Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 671-02/06-2 Ob-4714/06 , Stran 1367
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za športne dejavnosti, ki jih občina Komen zagotavlja v vsakoletnem proračunu. Iz proračunskih sredstev se sofinancira: – nacionalni program športa: – športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa, – športna rekreacija, – kakovostni in vrhunski šport, – šport invalidov, – izobraževanje, usposabljanje strokovnih kadrov v športu, – znanstvenoraziskovalna, založniška in informacijska dejavnost na področju športa, – delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti; – športne prireditve; – investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nakup opreme. 3. Razpoložljiva sredstva: razpoložljiva sredstva za ta namen so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2006 v skupni višini 8,850.000 SIT. 4. Obdobje za porabo sredstev: na podlagi tega razpisa pridobljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006. 5. Upravičenci in pogoji Na javni razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti se lahko prijavijo športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanavljajo športna društva s sedežem na območju Občine Komen, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu ter zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirani in delujejo na področju športa, – imajo sedež v Občini Komen, oziroma izvajajo športne dejavnosti za potrebe občanov Občine Komen na območju Občine Komen, – imajo zagotovljene osnovne prostorske, materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, – imajo organizirano redno in programsko urejeno vadbo, – imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, v skladu z določili o registraciji. 6. Razpisni rok: razpisni rok začne teči z dnem objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS in se zaključi 30. dan po njegovi objavi. 7. Razpisna dokumentacija: vlagatelji morajo vloge pripraviti in oddati izključno na obrazcih razpisne dokumentacije, ki je na voljo v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen in na spletni strani Občine Komen http://www.komen.si. 8. Vsebina vloge in obvezne priloge Vloge morajo biti izpolnjene v slovenskem jeziku s tiskanimi črkami. Vloge bodo obravnavane kot popolne, če bodo ustrezno izpolnjene, podpisane in žigosane na vseh zahtevanih mestih in če jim bodo priložene vse obvezne priloge: – dokazilo o urejeni evidenci o članstvu, – izjava o zagotovljenih osnovnih pogojih za realizacijo načrtovanih aktivnosti, – dokazilo o registraciji, – in vse ostale obvezne priloge k posameznim točkam razpisne dokumentacije. 9. Oddaja vlog: vloga mora prispeti na Občino Komen, Komen 86, 6223 Komen, najpozneje trideseti dan po objavi besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS do 12. ure. Za pravočasno se šteje tudi vloga, ki je bila (najkasneje) do 12. ure zadnjega dne roka za oddajo vlog, oddana po pošti s priporočeno pošiljko. Vloga mora biti oddana v zaprtem ovitku z jasno vidnim napisom: »Ne odpiraj – prijava na razpis Šport 2006«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja. 10. Obravnava vlog: v roku prispele vloge bo obravnavala strokovna komisija predvidoma v roku 8 dni od zaključka razpisnega roka, v skladu z merili iz Pravilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti v Občini Komen (Uradni list RS, št. 102/01). Odpiranje ponudb ne bo javno. Prepozne vloge, neustrezno naslovljene in neustrezno označene vloge bodo s pisnim sklepom zavržene. Predlagatelji formalno nepopolnih vlog bodo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani, da jih v roku 15 dni dopolnijo. Vloge, ki jih pozvani predlagatelji v tem roku ne bodo dopolnili, bodo s pisnim sklepom zavržene kot nepopolne. Neutemeljene vloge bodo s pisnim sklepom zavrnjene. 11. Obveščanje o izidu razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Z vlagatelji, katerim bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje športnih dejavnosti v Občini Komen, bodo sklenjene pisne pogodbe o sofinanciranju. 12. Informacije: vse dodatne informacije dobite vsak delavnik med 8. in 13. uro na sedežu Občine Komen, v sobi št. 23, pri Karin Jejčič ter na tel. 05/73-10-470 oziroma GSM 041/383-894.

AAA Zlata odličnost