Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-4877/06 , Stran 1370
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica na področju: – neformalnega izobraževanja in usposabljanja za mladinsko delo, – prostovoljnega mladinskega dela, – mobilnosti mladih, – raziskovalnega dela mladih, – zmanjševanja učinkov in posledic tveganih vedenj, – aktualnih mladinskih iniciativ, – kreativnega preživljanja prostega časa, – informacijskih dejavnosti. Predmet razpisa niso programi in projekti, ki so usmerjeni v: – formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah, – vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, – turistična potovanja, – športna tekmovanja, – programe in projekte s pretežno internetno vsebino. Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en mladinski program ali največ tri mladinske projekte, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – namenjeni so predvsem mladim v starosti od 15 do 29 let, – izvajajo se na območju ali v javnem interesu mestne občine, – so neprofitne oziroma nekomercialne narave, – vsebina mora ustrezati predmetu javnega razpisa. Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe. Program predstavlja dejavnost izvajalca, da se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti. 2. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci mladinskih programov in projektov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna v okviru posebnih proračunskih postavk: – društva in zveze društev, – mladinski sveti, – podmladki političnih strank, – zavodi in druge pravne osebe ter samostojni nosilci, ki izvajajo programe, namenjene mladim. 3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati naslednje pogoje: – so registrirani za izvajanje programov oziroma projektov na področju mladinskih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto, – imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta, – imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini, ki jo določajo merila za vrednotenje in izbor mladinskih programov oziroma projektov, – so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali. 4. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 16,000.000 SIT. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Prijavite se lahko samo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec. 6. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis MD 2006 – Ne odpiraj «. 7. Rok za prijavo na razpis do 27. 3. 2006 do 13. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I). Nepravočasne vloge uprava s sklepom zavrže. Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori uprava s sklepom vlogo zavrže. 8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva izteka roka za prijavo na razpis. 9. Merila za vrednotenje in izbor mladinskih programov in projektov so sestavni del razpisne dokumentacije. 10. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na tel. 05/335-03-53 (Robert Cencič) oziroma 05/335-01-61 (Tamara Simčič).

AAA Zlata odličnost