Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 40/2006 Ob-4901/06 , Stran 1376
Računsko sodišče Republike Slovenije objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: vodja kabineta predsednika – eno delovno mesto. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – univerzitetna izobrazba družboslovne smeri, – najmanj pet let delovnih izkušenj in posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta: – državni izpit iz javne uprave, – znanje angleščine in še enega svetovnega jezika, – poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedila. Kandidati morajo izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – znanje slovenskega jezika ter splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Vodja kabineta predsednika opravlja naslednje naloge: – pripravlja strokovne in organizacijske podlage za sodelovanje predsednika z zunanjimi institucijami, – spremlja izvajanje sklepov in dogovorov s področja dela predsednika ter poroča predsedniku o njihovi realizaciji, – organizira in evidentira obveznosti predsednika, – oblikuje komunikacijske strategije za različne javnosti, – ureja celostno podobo računskega sodišča, publikacije, domačo spletno stran in intranet, – opravlja strokovne, organizacijske in operativne naloge pri obveščanju javnosti in medijev, – opravlja strokovne in organizacijske naloge za predstavitev dejavnosti računskega sodišča, – organizira in pripravlja novinarske konference, – pripravlja gradiva za medije in sporočila za javnost, – izvaja strokovne in organizacijske naloge splošne promocije, – opravlja druge naloge s področja svojega dela. Delo bo opravljal v prostorih Računskega sodišča RS, Slovenska c. 50, Ljubljana. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS, – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo verodostojnih listin, iz katerih sta razvidna stopnja zahtevane izobrazbe za opravljanje dela, s katerim se izpolnjujejo pogoji delovnih izkušenj in čas opravljanja tega dela, – fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, – pisno izjavo kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – ustrezno dokazilo ali izjavo o poznavanju vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedila in oblikovanje podatkov, – ustrezno dokazilo o znanju angleščine in drugega svetovnega jezika. Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj strokovno usposobljen, bo na poziv računskega sodišča predložil naslednja dokazila: – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidati lahko prijave s priloženimi dokazili vložijo v roku 8 dni od objave javnega natečaja. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi priloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana z navedbo »javni natečaj – uradniško delovno mesto«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni po poteku roka za prijavo na natečaj. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite pri Heleni Rosa, vodji kadrovske službe (tel. 01/478-58-14). Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost