Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 622-1/2006 Ob-4498/06 , Stran 1381
1. Predmet poziva: predmet poziva je sofinanciranje projektov za varstvo kulturne in naravne dediščine ter nakupa nove opreme in investicij v javno kulturno infrastrukturo v Občini Litija. 2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: na predmetni poziv se lahko prijavijo pravne osebe oziroma upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz sprejetega Lokalnega kulturnega programa občine Litija za leto 2006, ki se nahaja v prilogi razpisne dokumentacije. 3. Osnovna merila za izbor: – izkazan javni interes na področju kulture, – lokalni kulturni spomenik ali druga ustrezno opredeljena strokovna in umetniška vrednost kulturne in naravne dediščine predmetnega objekta, – čim širša dostopnost kulturne dobrine uporabnikom in čim večjemu številu občanov, – tradicija in pomen kulturne dobrine za čim širši kulturni prostor, – lastni delež in delež drugih neproračunskih sredstev predlagatelja pri kandidaturi. Ostala merila so navedena v razpisni dokumentaciji. 4. Višina sredstev Višina sredstev v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Litija za leto 2006 in Lokalnim programom za kulturo v letu 2006 v Občini Litija za posamezno področje znaša: – za sofinanciranje projektov za varstvo kulturne in naravne dediščine do 3,400.000 SIT, – za sofinanciranje nakupa nove opreme in investicij v javno kulturno infrastrukturo do 11,100.000 SIT, od tega: – Knjižnica Litija do 3,500.000 SIT, – ZIK Litija do 2,000.000 SIT, – MC Litija do 2,000.000 SIT, – kulturne dvorane in večnamenski kulturni objekti v KS do 3,600.000 SIT. 5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva se morajo porabiti v letu 2006. 6. Rok za oddajo predlogov oziroma prijave: rok za zbiranje oziroma oddajo predlogov je do 31. 3. 2006 oziroma do konca porabe sredstev za ta namen. Prijave morajo biti oddane na ustreznem obrazcu, osebno v tajništvo Občine Litija, ali pa poslane po pošti izključno s priporočeno pošiljko, v zaprti kuverti in pravilno opremljene. 7. Oddaja in dostava predlogov: predlogi se lahko oddajo v tajništvu Občine Litija, soba 44/II, v času uradnih ur; naslov za oddajo predlogov po pošti je: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija. Predlogi se oddajo v zaprti kuverti s pripisom na sprednji strani »Ne odpiraj – javni poziv kultura 2006 – a) varstvo kulturne in naravne dediščine ali – b) nakup nove opreme in investicij v javno kulturno infrastrukturo. Na hrbtni strani ovojnice morajo predlagatelji napisati svoj naziv in poštni naslov. Predlogov, ki ne bodo ustrezno naslovljeni in posredovani, komisija ne bo obravnavala in bodo neodprti vrnjeni pošiljatelju. 8. Odpiranje predlogov: odpiranje ne bo javno. Po pregledu predlogov bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji tega ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna vloga. 9. Izid poziva: predlagatelj bo obveščen o izidu poziva najkasneje v roku enega meseca po prejemu predloga. S predlagatelji projektov, ki bodo izbrani na javnem pozivu, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 50 ali 52) ali na spletnih straneh www.litija.net; dodatne informacije v zvezi z pozivom pa dobijo na Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Marjana Weilgoni Anžel ali Igorij Parkel, tel. 01/89-63-459.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina