredstev ESS na PP-3648 in 312,249.999,91 SIT iz naslova lastne udeležbe na PP-3647. Izplačila upravičenih stroškov iz proračuna bodo potekala: – v letu 2006: 448,999.999,58 SIT, od tega 336,749.999,58 SIT sredstev Evropskega socialnega sklada in 112,249.999,89 SIT sredstev lastne udeležbe k sredstvom Evropskega socialnega sklada; – v letu 2007: 800,000.000,07 SIT, od tega 600,000.000,05 SIT sredstev Evropskega socialnega sklada in 200,000.000,02 SIT sredstev lastne udeležbe k sredstvom Evropskega socialnega sklada. 7. Najnižja in najvišja višina sredstev, ki so na razpolago za posamezni predmet javnega razpisa in delež sofinanciranja Vlagatelj v vlogi za projekt in za posamezne programe znotraj projekta opredeli celotne predvidene upravičene stroške, naročnik pa bo na podlagi kriterijev javnega razpisa določil delež sofinanciranja. Vrste upravičenih stroškov so navedene v nadaljevanju, njihov podrobnejši opis ter navedba dokazil za njihovo uveljavljanje pa v razpisni dokumentaciji. Kriteriji za določitev deleža sofinanciranja projekta usposabljanja in izobraževanja: I. Svetovanje v povezavi s projektom usposabljanja in izobraževanja se zagotavlja samo v primeru, ko ga izvaja zunanji izvajalec. Stroški stroškov svetovanja se bodo sofinancirali v enakem deležu kot posebno usposabljanje, vendar največ do višine 10% skupne vrednosti vseh upravičenih stroškov za izvedbo programov usposabljanja in izobraževanja v okviru projekta. II. Sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v programe usposabljanja in izobraževanja se zagotavlja v višini najmanj 25% in največ 80% upravičenih stroškov, in sicer: 1. Pri programih splošnega izobraževanja in usposabljanja v višini najmanj 50% upravičenih stroškov. Delež sofinanciranja se lahko poveča: a) za 20 odstotnih točk v majhnih in srednje velikih podjetjih oziroma majhnih in srednje velikih samostojnih podjetnikih. Kriterij za določitev velikosti podjetij oziroma samostojnih podjetnikov je veljavni Zakon o gospodarskih družbah. Za 20 odstotnih točk se delež poveča tudi v drugih organizacijah, katerih velikost se določi po istih kriterijih kot za določitev majhnih in srednje velikih podjetij; b) za 10 odstotnih točk v območjih (a) in za 5 odstotnih točk v območjih (b), kot so razvrščena v Sklepu o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS (Ur. l. RS, št. 2/06). Odstotne točke se seštevajo tako, da je pri programih splošnega izobraževanja in usposabljanja največji možni delež sofinanciranja 80% upravičenih stroškov. 2. Pri programih posebnega usposabljanja v višini najmanj 25% upravičenih stroškov. Delež sofinanciranja se lahko poveča: a) za 10 odstotnih točk v majhnih in srednje velikih podjetjih oziroma majhnih in srednje velikih samostojnih podjetnikih. Kriterij za določitev velikosti podjetij oziroma samostojnih podjetnikov je veljavni Zakon o gospodarskih družbah. Za 10 odstotnih točk se delež poveča tudi v drugih organizacijah, katerih velikost se določi po istih kriterijih kot za določitev majhnih in srednje velikih podjetij; b) za 10 odstotnih točk v območjih (a) in za 5 odstotnih točk v območjih (b), kot so razvrščena v Sklepu o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS (Ur. l. RS, št. 2/06). Odstotne točke se seštevajo tako, da je pri programih posebnega usposabljanja največji možni delež sofinanciranja 45% upravičenih stroškov. Sredstva bodo izbranim vlagateljem izplačana na podlagi sklenjenih pogodb in potrjenih poročil o izvedbi posameznih programov izobraževanja ali usposabljanja – priloga poročil so dokazila o celotnih nastalih stroških. Upravičeni stroški so: – stroški šolnin in stroški programa – pri izvedbi posebnega usposabljanja (samo v primeru, če ga izvaja zunanji izvajalec) in pri izvedbi splošnega izobraževanja, – potni stroški zaposlenih, ki se usposabljajo oziroma izobražujejo, – potni stroški predavateljev oziroma inštruktorjev samo v primeru posebnega usposabljanja, ki ga izvaja notranji izvajalec (predavatelj oziroma inštruktor), – stroški predavatelja oziroma inštruktorja samo v primeru posebnega usposabljanja, ki ga izvaja notranji izvajalec (predavatelj oziroma inštruktor), – stroški dela (II. bruto z davkom na izplačane plače, stroški prehrane med delom in prevoza na delo) novo zaposlenega delavca, ki ga delodajalec zaposli namesto delavca, ki se izobražuje, do višine vseh ostalih upravičenih stroškov, ki jih uveljavlja za delavca na izobraževanju, – stroški opreme in drobnega inventarja sorazmerno z obsegom uporabe za namen posebnega usposabljanja, ki ga izvaja notranji izvajalec (predavatelj oziroma inštruktor), – ostali tekoči stroški posebnega usposabljanja, ki ga izvaja notranji izvajalec –(predavatelj oziroma inštruktor), – stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja oziroma izobraževanja. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov programov izobraževanja in usposabljanja skupaj ne sme presegati 7 minimalnih mesečnih plač na udeleženca v enem letu oziroma v skladu z veljavnim pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Upravičeni stroški so podrobneje obrazloženi v razpisni dokumentaciji. Da jih lahko vlagatelj uveljavlja, morajo obvezno zadostiti vsem sledečim pogojem: – stroški morajo biti neposredno povezani z izvajanjem programov izobraževanja in usposabljanja; – vsi stroški morajo biti dokazljivi, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji; – vsi stroški morajo biti v skladu z določili Uredb Komisije Evropskih skupnosti št. 1685/2000 in 1145/2003; – stroški DDV so upravičeni le, če jih dejansko in dokončno nosi vlagatelj v delu, ki se ne povrne. DDV, ki ga je moč na kakršen koli način izterjati, ne more veljati za upravičeni strošek; tudi če ga vlagatelj nikoli ne izterja. 8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga za Javni razpis za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih – sklop A« ali »Ne odpiraj – vloga za Javni razpis za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih – sklop B«. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene, bodo neodprte vrnjene vlagatelju. Vloge se oddajo osebno ali po pošti na naslov Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Centralna služba, Rožna dolina c. IX/6, 1000 Ljubljana. Tiste vloge, ki bodo posredovane s pošto morajo biti poslane priporočeno. Roki za predložitev vlog: 1. rok: 17. 5. 2006 do 12. ure; 2. rok: 11. 9. 2006 do 12. ure. Obravnavane bodo samo vloge, ki bodo ustrezno označene in bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni naslov. Vloge, ki bodo prispele po roku, določenem za 1. odpiranje, bodo odprte na drugem roku, oziroma v primeru zaprtja javnega razpisa neodprte vrnjene vlagatelju. Vse vloge, ki bodo prispele po drugem roku za oddajo vlog, bodo neodprte vrnjene ponudniku. Posamezni vlagatelj lahko predloži le eno vlogo (ali na sklop A ali na sklop B). Če bo posamezni vlagatelj na razpisni rok vložil več kot eno vlogo, ne bo ocenjena nobena od prejetih vlog in bodo vse vrnjene vlagatelju. Naročnik ne prevzema odgovornosti za vloge, ki bodo poslane po pošti. Vloga, ki na razpisni rok ne bo prispela do zahtevane ure, bo neodprta vrnjena vlagatelju, tudi v primeru, če vlagatelj predloži dokazilo o pravočasni oddaji ponudbe na pošti. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva razdeljena na prvem roku, bo Zavod RS za zaposlovanje najkasneje 30 dni pred drugim rokom za oddajo vlog objavil v Uradnem listu RS zaprtje razpisa. 9. Odpiranje in ocenjevanje vlog Odpiranje vlog: Odpiranje za 1. rok oddaje: 17. 5. 2006 ob 13. uri v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje, Rožna dolina c. IX/6, 1000 Ljubljana. Odpiranje za 2. rok oddaje: 11. 9. 2006 ob 13. uri v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje, Rožna dolina c. IX/6, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo javno. Strokovna komisija se lahko, kadar je število prejetih vlog preveliko, odloči, da odpiranje ni javno – odločitev o tem se objavi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje dva dni pred rokom za odpiranje vlog. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog, skladno s točko 2.3. razpisne dokumentacije »Navedba potrebnih dokumentov«. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, se v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže. Pozor – rok za dopolnitev vlog ne bo daljši od 5 dni. Vloge, za katere bo komisija ugotovila, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije, bo obravnavala strokovna komisija in jih ocenila v skladu z merili, navedenimi v točki 5. tega javnega razpisa, ki so podrobneje razložena v točki 2.4. razpisne dokumentacije. V skladu z merili bodo tako izbrani projekti z najvišjim številom točk do porabe celotnih razpisanih sredstev za posamezno leto (posebej za leto 2006 in za leto 2007). V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva razdeljena na prvem roku, bo Zavod RS za zaposlovanje najkasneje 30 dni pred drugim rokom za oddajo vlog objavil v Uradnem listu RS zaprtje razpisa. 10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od vsakokratnega odpiranja vlog. 11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija se nahaja v vložišču Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina c. IX/6, Ljubljana in na spletnih straneh zavoda http://www.ess.gov.si. 12. Informacije: vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije na zastavljena pisna vprašanja, ki jih naslovijo na e-mail naslov: suzana.kerec@ess.gov.si, ali po pošti na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Suzana Kerec), Rožna dolina c. IX/6, 1000 Ljubljana najkasneje pet dni pred vsakokratnim potekom roka za oddajo ponudb. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si. 13. Obveščanje in informiranje Izbrani vlagatelji, sofinancirani s sredstvi Evropskega socialnega sklada morajo zagotoviti, da bodo vsi končni koristniki (zaposleni – udeleženci programov usposabljanja in izobraževanja), obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada. Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da bodo skladno s predpisi ESS udeležence usposabljanja in izobraževanja ter javnost informirali in obveščali o tem, da je izvajanje usposabljanja in izobraževanja sofinancirano s strani Evropskega socialnega sklada in s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter da bodo vse publikacije ali komunikacije, povezane z izvajanjem usposabljanja in izobraževanja zaposlenih omenjale sofinanciranje iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da bo kakršnokoli gradivo za usposabljanje in izobraževanje ter prostori, kjer se bo usposabljanje izvajalo, opremljeni tako, da bo zagotovljena vidnost logotipa EU in besedila: »Program delno financira Evropska Unija« ter vidnost logotipa Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in besedila: »Program delno financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve«. 14. Mehanizmi nadzora Za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih s strani izbranih prejemnikov in upravičencev do pomoči (sredstev), lahko tehnično, administrativno in finančno kontrolo programa ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo programa in posameznih aktivnosti. Izvajalec se s podpisom pogodbe zaveže da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje izbranega programa usposabljanja in izobraževanja; ali na kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja programa zagotovil vse zahtevane podatke. V primeru, da vlagatelj izvajanje pogodbenih aktivnosti s pogodbo prenese na zunanjega izvajalca, se zaveže, da bo v pogodbo z zunanjim izvajalcem vnesel klavzulo, s katero se bo zunanji izvajalec zavezal pristati na enake kontrole, s strani institucij Republike Slovenije in Evropske Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada, nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo izvajanja, kot je zavezan izvajalec sam.

AAA Zlata odličnost