Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

755. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega poslovanja, stran 1978.

Za izvrševanje 227. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K
o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega poslovanja
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa program strokovnega izpita iz upravnega poslovanja (v nadaljnjem besedilu: izpit), sestavo in oblikovanje izpitne komisije, način prijave k izpitu, trajanje in način opravljanja izpita, vodenje evidence o izpitih, izdajanje potrdil o izpitu, plačilo izpitne komisije ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita.
2. člen
(obveznost opravljanja izpita)
Izpit je obvezen za uslužbence glavne pisarne in javne uslužbence na delovnih mestih, na katerih se opravljajo naloge uslužbencev glavne pisarne ter druge javne uslužbence, pooblaščene za sprejem pošte.
3. člen
(program izpita)
Program izpita obsega naslednje vsebine
– upravljanje z dokumentarnim gradivom;
– hramba dokumentarnega gradiva;
– vročanje;
– uradna dejanja.
4. člen
(podrobnejša vsebina programa)
Program je podlaga za določitev pravnih virov in literature, potrebne za pripravo na izpit, in mora biti dostopen vsem kandidatom.
5. člen
(izpitna komisija)
(1) Izpit se opravlja pred komisijo, ki šteje tri člane.
(2) Člane imenuje minister, pristojen za upravo (v nadaljnjem besedilu: minister), iz vrst strokovnjakov za upravno poslovanje.
(3) Član izpitne komisije mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja upravljanja in hrambe dokumentarnega gradiva.
6. člen
(predsednik izpitne komisije)
Predsednik, ki je določen izmed članov izpitne komisije, vodi izpitni postopek in skrbi za izpitni red.
7. člen
(zapisnikar)
Zapisnikarje, ki vodijo zapisnik o poteku izpita, imenuje minister izmed javnih uslužbencev, zaposlenih v ministrstvu, pristojnem za upravo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Imeti morajo najmanj srednjo splošno oziroma srednjo strokovno izobrazbo.
8. člen
(določitev razporeda in sestave komisije ter zapisnikarja
in njihove naloge)
Ministrstvo z mesečnim razporedom izpitov določi predsednika in člane izpitnih komisij (v nadaljnjem besedilu: izpraševalec) za posamezne kandidate, datum in kraj opravljanja izpita ter zapisnikarja. Razpored se pošlje vsem članom izpitne komisije in zapisnikarju.
9. člen
(dolžnosti članov izpitne komisije)
(1) Člani izpitne komisije in zapisnikar morajo vestno opravljati dolžnosti v zvezi z delom v izpitni komisiji, v katero so določeni z mesečnim razporedom.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora takoj, ko izve za razlog, zaradi katerega ne bi mogla opraviti svoje dolžnosti v izpitni komisiji, v katero je določena z razporedom, obvestiti javnega uslužbenca, ki je pristojen za organizacijo izpitov.
(3) Minister razreši osebo iz prvega odstavka tega člena, če ta večkrat ne sporoči svoje zadržanosti ali pogosto zamuja.
10. člen
(prijava in postopek s prijavo)
(1) Kandidat za opravljanje izpita vloži prijavo pri ministrstvu.
(2) Ministrstvo obvesti kandidata o času in kraju izpita. Obvestilo o datumu izpita se pošlje kandidatu najmanj petnajst dni pred dnem, določenim za izpit.
11. člen
(opravljanje izpita)
Izpit se opravlja v ustni obliki pred izpitno komisijo in traja največ 30 minut.
12. člen
(potek izpita)
Vprašanja, ki jih postavijo izpraševalci kandidatu, morajo biti taka, da je mogoče iz odgovorov nanje oceniti kandidatovo znanje.
13. člen
(ocena uspeha kandidata)
Uspeh kandidata oceni izpitna komisija z oceno “uspešno” ali “neuspešno”.
14. člen
(ugovor)
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene poda ugovor ustno na zapisnik.
(2) V primeru ugovora kandidat ponovno opravlja izpit najkasneje v treh dneh pred novo izpitno komisijo, ki je sestavljena iz predsednika ali člana prejšnje izpitne komisije ter dveh novih izpraševalcev. Predsednika nove komisije se določi izmed dveh novih izpraševalcev.
15. člen
(potrdilo o izpitu)
(1) Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo o izpitu. Potrdilo podpiše predsednik komisije.
(2) Potrdilo se vroči kandidatu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je izpit opravil.
16. člen
(javnost izpita)
Izpit je javen.
17. člen
(zapisnik)
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik. Zapisnik podpišejo predsednik, člani komisije in zapisnikar.
18. člen
(zadeva o kandidatu)
(1) Za vsakega kandidata se vodi zadeva, ki vsebuje prijavo k izpitu, obvestilo o dnevu opravljanja izpita in zapisnik o poteku izpita.
(2) Zadeva o kandidatu se hrani dve leti od dneva opravljanja izpita.
19. člen
(evidenca izpitov)
(1) Ministrstvo vodi evidenco izpitov.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– šifro zadeve o kandidatu,
– priimek in ime kandidata,
– EMŠO,
– datum in kraj rojstva,
– datum opravljanja izpita,
– uspeh na izpitu.
(3) Evidenca iz prvega odstavka se hrani trajno.
20. člen
(plačilo izpitne komisije)
Predsedniku in članom izpitne komisije ter zapisnikarju pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini, ki jo določi minister.
21. člen
(plačilo stroškov)
Za kandidate, ki pristopijo k strokovnemu izpitu iz upravnega poslovanja, plača stroške delodajalec v skladu s predpisi, ki urejajo postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
22. člen
(razveljavitev)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 106/03).
23. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-499/2005-6
Ljubljana, dne 9. januarja 2006
EVA 2005-3111-0057
dr. Gregor Virant l. r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti