Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 38-1/2006 Ob-5118/06 , Stran 1349
Za predmetni javni razpis za izobraževanje učiteljev za uporabo e-gradiv pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje 15. 10. 2007, oznaka razpisa: MŠŠ-IZO3-RO-38-1/2006, objavljen v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006, Ob-2705/06, objavljamo naslednje spremembe oziroma dopolnitve (skladno se spremeni tudi razpisna dokumentacija, ki je popravljena objavljena na naslovu: http://www.mss.gov.si/): I. spremeni se predmet razpisa, ki se glasi: »Javni razpis za izobraževanje učiteljev za uporabo e-gradiv pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje do 15. 9. 2007 je razdeljen v štiri sklope: 1. sklop 1: projekti izdelave e-gradiv in priprava programov seminarjev za vzgojitelje in učitelje za uporabo teh e-gradiv predvidoma za obdobje do 15. 9. 2006 (»manjši projekti«); 2. sklop 2: projekti izdelave e-gradiv, priprava programa in izvedba seminarjev za vzgojitelje in učitelje za uporabo teh e-gradiv (»večji projekti«) predvidoma za obdobje do 15. 9. 2007; 3. sklop 3: projekti zbiranja manj obsežnih e-gradiv za poučevanje in učenje ter priprava programa in izvedba seminarjev za vzgojitelje in učitelje, uporabo teh e-gradiv predvidoma za obdobje do 15. 9. 2007; 4. sklop 4: projekt podpore nadaljnjemu izobraževanju, usposabljanju in vseživljenjskemu učenju vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev na vzgojno-izobraževalnih zavodih na področju uporabe IKT pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje do 15. 9. 2007«. II. v poglavju III. Pogoji razpisa se pod točko »E) pogoji za e-gradiva« dopolni odstavek pod zaporedno številko 1.A), ki se sedaj glasi: »vsebina e-gradiva mora pokrivati tematiko učnih načrtov oziroma katalogov znanj (v prijavi mora prijavitelj opisati skladnost e-gradiva) – učni načrti oziroma katalogi znanj so dosegljivi preko naslovov: http://www.mss.gov.si/, http://www.zrss.si, http://www.cpi.si, oziroma v knjižni obliki na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana (po pošti ali po faksu 01/300-51-99 ali po elektronski pošti: zalozba@zrss.si). V prijavi mora prijavitelj podrobno opisati vsebino e-gradiva in usklajenost z učnim načrtom.«. III. v poglavju III. Pogoji razpisa se pod točko »F) Pogoji za zbiranje e-gradiv« dopolni odstavek pod zaporedno število 2. in 3. ter doda odstavek pod zaporedno število 6. Odstavka pod zaporedno število 2. in 3. se sedaj glasita: »2. prijavitelji lahko prijavijo le nadgradnje zbiranja e-gradiv na internetu preko spletnih strani (www), ki že delujejo in je objavljenih vsaj 100 e-gradiv vsaj 30 različnih avtorjev; 3. število novih e-gradiv, ki morajo biti objavljeni v času projekta, mora biti v posameznem koledarskem letu vsaj 400 vsaj 80 različnih avtorjev (med te se ne štejejo e-gradiva, ki bodo nastala v okviru tega razpisa, tj. sklop 1 ali 2).« Odstavek pod zaporedno število 6. se glasi: »6. izjava, da bo za vsa objavljena e-gradiva prijavitelj objavil tudi ime in priimek avtorja ter njegov e-mail naslov.« IV. v poglavju III. Pogoji razpisa se spremeni točka »J) terminski načrt projekta«, ki se sedaj glasi: »J terminski načrt projekta – vsi sklopi (povezan je s porabo sredstev iz posameznega proračunskega leta) 1. Sklop 1: projekt se mora končati najkasneje do 15. 9. 2006; 2. Sklop 2, 3 in 4: projekti se začnejo predvidoma v aprilu 2006 (oziroma s podpisom pogodbe) in trajajo najkasneje do 15. 9. 2007; 3. Sklop 2 in 3: za vsak prijavljeni projekt je potrebno načrtovati porabo sredstev takole: polovico sredstev v letu 2006 in polovico sredstev v letu 2007 (npr. v letu 2006, 6 mio SIT in v letu 2007, 6 mio SIT), tudi če se vse dejavnosti zaključijo v letu 2006; 4. Sklop 4: načrtovana sredstva za projekt so lahko v koledarskem letu 2006 največ 7 milijonov SIT in v koledarskem letu 2007 največ 11 milijonov SIT; 5. Sklop 2, 3 in 4: v prijavi mora prijavitelj predvideti v posameznem koledarskem letu 2006 in 2007 vsaj dve fazi, kjer se zadnja v posameznem letu konča najkasneje do 15. 9. 2006 oziroma 15. 9. 2007. V okviru vsake faze prijavitelj predvidi: – rezultate ob koncu faze, – porabljena finančna sredstva v posamezni fazi oziroma potrebna sredstva za izvedbo posamezne faze (opravljeno delo in storitve).« V. v poglavju III. Pogoji razpisa se pod točko »L) kadrovski pogoji za prijavljene« dopolni odstavek pod zaporedno število 3.b), ki se sedaj glasi: »Sklop 1 in 2: vsak prijavljeni, ki bo (so)avtor vsebin e-gradiva, mora imeti izkušnje pri pripravi e-gradiv (dokazilo o e-gradivu – naslov in dosegljivost e-gradiva, lahko je e-gradivo priloženo v tiskani obliki; e-gradivo mora vsebovati interaktivne elemente, kjer se povezava – link ne šteje za interaktivni element)«. VI. v poglavju III. Pogoji razpisa se pod točko »M) vmesna poročila in končno poročilo o projektu« spremeni odstavek pod zaporedno št. 1, ki se sedaj glasi: »1. izjava prijavitelja in vseh morebitnih partnerjev, da bo ob koncu vsake faze in v rokih, ki so določeni s tem razpisom, oddal vmesna poročila in končno poročilo v skladu z Navodili za končnega prejemnika o načinu oddaje računa/zahtevka za plačilo oziroma vmesnih in končnih poročil ter poročila zagotavljal tudi v informacijskem sistemu projektnega vodenja pri naročniku (zadnja faza v posameznem letu se mora končati do 15. septembra v posameznem letu 2006 in 2007) – ministrstvo bo vmesna in končna poročila in predvsem izdelke projekta (nastale v posameznih fazah in ob koncu projekta) ocenil kot primerne/neprimerne – samo primerna poročila in izdelki so lahko osnova za plačilo sredstev za projekta v posamezni fazi ali ob koncu projekta.« VII. v poglavju VIII. Okvirna višina razpoložljivih sredstev se v tabeli spremeni besedilo v tretji vrstici prvega in drugega stolpca, ki se sedaj glasi: »za dejavnosti zaključene do 15. septembra«. VIII. v poglavju IX. Obdobje za porabo sredstev se spremeni prvi odstavek, ki se sedaj glasi: »Za sredstva, dodeljena za posamezno leto, mora izbrani izvajalec finančna in druga zahtevana dokazila za izplačilo posredovati ministrstvu najkasneje do 15. septembra v tekočem letu.«. IX. v poglavju X. Rok za izvedbo aktivnosti se spremeni prvi odstavek, ki se sedaj glasi: »Predvideni rok za začetek izvajanja aktivnosti iz razpisa je april 2006. Čas izvajanja celotnega projekta pa je najkasneje do 15. septembra 2007.«. X. v poglavju XV. Dostop do razpisne dokumentacije in naročnika se v tretjem odstavku »Informativna dneva« dopolni vsebina druge alineje, ki se sedaj glasi: »– 7. 3. 2006 ob 12. uri na Ministrstvu za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, v sejni sobi št. 425 v 4. nadstropju (predvidoma od 12. do 13. ure o prijavi projekta in druga vprašanja; predvidoma ob 13. do 15. ure o standardu SCORM).«

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina