Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Ob-11180/06 , Stran 3148
I. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje pospeševanja razvoja kmetijstva v Občini Šalovci v letu 2006 za naslednje namene: – sofinanciranje stroškov prve osemenitve živali, – sofinanciranje analize krme in zemlje, – sofinanciranje apnenja zemlje, – sofinanciranje testiranja škropilnic, – sofinanciranje zavarovanja kmetijskih pridelkov, – sofinanciranje preventivnega cepljenja živali, – sofinanciranje strokovnega izobraževanja za potrebe kmetijstva. II. Okvirna višina sredstev: za navedene ukrepe znaša skupna okvirna višina razpisanih sredstev 3,500.000 SIT. III. Ukrepi 1. Sofinanciranje stroškov prve osemenitve živali: – pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek (obrazec 1) in predloženi plačani račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja v kmečki reji; – upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine Šalovci; – višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic in plemenskih svinj. 2. Sofinanciranje analize krme in zemlje: – pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek (obrazec 2) in predloženi račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in krme; – upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine Šalovci; – višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme. 3. Sofinanciranje apnenja zemlje: – pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek (obrazec 3), predloženi plačani račun o nakupu in posestni list za površine na katerih se ukrep izvaja. Upravičenec lahko za apnenje kmetijskih površin uporabi 1/3 svoje zemlje ali najete zemlje; – upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine Šalovci; – višina pomoči: 5,00 SIT/kg. Za površino 1 ha se prizna 1,5 do 2 toni apnenca. 4. Sofinanciranje testiranja škropilnic: – pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek (obrazec 4), predloženi račun za izvedeno storitev, ki ga izda za testiranje pooblaščena ustanova; – upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine Šalovci; – višina pomoči: do 30% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic. 5. Sofinanciranje zavarovanja kmetijskih pridelkov: – pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek, seznam zavarovancev in fotokopije zavarovalnih polic. V imenu upravičenca uveljavlja subvencijo zavarovalnica, s katero ima upravičenec sklenjeno zavarovanje za zavarovanje posevkov in plodov. Dodatni popust zavarovalnice v višini vsaj polovice procentualnega zneska, ki ga sofinancira občina. Med zavarovalnico in Občino Šalovci se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju; – upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine Šalovci; – višina pomoči: 20% upravičenih stroškov zavarovalne premije. 6. Preventivno cepljenje živali za zatiranje parazitov: – pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek (obrazec 5), predloženi račun za izvedeno storitev preventivnih ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije; – upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine Šalovci; – višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov. 7. Strokovno izobraževanje za potrebe kmetijstva: – pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek (obrazec 6), predloženi račun za izobraževanje izdano s strani za to pooblaščene oziroma registrirane ustanove; – upravičenci: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine Šalovci; – višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov za izobraževanje. IV. Skupni pogoji Pri uveljavljanju ukrepov 1, 2, 3, 4, 6 in 7 se priznavajo računi oziroma dokazila o plačilu, izstavljeni po 15. 11. 2005. Pri ukrepu 5 se priznavajo zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po 31. 12. 2005. V. Vsebina vloge Vlagatelji morajo vložiti zahtevek oziroma izpolnjene predpisane obrazce in priložiti zahtevano dokumentacijo oziroma dokazila, ki so pod posameznim ukrepom navedeni v razpisu. Obrazci so od začetka razpisa na voljo na sedežu Občine Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci. Vse informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Občini Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, ali na tel. 02/559-80-50. VI. Rok in način vložitve vloge: izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno poslati priporočeno na naslov: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci s pripisom »Razpis – ukrepi v kmetijstvu« oziroma se vložijo neposredno v sprejemni pisarni Občine Šalovci najpozneje do 15. 11. 2006. Upoštevani bodo tudi računi oziroma dokazila o plačilu izstavljeni po 15. 11. 2006. VII. Obravnava vlog Vloge bo strokovna komisija obravnavala do 15. v sledečem mesecu. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala po vrstnem redu oddaje popolnih vlog. Nepopolnih in neutemeljenih vlog bo komisija zavrnila s sklepom. Upravičenci bodo prejeli sklep o dodelitvi sredstev v petnajstih dneh od dneva obravnave vlog. VIII. Nenamenska poraba sredstev: v primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve subvencije do dneva vračila sredstev, če se ugotovi, da je upravičenec pri pridobitvi sredstev na zahtevkih navajal neresnične podatke.

AAA Zlata odličnost