Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Ob-11387/06 , Stran 3177
1. Prodajalec: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran. 2. Predmet prodaje je: a) Stavbno zemljišče s parc. št. 750/7 – katastrska kultura – travnik v izmeri 595 m2, vl. št. 2135 k.o. Portorož. Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 18,035.188 SIT. Na zemljišču se nahaja stanovanjska stavba, ki je zgrajena s strani fizične osebe in v njeni posesti in kot taka ni predmet prodaje. b) Stavbno zemljišče s parc. št. 1296/2 – katastrska kultura - dvorišče 343 m2, stavbišče (gosp. posl.) v izmeri 32 m2, vl. št. 2326 k.o. Portorož. Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 8,525.036 SIT. c) Kletni prostor v izmeri 26 m2, oznake 1.E, vl. št. 764/1 k.o. Piran, s solastninskim deležem na skupnih delih in napravah (oznaka 7.E, vl. št. 764/6). Kletni prostor se nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Piranu, Ulica Alme Vivoda 33, ki se nahaja na parc. št. 1378 k.o. Piran. Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 6,600.000 SIT. V izhodiščno vrednost davek ni vključen. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. 3. Predmeti prodaje so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega zbiranja ponudb navedeno v 2. točki pod črko a) in b) je že v posesti fizičnih oseb in služi kot funkcionalna celota k lastniški hiši fizičnih oseb. Kletni prostor, naveden pod točko 2.b) je brez pravnega naslova v posesti fizične osebe. Kupec je dolžan sam urediti razmerje z uporabnikom kletnega prostora (to je pridobiti posest). 4. Pogoji sodelovanja: a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju. c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti predmeta prodaje, ki se vplača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran št. 01290-0100005871 odprt pri Upravi za javna plačila,Urad Koper ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino: – ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika; – dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno (ki ne sme biti manjša od izhodiščne cene); – izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. 5. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 8. 5. 2006 do 12. ure, na naslov Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. 6. Nepravočasne in nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala Komisija za prodajo zemljišč v lasti občine Piran zaradi zaokrožitve gradbenih parcel. 7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. 8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je izključena. Županja Občine Piran lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe. 9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine Piran. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi, sicer lahko prodajalec pogodbo razdre, varščina pa tudi v tem primeru zapade v korist Občine Piran. Prodajne pogodbe za predmet prodaje pod 2.a) in 2.b) vsebujejo določilo o obveznosti kupca k legalizaciji na zemljišču izvršenih posegov v roku 2 let od sklenitve pogodbe ter odkupno pravico v korist prodajalca. 10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje pod 2.a) in 2.b) na sedežu Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o., Fornače 33, Piran, Miloška Raktelj, tel. 05/61-750-33, o predmetu prodaje pod 2.c) pa na sedežu Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran, Borut Dolenc, tel. 05/671-03-51.

AAA Zlata odličnost