Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

745. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1A)
746. Zakon o osebnem imenu (ZOI-1)
747. Zakon o spremembah Zakona o kontroli cen (ZKC-A)
748. Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO)
749. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1C)
750. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-A)
751. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d., iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 1.030,15 milijonov evrov (ZPDVPNPIA)
752. Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (ZNOJF-1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

753. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
810. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
811. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

MINISTRSTVA

754. Pravilnik o načinu dvojnega označevanja cen blaga in storitev v tolarjih in evrih pri posameznih vrstah in načinih ponujanja blaga in storitev
755. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega poslovanja
756. Pravilnik o vsebini in obliki programov dela in poročil organizacij proizvajalcev oljčnega olja
757. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
759. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
760. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
761. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
762. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o meroslovnih zahtevah za kazalnike maksimuma razreda 1,0
763. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o meroslovnih zahtevah za stikalne ure
764. Sklep o javni razgrnitvi predloga strokovne rešitve poteka trase prenosnega plinovoda M 2/1 Rogaška Slatina–Trojane, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila in sklic 2. prostorske konference
812. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

BANKA SLOVENIJE

765. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

SODNI SVET

766. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
767. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
768. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
769. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na prosta mesta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

770. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2006
771. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
772. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
773. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
774. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
775. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
776. Sklep o znesku državne pokojnine
777. Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov
778. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
779. Sklep o rokovniku aktivnosti za določitev seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v letu 2006
780. Navodilo za izvajanje statističnih raziskovanj pridelovalne zmogljivosti intenzivnih sadovnjakov
781. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2006
782. Poročilo o gibanju plač za december 2005
783. Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

784. Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 18 (2006) – pripoznavanje prihodkov
785. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Šiška za leto 2006
786. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Slovenska Bistrica

OBČINE

Dobrepolje

787. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2006

Dol pri Ljubljani

788. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2006

Kamnik

789. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2006

Kočevje

790. Sklep o določitvi plačnega razreda direktorjev
791. Sklep o uvrstitvi direktorja Občinske uprave Občine Kočevje v plačni razred

Kranj

792. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj
793. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj

Kuzma

794. Sklep o uvrstitvi tajnika občinske uprave v plačni razred
795. Sklep o uvrstitvi ravnatelja javnega zavoda v plačni razred

Ljubljana

796. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest
797. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana

Majšperk

798. Sklep o povišanju najemnin za grobove na pokopališčih
799. Sklep o povišanju najemnin za poslovne prostore

Maribor

800. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja Mestne občine Maribor
801. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja

Mislinja

802. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2006

Murska Sobota

803. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
804. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Postojna

805. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Prevalje

806. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Puconci

807. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred

Radeče

808. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Tišina

809. Sklep o uvrstitvi direktorice v plačni razred

POPRAVKI

813. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-C)
814. Popravek Programa priprave lokacijskega načrta za sanacijo obstoječega in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje
815. Popravek Sklepa o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca reprezentativnosti sindikatov

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost