Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 551-001/2006 Ob-4500/06 , Stran 1365
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji. 2. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji. Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji Na razpisu lahko sodelujejo nevladne in neprofitne organizacije, društva ter združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: – so registrirani in delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti; – imajo urejeno evidenco članstva; – imajo v svojem članstvu tudi občane Občine Šmartno pri Litiji; – imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov. Pravne osebe z delovanjem na območju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi iz območja Občine Šmartno pri Litiji in v koliki meri je program oziroma projekt namenjen njim. Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji. 4. Osnovna merila za izbor – ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela, – sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa, – realnost izvedbe programa in finančna konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo, – reference – program se izvaja že dalj časa oziroma se program izvaja na območju občine že daljše časovno obdobje. Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji. 5. Okvirna višina sredstev Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 2,300.000 SIT kot določa Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006, v skladu s prijavami in merili pa se bodo razdelila na naslednja področja: a) humanitarni programi, b) zdravstveni programi, c) socialni programi. 6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2006 za programe/projekte za katere so bila dodeljena. 7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 31. 3. 2006 (datum poštnega žiga), na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 31. 3. 2006 do 12. ure. Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje humanitarnih programov 2006«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja. Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo: – oddani po določenem roku za oddajo predlogov, – neustrezno naslovljeni in – nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 8. Odpiranje prispelih predlogov Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno. Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji tega ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava. 9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe. 10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5, tel. 01/896-27-70, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina