Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-4881/06 , Stran 1382
I. Predmet prodaje 1. Nepremičnine – idealni delež do 1/4 celote nepremičnine, vpisane pri zk.vl.št. 264, K.o. Pongrac, kar predstavlja gozd in grmovje na strmem plazovitem območju, gozd je v večjem delu posekan in ni obnovljen. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Premoženje – idealni delež nepremičnin pod točko 1 se prodaja po 30% znižani izklicni ceni 48.196,40 SIT. Varščina znaša najmanj 10% izklicne cene. 2. Nepremičnine – idealni delež do 2/12 celote nepremičnine, vpisane pri zk. vl. št. 58, K.o Liboje, kar predstavlja manjšo starejšo hišo na pobočju-hribu na naslovu Liboje 48, na težko dostopnem kraju. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Premoženje – idealni delež nepremičnin pod točko 2 se prodaja po 30% znižani izklicni ceni 400.743 SIT. Varščina znaša najmanj 10% izklicne cene. Premoženje je ocenjeno kot celota s cenitvenim poročilom z dne 23. 11. 2005 in bo prodano po načelu »videno – kupljeno«. Izklicna cena je v skladu s cenitvenim poročilom Zvoneta Jezernika, univ.dipl.ing., stalnega sodnega cenilca in ga je možno videti pri ogledu. II. Pogoji prodaje 1. Premoženje se prodaja po načelu »videno kupljeno« po posameznih kompletih ali skupaj, prednost ima ponudnik, ki kupuje vse skupaj. 2. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni upravitelj pod nadzorom predsednika stečajnega senata (154. člena ZPPSL). 3. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za premoženje mora kupec podpisati pogodbo v roku 45 dni po prejemu poziva stečajnega upravitelja za sklenitev pogodbe, kupnino pa plačati v 15 dneh od sklenitve pogodbe. 4. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se dodatno zaračunajo izbranemu ponudniku in sicer na osnovi Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) in Zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 57/99). Vse dajatve in stroške v zvezi z prenosom lastništva mora plačati kupec. 5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v točki 3, ne sklene pogodbe oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima stečajni upravitelj pravico odstopiti od pogodbe, oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev. 6. Premoženje preide v lastništvo kupca šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina. Kupec si mora sam pridobiti vsa potrebna soglasja oziroma odobritve in potrdila za sklenitev pogodbe o nakupu nepremičnin v skladu z obstoječo zakonodajo. 7. Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju varščine od dodatnih stroškov, nastalih zaradi kupčevega odstopa od pogodbe. III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb 1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem ponudb lahko sodelujejo domače fizične in pravne osebe ter tuje fizične in pravne osebe ob pogojih vzajemnosti, ob pogoju, da ob ponudbi vplačajo varščino v določeni višini izklicne cene. Sodelovati pa ne morejo tiste fizične osebe, ki so določene v 153. členu prvega, drugega in tretjega odstavka ZPPSL. 2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna oseba. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: dokazilo o plačilu varščine potrjeno s strani banke, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe. 3. Zakoniti predkupni upravičenci po ZureP-1, ZON, ZKZ in SPZ lahko uveljavljajo predkupno pravico v skladu z določili 149/3 člena ZPPSL. 4. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane in navedene pogoje. 5. Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika, odprt pri Banki Celje d.d., št. 06376 – 0957784028, s pripisom namena nakazila: varščina za zbiranje ponudb. 6. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika. IV. Postopek za zbiranje ponudb 1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po objavi. 2. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh od poteka roka za zbiranje ponudb. 3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v osmih dneh od izbire. 4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji z najugodnejšim ponudnikom kolikor ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih pogojev ali kakor koli drugače ne sme ali ne more skleniti kupoprodajne pogodbe. 5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne upoštevajo. 6. Ponudbe brez položene varščine se štejejo kot neveljavne. 7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje s pripisom – Stečajni postopek St 5/2005 – Ponudba za odkup – ne odpiraj. V. Drugo Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju Kos Tomažu, tel. 03/427-44-80, GSM 041/652-185 in na spletni strani www.svetovanje-kos.si. Dodatne informacije o premoženju in ogled cenilnega zapisnika je mogoče dobiti v Insolvenčni pisarni Celje, Ulica XIV. divizije 14/III, vsak delovni dan od 10. do 14. ure, po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.

AAA Zlata odličnost