Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

801. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja, stran 2041.

Na podlagi Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) izdajamo Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o. Maribor, kot izvajalec izbirne lokalne javne službe distribucije toplote, naslednji
T A R I F N I S I S T E M
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja Mestne občine Maribor
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: Tarifni sistem) določa elemente za obračunavanje energije za različne skupine odjemalcev toplote iz distribucijskega omrežja Mestne občine Maribor, glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, kvaliteto ter druge elemente predvsem s poudarkom na učinkoviti rabi toplote, zanesljivi oskrbi odjemalcev toplote s toploto ustrezne kakovosti, varstvom okolja in varstvom potrošnikov. Tarifni sistem pripravi in sprejme Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o. Maribor, kot distributer toplote. Določila sprejetega Tarifnega sistema veljajo za distributerja toplote in odjemalce toplote.
2. člen
S Tarifnim sistemom za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja Mestne občine Maribor se določajo:
– tarifni elementi za obračunavanje toplote, ki jo distributer toplote dobavlja odjemalcem iz vročevodnega omrežja,
– kriteriji in merila za določanje cen toplote,
– načela in kriteriji za določanje tarifnih postavk (stimuliranje racionalne rabe toplote, uporaba proizvodnih in distribucijskih objektov).
3. člen
Pojmi, uporabljeni v tem Tarifnem sistemu, imajo naslednji pomen:
– delilnik toplote je naprava, ki omogoča določitev deležev stroškov v skladu z razdelilnikom stroškov za porabljeno toploto, za posamezna obračunska mesta;
– distribucija toplote je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega dejavnost dobave toplote iz distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje je omrežje za prenos vroče vode, ki ga predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote ali hladu, kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– glavni vod je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno stavbo;
– hišna postaja je del toplotne postaje namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne naprave odjemalca;
– interne toplotne naprave so inštalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode, naprav za absorbcijsko hlajenje idr.;
– investitor je odjemalec v času izgradnje nepremičnine, po izgradnji nepremičnine je odjemalec za neprodani del nepremičnine, do končne prodaje celotne nepremičnine;
– merilna naprava:
· merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračun dobavljene toplote odjemalcem toplote;
· vodomer na merilnem mestu, ki meri porabo toplote posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– merilno mesto v toplotni postaji je mesto, kjer sta nameščena merilnik porabe toplote in vodomer;
– obračunsko mesto je objekt ali etažna enota odjemalca, ki ima svojo šifro in za katero dobavitelj izstavlja račun;
– obračunska moč je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
– odjemno mesto je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote oddaja toploto in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;
– odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik nepremičnine ali dela nepremičnine, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe ali brez nje dobavlja toploto po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
– ogrevna voda v distribucijskem omrežju je medij, s katerim se prenaša toplota;
– obratovalne spremembe vplivajo na: spremembo tlaka, povratno temperaturo, pretok in odjem toplote;
– pooblaščenec odjemalcev je pravna ali fizična oseba, ki jo odjemalci pisno pooblastijo za izvajanje določenih aktivnosti v zvezi z dobavo toplote;
– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektom za izvedbo oziroma projektom izvedenih del in po določilih Sistemskih obratovalnih navodil distributerja toplote;
– priključna postaja je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
– priključni vod je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do toplotne postaje;
– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote ali porabe sanitarne tople vode podobni pogojem v obdobju, za katero z meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe;
– razdelilnik stroškov dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote oziroma njihovimi pooblaščenci/pooblaščencem, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%;
– sanitarna topla voda je hladna voda iz vodovodnega omrežja, ki se v izmenjevalniku toplote ogreva;
– sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči obratovalne spremembe delovanja toplotnih naprav;
– soglasje je pisni dokument, ki ga izda distributer toplote pred določeno aktivnostjo investitorja ali odjemalca;
– števnina je namenjena pokrivanju stroškov rednih pregledov, popravil, zamenjav in overjanju merilnih naprav na odjemnem mestu skladno s predpisi;
– toplotna postaja je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave. Deli se na primarni in sekundarni del, ki sta med seboj povezana indirektno preko toplotnih prenosnikov.
II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
4. člen
Tarifni elementi so:
– obračunska moč,
– dobavljena količina toplote,
– nestandardne storitve.
5. člen
Tarifne postavke so:
– cena za enoto obračunske moči (SIT/kW/mesec, SIT/MW/leto),
– cena za toploto (SIT/kWh, SIT/MWh),
– cena za nestandardne storitve po veljavnem ceniku.
Ceno za enoto obračunske moči potrdi Mestni svet Mestne občine Maribor na predlog distributerja toplote, v skladu z metodologijo za oblikovanje cen toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja, ki jo je sprejela Vlada RS.
Cena za toploto se spreminja mesečno v skladu z metodologijo za oblikovanje cen toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja, ki jo je sprejela Vlada RS. Cena za I. tarifno skupino se spremeni po predhodnem soglasju Komunalne direkcije Mestne občine Maribor.
Ceno za enoto toplote za II. tarifno skupino iz 14. člena tega tarifnega sistema potrdi pristojni organ distributerja toplote.
6. člen
Obračunska moč se določa po določilih Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja.
V večstanovanjskih zgradbah se obračunsko moč za posamezno stanovanje določi v skladu z dogovorom med stanovalci. Če dogovora ni, se skupna obračunska moč zgradbe razdeli sorazmerno z ogrevanimi površinami posameznega stanovanja.
7. člen
Strošek za obračunsko moč se obračunava mesečno, oziroma v skladu z opredelitvijo v pogodbi o dobavi toplote. Strošek se izračuna tako, da se obračunska moč odjemalca toplote pomnoži s ceno za enoto obračunske moči, vrednost pa zaokroži na 2 decimalni mesti.
8. člen
V ceni za enoto obračunske moči so vključeni neodvisni stroški ogrevanja in standardne storitve distributerja:
– neodvisni stroški ogrevanja so naslednji:
– amortizacija,
– vzdrževanje distributerjevih toplotnih naprav,
– plače,
– prispevki in davki,
– prevrednotovalni poslovni odhodki,
– ostali stroški,
– standardne storitve so naslednje:
– meritev toplote in obračun po merilnih mestih,
– obračun posameznim odjemalcem toplote po posameznih stanovanjih po vnaprej določenem ali dogovorjenem razdelilniku stroškov,
– nujno vzdrževanje priključnega voda in toplotne postaje, določeno v 8. členu Splošnih pogojev.
9. člen
Dobavljena količina toplote se ugotavlja neposredno z merilno napravo na merilnem mestu ali pa se določa pavšalno, kot je določeno v XII. poglavju Splošnih pogojev za dobavo toplote iz distribucijskega omrežja Mestne občine Maribor.
10. člen
Strošek za dobavljeno toploto se izračuna tako, da se število dobavljenih kWh (MWh) pomnoži s ceno za toploto (SIT/kWh, SIT/MWh).
Cena za dobavljeno toploto predstavlja variabilni del stroškov ogrevanja in pokriva stroške:
– energenta,
– električne energije,
– priprave ogrevne vode,
– ostali variabilni stroški.
11. člen
Nestandardne storitve so naslednje:
– redni pregledi, popravila, zamenjava in overjanje merilnih naprav na odjemnem mestu v skladu s predpisi,
– distributivni nadzor,
– ostalo, v okviru registriranih dejavnosti podjetja.
12. člen
Stroške rednih pregledov, popravil, zamenjav in overjanja merilnih naprav na odjemnem mestu v skladu s predpisi zaračunava distributer toplote mesečno odjemalcu toplote s števnino. Števnina je objavljena v veljavnem ceniku.
13. člen
Strošek za distributivni nadzor nad gradnjo priključnega voda in toplotne postaje znaša 0,5% vrednosti investicije za izgradnjo priključnega voda in toplotne postaje. Zaračuna se na podlagi sklenjene pogodbe o distributivnem nadzoru v skladu s Splošnimi pogoji o dobavi toplote.
III. RAZVRSTITEV ODJEMA TOPLOTE
14. člen
Odjemalci toplote so razvrščeni v dve tarifni skupini:
– I. tarifna skupina: gospodinjski odjem in ustanove, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor;
– II. tarifna skupina: ostali odjem.
IV. OBRAČUN DOBAVE TOPLOTE
15. člen
Obračun dobave toplote se za posameznega odjemalca izvrši po razvrstitvi v ustrezno tarifno skupino z:
– obračunom obračunske moči po veljavni ceni na enoto,
– obračunom dobavljene toplote po veljavni ceni na enoto,
– obračunom nestandardnih storitev.
Postavke se seštevajo.
16. člen
Če se več odjemalcev iste ali različnih tarifnih skupin oskrbuje s toploto preko skupnega odjemnega mesta s skupno merilno napravo, se dobavljena toplota obračunava skladno s 25. členom Splošnih pogojev za dobavo toplote iz distribucijskega omrežja Mestne občine Maribor.
Obračun dobave toplote se za I. tarifno skupino vrši mesečno, v začetku meseca za pretekli mesec, za II. tarifno skupino pa tako, kot je določeno v pogodbi o dobavi toplote, pri čemer je koledarski mesec najdaljše obdobje za obračun.
17. člen
Števnina se praviloma obračunava za obe tarifni skupini mesečno.
18. člen
Odjemalec mora plačati izstavljeni račun v plačilnem roku navedenem na izstavljenem računu, položnici ali drugem veljavnem dokumentu.
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu distributer toplote zaračunava zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do dneva poplačila obveznosti.
Distributer zaračuna v primeru ponovne priključitve stroške v skladu z zadnjim odstavkom 20. člena Splošnih pogojev.
19. člen
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne postaje plača odjemalec dobavitelju električne energije. Količino porabljene vode iz vodovodnega omrežja plača odjemalec dobavitelju vode.
20. člen
Reklamacije na prejeti račun ali obračun za dobavljeno toploto oziroma storitve, ki jih opravlja distributer na podlagi Splošnih pogojev za dobavo toplote iz distribucijskega omrežja oziroma po dogovoru z odjemalcem, sprejema dobavitelj samo v pisni obliki z obrazložitvijo in predloženimi dokazili v 8 dneh po prejemu računa ali obračuna. Pripombe k prejetemu računu ali obračunu ali ugovor ne odložijo plačila računa oziroma obračuna za nesporni del.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Tarifni sistem se uporablja za vsa že sklenjena pogodbena razmerja, v kolikor se bistveno ne spremenijo pogodbena določila in nova razmerja v zvezi z dobavo toplote.
22. člen
Z uveljavitvijo tega tarifnega sistema preneha veljati Tarifni pravilnik za dobavo toplotne energije iz vročevodnega omrežja Javnega podjetja Toplotna oskrba, d.o.o. Maribor (Medobčinski uradni vestnik – MUV 1/2000,).
23. člen
Tarifni sistem za odjem in dobavo toplote iz distribucijskega omrežja mesta Maribora sprejme distributer toplote, Mestni svet Mestne občine Maribor poda pred objavo nanj soglasje, veljati začne osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
Maribor, dne 16. decembra 2005
Direktor
Javnega podjetja
Toplotna oskrba, d.o.o. Maribor
Viktor Krajnc l.r.
Mestni svet Mestne občine Maribor je podal soglasje na 34. redni seji dne 6. 2. 2006.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina